LP/2017/878 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z., č. 471/2011 Z. z. a č. 82/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: Z008801-2017
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR (naliehavosť v termíne)
Posledná zmena: 11.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/878
Dátum začiatku MPK: 30.11.2017
Dátum konca MPK: 08.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)