LP/2017/890 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V § 2 ods. 3 písm. b) navrhujeme na konci v ôsmeho bodu doplniť slová „a 6“, keďže vrátenie preukazu upravuje odsek 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) § 1 ods. 3 písm. b) bod 1 Zo slovného spojenia „1. opisu činnosti štátnozamestnaneckého miesta...“ vypustiť slovo „činnosti“ a uviesť: „1. opisu štátnozamestnaneckého miesta...“ Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta, ktorý obsahoval zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1. júna 2017 zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahradený „opisom štátnozamestnaneckého miesta“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V § 2 ods. 3 navrhujeme písmeno b) doplniť desiatym bodom, ktorý znie: „10. dátum absolvovania základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu.“. Ide o zosúladenie s prílohou č. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V § 1 ods. 3 písm. a) navrhujeme vypustiť slovo „aktuálnou“ nakoľko ide o duplicitu (dve aktuálne fotografie) a slovo „reprezentatívnou“, keďže „reprezentatívna podoba“ nie je nikde definovaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. V § 4 navrhujeme pre „prizvanú osobu“ zaviesť legislatívnu skratku, keďže ide o legislatívnu skratku zavedenú v návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 7. V § 8 odporúčame prehodnotiť odsek 2, ktorý ide nad rámec splnomocňovacieho ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 6. V § 6 ods. 1 písm. d) odporúčame za slovo „čas“ doplniť slová „a miesto“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 8. V § 11 odporúčame slovo „Tento“ nahradiť slovom „Táto“. Ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V § 1 navrhujeme odsek 1 preformulovať tak, aby sa preukazovanie oprávnenia viazalo na preukazy kontrolóra a nie na povereného zamestnanca. Ide o gramatickú pripomienku. V predvetí odporúčame zaviesť legislatívnu skratku pre „povereného zamestnanca“, ktorý je legislatívnou skratkou zavedenou v návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné upraviť gramaticky a zosúladiť s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v § 1 ods. 3 úvodnej vete za slovom „Prílohou“ vložiť slovo „k“, v § 1 ods. 8 slovo „kontrola“ nahradiť slovom „kontrolóra“, v § 2 ods. 3 písm. b) šiestom bode a v prílohách č. 1 a 4 skratku „resp.“ nahradiť slovom „alebo“ a v siedmom bode za slovom „vrátenie“ vložiť čiarku, v § 2 ods. 3 písm. b) šiesty bod zosúladiť s bodom 14 poslednou vetou prílohy LPV, v § 2 ods. 4, § 3 ods. 8, § 4 ods. 2, § 5 ods. 2, § 6 ods. 4, § 7 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 9 ods. 2 za slovo „je“ vložiť slovo „uvedený“, v § 3 ods. 4 nahradiť dvojbodku slovami „v rozsahu“, v § 3 ods. 6 za slová „V dolnej časti“ vložiť slová „preukazu kontrolóra“, v § 6 ods. 1 písm. j) a l) a ods. 2, § 7 ods. 1 písm. h) a i), § 8 ods. 1 písm. f), § 9 ods. 1 písm. k) a prílohách č. 4 až 8 nahradiť slovo „zástupcu“ slovom „orgánu“, v § 6 ods. 3 písm. a) a b) a § 8 ods. 2 úvodnej vete nahradiť slovo „zástupcovi“ slovom „orgánu“, v § 10 za slová „za preukazy kontrolóra“ vložiť slovo „vydané“, v § 11 slovo „Tento“ nahradiť slovom „Táto“, v prílohe č. 1 za slovo „meno“ vložiť slová „a priezvisko“, slovo „či“ nahradiť slovom „alebo“ a vo vysvetlivkách za slovom „odcudzenie“ vypustiť čiarku, v prílohe č. 3 časti „Poznámka:“ za slovom „poveril“ vypustiť čiarku, v prílohe č. 7 časti „Mená a priezviská poverených zamestnancov a prizvaných osôb:“ druhej a tretej zátvorke za slovom „meno“ slovo „a“ nahradiť čiarkou, v prílohe č. 7 nahradiť slovo „zástupca“ slovom „orgán“ a slovo „zástupcovi“ slovom „orgánu“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (§ 1 ods. 1 a 5, § 2 ods. 1), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (§ 1 ods. 1, 2, 6 a 7), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem, že v tomto prípade sa v doložke vybraných vplyvov bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu, neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k materiálu AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 1 návrhu vyhlášky: 2. Ustanovenie § 1 ods. 5 až 8 návrhu vyhlášky presahuje rámec splnomocňovacieho ustanovenia – (§ 136 ods. 3 písm. k) návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751). Vyhláška má na tomto mieste obsahovať iba vydávanie preukazov kontrolóra, a nie ustanovovať aj odoberanie a vrátenie preukazov kontrolóra. Rovnako je podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov neprípustné vyhláškou ukladať Ministerstvu dopravy a výstavby SR kompetenciu, keďže orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Žiadame ustanovenie § 1 ods. 5 až 8 z návrhu vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 8 ods. 2 návrhu vyhlášky: Ustanovením § 8 ods. 2 návrhu vyhlášky sa ukladajú povinnosti. Upozorňujeme, že podľa čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 310/2016 Z. z. „vykonávacím právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené“. Žiadame znenie § 8 ods. 2 návrhu prepracovať, a to v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 136 ods. 3 písm. k) návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 4 ods. 1 návrhu vyhlášky: V § 4 ods. 1 sa používa pojem „prizvaná osoba“. Tento pojem je zavedený ako legislatívna skratka v § 143 ods. 2 návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751). Upozorňujeme, že v zmysle bodu 9.5. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR: „Legislatívnu skratku zavedenú v zákone nemožno použiť vo vykonávacom právnom predpise k tomuto zákonu bez jej opätovného zavedenia v tomto vykonávacom právnom predpise.“. Odporúčame preto k pojmu „prizvaná osoba“ zaviesť legislatívnu skratku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2017 Detail