LP/2017/872 Návrh na zmenu bodu B.6 uznesenia vlády SR č. 229 zo 7. marca 2007 v znení neskorších zmien

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 26561/2017-4210-50729
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: skrátený 5 pracovných dní - čl. 10 ods. 7 smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 11.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/872
Dátum začiatku MPK: 30.11.2017
Dátum konca MPK: 06.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 11.12.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)