LP/2017/83 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďal
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Exekúcie a výkon rozhodnutí
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 38325/2017/110
Podnet: Iniciatívny materiál na základe § 48 ods. 8
§ 59 ods. 5
§ 61b ods. 4 a § 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 2/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/83
Dátum začiatku MPK: 09.02.2017
Dátum konca MPK: 01.03.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 09.02.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.02.2017
Ukončenie štádia: 01.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)