LP/2017/879 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K § 2 ods. 2 V § 2 odporúčame znenie odseku 2 nahradiť týmto znením: „(2) Do zoznamu najvýkonnejších športovcov sa zaradí talentovaný športovec v najvyššej juniorskej kategórii a v kategórii s obmedzením veku určenej podľa pravidiel príslušnej medzinárodnej športovej organizácie, ktorý sa zúčastnil na olympijských hrách alebo splnil tieto výkonnostné kritériá: a) umiestnenie v športovej disciplíne v individuálnom uznanom olympijskom športe zaradenej do programu olympijských hier do 1. 12. miesta na majstrovstvách sveta, 2. 6. miesta na majstrovstvách Európy, 3. 3. miesta na olympijských hrách mládeže, b) umiestnenie v neolympijskom uznanom individuálnom športe do 3. miesta na majstrovstvách sveta alebo 1. miesto na majstrovstvách Európy.“ Odôvodnenie: Návrh na zmenu výkonnostných kritérií u mládežníckych športovcov vychádza z pomenovania problémov rezortných športových stredísk pri príprave športovo talentovanej mládeže uverejnenej v Koncepcii práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 schválenej uznesením vlády SR č. 564 zo 14. októbra 2015, kde je nedostatočný počet zaradených mladých talentovaných športovcov do stredísk identifikovaný ako možný dôvod postupného zníženia počtu seniorov reprezentantov v budúcnosti. Táto pripomienka vyplýva aj z analýzy výkonnosti súčasných profesionálnych športovcov v období keď súťažili v mládežníckych kategóriách, ktorí sú dnes zaradení do VŠC DUKLA Banská Bystrica a z odporúčaní trénerov na stanovenie kritérií zabezpečujúcich identifikovanie talentu športovca v juniorskej kategórii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 ods. 1 V § 3 ods. 1 vypustiť slová „Na návrh národného športového zväzu alebo na návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 58 písm. k) zákona sa“, pretože subjekty oprávnené na uvedený návrh ustanovuje zákon o športe, a teda nie je žiaduce ich opakovať vo vykonávacom predpise. Preto predmetné ustanovenie možno začať slovami „Do strediska sa zaraďujú ...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 a 2 V § 1 a 2 nadpisoch slovo „Zaradenie“ nahradiť slovom „Zaraďovanie“ v súlade s terminológiou zákona o športe; z rovnakého dôvodu v § 4 nadpise slovo „Vyradenie“ nahradiť slovom „Vyraďovanie“. Iným a racionálnejším riešením môže byť vypustenie všetkých nadpisov paragrafov vzhľadom na malý rozsah návrhu. V § 1 slová „sa do strediska zaraďuje na základe“ nahradiť slovami „zaraďuje sa do strediska podľa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu V názve návrhu opraviť predpokladaný rok jeho schválenia vládou. V úvodnej vete za slová „podľa § 55 ods. 2“ vložiť slová „písm. a) až c)“ a vypustiť slová „v znení zákona č. 354/2016 Z. z.“, pretože citované písmená (splnomocňovacie ustanovenia) neboli dotknuté uvedenou novelou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 ods. 1 písm. a) V § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode slová „je počet štartujúcich športovcov vyšší“ nahradiť vhodnejšími slovami „počet štartujúcich športovcov je viac“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K celému materiálu. Odporúčame návrh zosúladiť so splnomocňovacím ustanovením zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 6 V § 6 vypustiť slovo „najneskôr“ z dôvodu nadbytočnosti. V § 7 ustanovenie o účinnosti ukončiť bodkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 ods. 1 písm. a) a odseku 2 písm. a) V § 4 ods. 1 úvodnej vete za slovo „vyradí“ vložiť slová „zo strediska“. V odseku 1 jednotlivé písmená začať slovesom v prítomnom čase; obdobne sú