LP/2017/857 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z.

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Zoznam subjektov bez pripomienok

ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 6 (§ 22a ods. 5) Odporúčam zvážiť tento bod vypustiť. Podľa návrhu sa do celkovej sumy oprávnených výdavkov nezapočítavajú výdavky uhradené z finančných prostriedkov poskytnutých z verejných prostriedkov, okrem verejných prostriedkov poskytnutých formou pôžičky. Audiovizuálny fond, ako subjekt verejnej správy, hospodári s verejnými prostriedkami, pričom podľa § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Audiovizuálnom fonde“) môže poskytovať finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry aj formou pôžičky. Ak by sa do celkovej sumy oprávnených výdavkov započítavali aj verejné prostriedky poskytnuté formou pôžičky, Audiovizuálny fond môže podľa § 22a ods. 6 zákona o Audiovizuálnom fonde na takéto oprávnené výdavky poskytnúť aj dotáciu, čim by mohlo dôjsť k duplicitnému financovaniu z verejných prostriedkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad v čl. I bode 6 za slovo „slová“ vložiť dvojbodku v súlade s bodom 35.2 prílohy LPV a v čl. II doplniť poznámku pod čiarou k odkazu 8a). Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. II Odporúčame doplniť znenie poznámky pod čiarou k odkazu 8a. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 8 K čl. I bod 8 : V § 32 odsek 2 odporúčame doplniť o povinnosť fondu zverejniť uvedený interný predpis o priznávaní štatútu koprodukcie na svojom webom sídle; minimálne by však mali byť takto zverejnené lehota pre podanie žiadosti a náležitosti žiadosti. Odôvodnenie: Považujeme za vhodné, aby žiadatelia o štatút koprodukcie mali rovnako komfortný prístup k potrebným informáciám ako žiadatelia o finančné prostriedky podľa tohto zákona. Poznamenávame, že fond priznáva štatút koprodukcie pri splnení podmienok povinne, zatiaľ čo žiadatelia o finančné prostriedky právny nárok nemajú, pričom zákon obsahuje úpravu ich žiadostí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. II V čl. II doplniť znenie o poznámku pod čiarou k odkazu 8a. Odôvodnenie: Ide o nový odkaz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II V Čl. II odporúčame definovať poznámku pod čiarou k odkazu 8a. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. III V čl. III odporúčame určiť účinnosť zákona konkrétnym dátumom. Odôvodnenie: Podľa § 19 ods. 5 zák. č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov je lehota 15 dní minimálnou lehotou, ktorá má uplynúť medzi vyhlásením právneho predpisu v zbierke zákonov a dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že revidovaný dohovor je záväzný zatiaľ len pre minimálny počet štátov, pričom ČR ako náš najväčší koprodukčný partner dohovor ešte ani len nepodpísala, sme toho názoru, že nie je potrebné upravovať účinnosť minimálnou lehotou 15 dní od vyhlásenia zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodu 6: Chceli by sme upozorniť na rozpor medzi navrhovaným znením bodu 6 a jeho dôvodovou správou. Kým v texte návrhu zákona sú použité slová “okrem verejných prostriedkov poskytnutých formou pôžičky“, v dôvodovej správe sa rozoberajú pôžičky „bez ohľadu na to z akých zdrojov boli poskytnuté“. Chceme upozorniť na to, že je rozdiel medzi pôžičkami, ktoré sú poskytované z verejných zdrojov a ktoré sú účelovo viazané, viď napr. § 19 a 22 zákona č. 516/2008 Z. z. a pôžičkami medzi účastníkmi občianskoprávneho vzťahu, ktorí sú v rovnakom postavení a disponujú zmluvnou voľnosťou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. III Navrhujeme upraviť účinnosť v zmysle bodu 64.1 LPV SR, podľa ktorých sa pripája dátum s vyjadrením príslušného mesiaca v genitíve, ak nemá výnimočne nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodom 1 a 8: Navrhujeme v zmysle bodu 38 Legislatívnych pravidiel vlády SR odstrániť zátvorku za číslom odkazov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II Odporúčame v Čl. II doplniť znenie poznámky pod čiarou k odkazu 8a. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Celému návrhu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II K §2 ods.13 písm. b) – nad slovami „osobitného predpisu“ je uvedený odkaz 8a. Odporúčame uviesť aj poznámku pod čiarou k tomuto odkazu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.12.2017 Detail