LP/2017/898 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ...2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:


Zoznam subjektov bez pripomienok

PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) materiálu AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.12.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k § 5 Navrhujeme doterajší text prechodného ustanovenia označiť ako ods. 1 a doplniť nový ods.2, ktorý znie: „2. Údaje pre mesačné a ročné prerozdelenie za rok 2017, budú v roku 2018 oznamované na tlačivách podľa tejto vyhlášky.“ Odôvodnenie: Úprava spôsobu a formy oznamovania údajov pre mesačné prerozdelenie za mesiace november a december 2017 a pre ročné prerozdelenie za rok 2017 z dôvodu zrušenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 127/2013 Z. z., podľa ktorej sa oznamovali údaje za rok 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k Prílohe č. 4 Formátom prenosu dát je textový súbor. Nie je zrejmé, prečo je uvádzaná aj xsd schéma pre xml súbor. Nie je zrejmé, či má zdravotná poisťovňa možnosť výberu. Na základe dohody s úradom bol technicky nastavený formát prenosu dát ako textový súbor. VšZP nesúhlasí so zmenou formátu prenosu dát (nie xml súbor). Odôvodnenie: Opätovná úprava informačného systému a opätovné vynakladanie finančných prostriedkov, nehospodárnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k Prílohe č. 3 Formátom prenosu dát je textový súbor. Nie je zrejmé, prečo je uvádzaná aj xsd schéma pre xml súbor. Nie je zrejmé, či má zdravotná poisťovňa možnosť výberu. Na základe dohody s úradom bol technicky nastavený formát prenosu dát ako textový súbor. VšZP nesúhlasí so zmenou formátu prenosu dát (nie xml súbor). Odôvodnenie: Opätovná úprava informačného systému a opätovné vynakladanie finančných prostriedkov, nehospodárnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k Prílohe č. 4 V texte Zloženie názvu súboru navrhujeme text v zátvorke „013 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľom poistného nie je štát“ nahradiť textom „013 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľom poistného je štát“. Odôvodnenie: Legislatívno- technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k Prílohe č. 1 V riadku, ktorý je pod riadkom 3. navrhujeme v 1. až 4. stĺpci slovo „pís.“ nahradiť slovom „písm.“. Odôvodnenie: Legislatívno- technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k §3 V ods. 1 navrhujeme doplniť za slovo „zákona“ text „zaokrúhlená matematicky na celé eurá“. Odôvodnenie: Úprava spôsobu zaokrúhľovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k Prílohe č. 1 V 2. riadku tabuľky navrhujeme text „97%“ nahradiť textom „95%“. Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom č. 580/2004 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) § 3 ods. 3 V § 3 ods. 3 úvodnej vete odporúčame za slová „podľa § 27a ods. 12“ vložiť slovo „zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) § 3 ods. 1 V § 3 ods. 1 odporúčame slová „písmeno a)“ nahradiť slovami „písm. a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) § 1 ods. 6 V § 1 ods. 6 odporúčame slovo „elektronicky“ nahradiť slovami „v elektronickej podobe“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k Prílohe č. 6 Do tabuľky navrhujeme za riadok 2 doplniť nový riadok 3 „Preddavky na poistné za osoby podľa § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 2“. Súčasné riadky 3 až 9 navrhujeme primerane prečíslovať. Odôvodnenie: Aj preddavky samoplatiteľov a SZČO majú vstupovať do ročného prerozdeľovania. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k Prílohe č. 6 Tabuľku navrhujeme upraviť tak, aby boli uvádzané odhady pre predpisy poistného, a zároveň aj pre ročné zúčtovanie, alebo aby bol tento údaj vypustený aj pre predpisy poistného aj pre ročné zúčtovanie. Odôvodnenie: Zjednotenie, legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k Prílohe č. 7 Na koniec prílohy navrhujeme doplniť „meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene zdravotnej poisťovne, odtlačok pečiatky“. Odôvodnenie: Zjednotenie s formálnymi náležitosťami ostatných príloh. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k Prílohe č. 9 V záhlaví 2. stĺpca tabuľky a v texte pod tabuľkou Postup výpočtu bod 1. navrhujeme text „97%“ nahradiť textom „95%“. Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom č. 580/2004 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k Prílohe č. 5 V záhlaví 2. stĺpca tabuľky a v texte pod tabuľkou Postup výpočtu bod 1. navrhujeme text „97%“ nahradiť textom „95%“. Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom č. 580/2004 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k Prílohe č. 7 V názve prílohy navrhujeme odkaz na „§ 27a ods. 2 písm. d)“ nahradiť odkazom na „§ 27a ods. 2 písm. b)”. Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom č. 580/2004 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k Prílohe č. 6 Vysvetlivky na konci prílohy navrhujeme zosúladiť s tabuľkou. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.12.2017 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) K Prílohe č. 3 Navrhujeme v tabuľke „2. až n-tý riadok: telo dávky“ Doplniť novú „Položku 8., stĺpec „Popis položky-Kód choroby“, stĺpec „Povinná-P“, stĺpec „Dátový typ-CHAR“, stĺpec „Dĺžka-3-5“. Odôvodnenie: Zdravotné poisťovne zasielajú úradu údaje o počte poistencov zaradených do farmaceuticko-nákladovej skupiny ( ďalej len „FNS“) - Príloha č. 2. Úrad vykoná kontrolu správnosti zaradenia poistenca. V prípade nesplnenia podmienok (počet podaných ŠDL a neplatný poistný vzťah) poistenca vyradí z príslušnej FNS. Predložený návrh vyhlášky však obsahuje údaje o poistencovi bez konkrétneho uvedenia do ktorej FNS bol zdravotnou poisťovňou zaradený. Úrad nemá možnosť kontroly správnosti údajov uvedených v prílohe č. 2. Príloha č.2 a Príloha č. 3 by mali byť porovnateľné. Návrh vyhlášky vytvára dojem, že zaraďovanie poistencov do FNS má vykonať úrad, čo je v rozpore s ustanovením § 27b zákona č. 580/2004, ktorý túto povinnosť ustanovuje zdravotnej poisťovni. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail