LP/2017/858 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky republiky z .... 2017 č. .../2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S01999-2017-OL
Podnet: § 7a ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne z dôvodu potreby nadobudnutia účinnosti 1. 1. 2018.
Posledná zmena: 20.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/858
Dátum začiatku MPK: 24.11.2017
Dátum konca MPK: 06.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)