LP/2017/815 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o formáte a obsahu autentifikačných certifikátov, spôsobe vydávania autentifikačných certifikátov a o zápise autentifikačných certifikátov do registra autentifikačných certifikátov a o žiadosti o tento zápis

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Ochrana osobných údajov
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 100-2017/392-20164
Podnet: Podľa § 59 ods. 2 písm. f) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/815
Dátum začiatku MPK: 10.11.2017
Dátum konca MPK: 01.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)