LP/2017/811 Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Pridať
LEGISLATÍVNY ZÁMER
zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecne Vláda Slovenskej republiky vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016 až 2020 považuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej len „SODB 2021“) za jedinečnú príležitosť získať spoľahlivé, porovnateľné a vzájomne prepojené štatistické údaje. V tejto súvislosti odporúčame, aby boli výstupy zo sčítania 2021 dostupné na štatistické účely ústredným orgánom štátnej správy, resp. ich analytickým útvarom. Predkladateľ by mal tento zámer reflektovať v celom materiáli, pri príprave aj realizácii SODB 2021. Odôvodnenie: Uvedené podporuje cieľ vzájomného prepájania údajov, ktorý nemožno chápať iba vo vzťahu k Štatistickému úradu Slovenskej republiky. Štatistické výstupy SODB 2021 by mohli taktiež zlepšiť v súčasnosti existujúce štatistické zdroje, zvýšiť kvalitu analytických materiálov pripravovaných a predkladaných ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a zabezpečiť významné zlepšenie tvorby politík. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K časti 3. Predpokladaný obsah a systematika zákona o SODB – Cieľ, Obsah - strany 7,8 Odporúčame v častiach Cieľ a Obsah na stranách 7 a 8 upraviť formuláciu vo vzťahu k porovnateľnosti s predchádzajúcimi zbermi a zabezpečením medzinárodnej porovnateľnosti. Odôvodnenie: Predchádzajúce sčítania nepreberali žiadne dáta z registrov a administratívnych zdrojov. Vychádzali iba z odpovedí priamo od občanov, pričom zároveň na strane 12 predkladateľ uvádza, že dochádzalo k porušovaniu zákonných povinností občanmi. Integrovaný prístup má zlepšiť kvalitu údajov, avšak nazdávame sa, že to bude musieť byť na úkor porovnateľnosti s predchádzajúcim sčítaním. Taktiež môže porovnateľnosť s predchádzajúcim sčítaním znížiť zmena požadovaných medzinárodných štandardov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K časti 3. Predpokladaný obsah a systematika zákona o SODB – Obsah – strana 9 Odporúčame v časti Obsah na strane 9 v poslednom odseku preformulovať znenie prvej vety, podľa ktorej je obyvateľ povinný pri poskytovaní údajov použiť jednu z foriem elektronického sčítania. Odôvodnenie: V ďalšom texte predkladateľ uvádza, že osoby, ktoré nie sú schopné vyplniť formulár elektronicky budú môcť využiť služby sčítacieho asistenta. T.j. elektronické vyplnenie občanom sa javí skôr ako možnosť než povinnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K časti 3. Predpokladaný obsah a systematika zákona o SODB – Obsah - strana 8 Odporúčame v časti Obsah na strane 8 druhom odseku Povinné osoby za druhú vetu vložiť novú tretiu vetu, ktorá znie: „U obyvateľov patriacich do osobitných skupín obyvateľstva, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená súdom, bude povinnou osobou súdom ustanovený opatrovník.“. Odôvodnenie: Odporúčame medzi povinné osoby doplniť súdom ustanoveného opatrovníka, v prípadoch tých obyvateľov, ktorí majú súdom obmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecne Odporúčame v predkladanom materiáli objasniť resp. nahradiť v texte použité cudzie výrazy a slovné spojenia (napr. secundum et intra legem, cenzus, diseminácia, antietatický) priamo prekladom alebo napr. tak, ako je vysvetlený pojem contra legem. Prípadne odporúčame používať termíny, ktoré budú použité aj v zákone (cenzus - sčítanie). Odôvodnenie: Z dôvodu zaistenia zrozumiteľnosti predkladaného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K časti 3. Predpokladaný obsah a systematika zákona o SODB – Obsah – strana 10 Odporúčame v časti Obsah na strane 10 v časti Asistent pre sčítanie vetu „Pôjde o mimopracovný pomer formou dohody na dobu určitú.“ nahradiť vetou „Činnosť bude vykonávať na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.“. Odôvodnenie: Zosúladenie s terminológiou Zákonníka práce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov vyznieva kontroverzne, že Štatistický úrad Slovenskej republiky uvádza zvýšené výdavky na prípravu SODB 2021 oproti rozpočtovaným, cca o 11 mil. eur v roku 2020, pričom nemá dôjsť k žiadnym pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie a na občana. Taktiež môže dôjsť k druhotnému pozitívnemu efektu, nakoľko kvalitnejšie výstupy zo SODB umožnia prijímať zodpovednejšie rozhodnutia na úrovni štátu, územných samospráv a zamestnávateľov, čo sa pozitívne v budúcnosti prejaví aj vo vzťahu k sociálnym vplyvom; tieto skutočnosti preto odporúčame uviesť v bode 10. Poznámky v doložke vybraných vplyvov. Odôvodnenie: V celom predkladanom materiáli sa uvádza integrovaný prístup pre SODB 2021, pričom jeho cieľom je, že časť údajov nebude nutné žiadať priamo od občanov, ale použijú sa údaje z existujúcich registrov a administratívnych zdrojov. Z nášho pohľadu by sa malo jednať o odbremenenie občanov, čo zároveň napĺňa záväzok vlády z Programového vyhlásenia 2016-2020: „Bude pritom dbať na zníženie administratívnej záťaže obyvateľov.