gramaticky upravené skutkové podstaty priestupkov a iných správnych deliktov v zákone o športe. V § 4 ods. 1 písm. a) a odseku 2 písm. a) slovo „dobe“ nahradiť v danom kontexte správnym slovom „lehote“, a to obdobne ako sa ustanovuje v § 6 návrhu. V § 4 ods. 1 písm. b) slovo „dobe“ nahradiť v danej súvislosti správnym slovom „čase“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 5 ods. 1 V § 5 ods. 1 vypustiť slovo „navzájom“ ako nadbytočné, prípadne ťažkopádne spojenie slov „si navzájom poskytujú súčinnosť“ zjednodušiť napríklad slovom „spolupracujú“. V § 5 ods. 3 slovo „Strediská“ nahradiť slovom „Stredisko“ a slovo „plnia“ nahradiť slovom „plní“. Prípadne vypustiť § 5, ktorý problematiku upravuje mimo rámca splnomocňovacích ustanovení, na ktoré sa odkazuje v úvodnej vete návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 ods. 4 V § 3 ods. 4 slová „môže byť do strediska zaradený tréner“ nahradiť výstižnejšie slovami „možno do strediska zaradiť trénera“; obdobne upraviť aj odsek 5. Ďalej postačuje namiesto výpočtu všetkých troch príslušných kvalifikačných stupňov uviesť len najnižší z nich, ktorý je potrebné získať, a to napríklad prostredníctvom slova „aspoň“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 ods. 2 V § 4 ods. 2 úvodnej vete za slovo „vyradí“ vložiť slová „zo strediska“ a na konci pripojiť slovo „ak“ alebo slovo „ktorý“. V § 4 ods. 2 písm. a) začať slovom „nesplní“. V písmenách b) až e) vypustiť slovo „ktorý“ a ich znenie upraviť do prítomného času. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 ods. 3 V § 4 ods. 3 úvodnej vete sú nejasné slová „zodpovedný tréner“. Slová „na dobu najviac dvoch rokov“ nahradiť slovami „najviac na dva roky“ a za slovami „vedúci zamestnanec strediska“ vložiť čiarku. V § 4 ods. 3 písm. a) slovo „obmedzenia“ nahradiť slovom „obmedzenie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 5 až 7 V § 5 až 7 vypustiť nadpisy pod paragrafmi bez náhrady vzhľadom na rozsah navrhovanej právnej úpravy; v krajnom prípade uviesť nad § 5 nadpis „Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 ods. 2 V § 3 ods. 2 slová „je určený“ nahradiť slovami „sa určuje“, pretože v normotvorbe sa uprednostňuje zvratný trpný rod vyjadrený pomocou slova „sa“ pred opisným trpným rodom uvedeným v návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v § 2 ods. 1 písm. a) vložiť za slovo „sveta,“ slovo „do“ a v písmene b) nahradiť slovo „a“ slovami „alebo na“, v § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) nahradiť slová „1. miesto“ slovami „do 1. miesta“, v § 3 ods. 4 vložiť pred číslo „IV.“ a pred číslo „V.“ slovo „tréner“, v § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. a) nahradiť slovo „kritéria“ slovom „kritériá“, zosúladiť § 4 ods. 1 písm. d) s § 4 ods. 2 písm. e), ustanovenia § 4 ods. 3 a 4 upraviť osobitne a nie v rámci paragrafu, ktorého obsahom je vyradenie športovca a športového odborníka zo strediska). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod V § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode navrhujeme slová „je počet štartujúcich športovcov vyšší“ nahradiť slovami „počet štartujúcich športovcov je viac“. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (§ 4 ods. 1 a 2, § 5 a 6), pretože ukladá povinnosti a s jej čl. 120 ods. 1 (§ 2 ods. 3, § 3 ods. 2, 3 a 7, § 4 ods. 4 a § 5), pretože by mohol byť nad rámec splnomocňovacieho ustanovenia vykonávaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 4 ods. 1 písm. d) V § 4 ods. 1 písm. d) odporúčame za slovo „obdobného“ vložiť slovo „pracovného“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail