LP/2017/877 Návrh na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci jún a úlohy č. 12 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2258/2017-1.8
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: V rámci predmetného materiálu požadujeme o skrátenie MPK na 5 dní, nakoľko z časového hľadiska splnenie predmetných úloh nie je možné. V obidvoch prípadoch sa jedná o náročné materiály, ktoré si počas schvaľovacieho procesu vyžadovali širšie diskusie a podrobnejšie analýzy. MŽP SR požiadalo o zaradenie predmetných úloh do plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2018.
Posledná zmena: 08.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/877
Dátum začiatku MPK: 30.11.2017
Dátum konca MPK: 06.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)