“. Uvedené malo prinajmenšom priniesť pozitívne vplyvy na služby verejnej správy pre občana, avšak podľa doložky vybraných vplyvov predložený návrh takéto vplyvy neprináša. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov v časti Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu si dovoľujeme upozorniť, že poistné zaplatené zamestnávateľom uvádzané v tabuľke č. 4 a 5 bude príjmom Sociálnej poisťovne a verejného zdravotného poistenia, ktorých rozpočty sú súčasťou verejného rozpočtu. Predmetné odporúčame doplniť do tabuľky č. 1 a vyplniť tabuľku č. 3 zvlášť za všetky subjekty verejnej správy. V tabuľke č. 1 a 3 je potrebné pripočítať aj poistné platené zamestnancom. Odôvodnenie Predmetný návrh je v súlade s aktuálnou Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K časti 3. Predpokladaný obsah a systematika zákona o SODB – Obsah - strana 10 V súvislosti so znením poslednej vety na strane 10: „V zákone o SODB sa na jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby použije rodné číslo.“ upozorňujeme na fakt, že ešte v nedávnej minulosti existovali rádovo tisíce duplicitných rodných čísel. Napríklad Informačný systém registra fyzických osôb používa ako jednoznačný identifikátor fyzickej osoby PČO, ktoré zo svojej podstaty vylučuje možnosť vzniku duplicít. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K bodu 3, časť „Obsah, str. 9 Ako administratívne zdroje použité pri sčítaní obyvateľov sú uvedené cit. aj: „Informačné systémy geodézie, kartografie a katastra“. Uvedené je potrebné opraviť na jednotné číslo, t.j. „Informačný systém geodézie, kartografie a katastra“, keďže sa jedná o jeden informačný systém. Uvedené je potrebné zosúladiť v celom texte materiálu. Odôvodnenie: Informačný systém geodézie, kartografie a katastra je definovaný v zákone č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, pričom sa jedná o jeden informačný systém, ktorého správcom je Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) vlastnému materiálu V časti 2. b) Národná legislatíva odporúčame na konci zákonov č. 211/2000 Z. z., č. 4/2001 Z. z., č. 581/2004 Z. z. a č. 333/2011 Z. z. doplniť slová „v znení neskorších predpisov“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K dokumentu „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ Použitú skratku ÚGKK SR navrhujeme rozpísať na Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Odôvodnenie: Lagislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) materiálu ako celku V Legislatívnom zámere zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa uvádza: Sčítacie obvody – podľa § 20 zákona o štátnej štatistike ŠÚ SR vedie register sčítacích obvodov; podľa § 24 zákona o štátnej štatistike sa v registri sčítacích obvodov evidujú sčítacie obvody z celého územia SR, ktoré sú vytvorené podľa osobitného zákona - zákona o sčítaní. Spôsob vytvorenia sčítacieho obvodu bude upravený v osobitnom zákone o SODB. Navrhujeme poslednú vetu citovaného textu upraviť nasledovne: „Spôsob vytvorenia sčítacieho obvodu bude upravený v osobitnom zákone o SODB podľa aktualizovaných hraníc základných sídelných jednotiek, v spolupráci s rezortom MŽP SR ako správcom registra základných sídelných jednotiek.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi zrušiť vyznačenie pozitívneho vplyvu v časti 9. doložky vybraných vplyvov a vyznačiť, že materiál nemá žiadny vplyv na informatizáciu. Odôvodnenie: predkladateľ vyznačil v časti 9. doložky vybraných vplyvov pozitívny vplyv na informatizáciu. Na základe bodu 4.5 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a uznesenia vlády SR č. 76 z 24. februára 2016 by mal predkladateľ v prípade identifikácie vplyvu vypracovať príslušnú analýzu vplyvov. V súčasnej dobe nie je možné konkrétne a presne identifikovať vplyvy na informatizáciu spoločnosti potrebné na vypracovanie analýzy a preto odporúčame predkladateľovi zrušiť vyznačenie pozitívneho vplyvu a vyznačiť, že materiál nemá žiadny vplyv na informatizáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K uvedenému materiálu ministerstvo vnútra neuplatňuje pripomienky. Berieme na vedomie vymedzený okruh všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti ministerstva, ktoré budú dotknuté pri spracovaní paragrafového znenia zákona. K obsahu a rozsahu zmien sa však vyjadríme až v ďalšom štádiu prípravy zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Zároveň požadujeme, aby bolo ministerstvo vnútra prizvané ku všetkým pripravovaným zmenám v právnych predpisoch v jeho pôsobnosti pred medzirezortným pripomienkovým konaním. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2017 Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2017 Detail