LP/2017/903 Návrh alternatívy riešenia nepriaznivej ekonomickej situácie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: Z011900-2017
Podnet: uznesenie vlády SR č. 638 z 21.11. 2012
úloha B.27
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavosti termínu, materiál nezasahuje do pôsobnosti iných orgánov verejnej moci a ani z neho nevyplývajú týmto orgánom nijaké úlohy.
Posledná zmena: 22.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/903
Dátum začiatku MPK: 08.12.2017
Dátum konca MPK: 14.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 14.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia: 22.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)