LP/2017/860 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 002491/2017/oMAJDT-1
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/860
Dátum začiatku MPK: 27.11.2017
Dátum konca MPK: 08.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)