LP/2017/803 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona ... nariaďuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh má pozitívny vplyv aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom pozitívny vplyv súvisí so zvýšením výnosov z výberu mýta Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., a to o 4 mil. eur ročne, negatívny vplyv v roku 2017 vo výške 830 tis. eur súvisí s implementáciou zmeny nastavenia geomodelu, a že uvedené vplyvy sú zohľadnené v rozpočte verejnej správy na roky 2017 až 2019, resp. vo vládnom návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Dôvodovej správe V texte dôvodovej správy navrhujeme vypustiť Doložku zlúčiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) návrhu uznesenia vlády SR Odporúčame v bode B. slovo „poveruje“ nahradiť slovom „ukladá“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) všeobecne Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V čl. I bode 2 úvodnej vete za slovo „prvý“ vložiť slovo „bod“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.11.2017 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu. Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.11.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.11.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) uznesenie V súlade so štandardom pri nariadeniach vlády odporúčame v časti B nahradiť slovo "poveruje" slovom "ukladá" a primerane upraviť skloňovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.11.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bod 2 V súlade s LPV odporúčame v úvodnej vete za slovo "prvý" vložiť slovo "bod". Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.11.2017 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) Príloha č. 2 Navrhujeme v Prílohe č. 2 SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLSOTNÝMI CESTAMI doplniť dva riadky a vysvetlivky nasledovne: Nákladné vozidlá: "BUS vo VZ***" Kategória vozidla: "3 500 kg - 12 000 kg*" EURO III, IV: "0,015" EURO V, VI a EEV: "0,000" Nákladné vozidlá: "BUS vo VZ***" Kategória vozidla: "12 000 kg a viac*" EURO III, IV: "0,036" EURO V, VI a EEV: "0,000" "***BUS vo VZ - vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, ktoré vykonávajú služby podľa platných zmlúv o službách vo verejnom záujme podľa § 21 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov" Odôvodnenie: Zaťaženie dopravy vo verejnom záujme nákladmi na mýtne poplatky je v rozpore so zámermi dopravnej politiky SR podporovať verejnú dopravu (konkrétne dokument Dopravná politika do roku 2020, Programové vyhlásenie vlády SR). Oslobodenie je v súlade s platnou legislatívou EÚ a nedochádza k diskriminácii podľa Článku 7 ods. 3 Smernice 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami EÚ. Uvedená smernica sa netýka autobusovej dopravy nakoľko pojem „vozidlo“ znamená motorové vozidlo alebo jazdná súprava, ktoré sú určené alebo používané výlučne na prepravu tovaru po ceste s celkovou max. prípustnou hmotnosťou naloženého vozidla presahujúcou 3,5 tony. V zmysle Nariadenia EP a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1170/70 v Článku 2 písm. a) „verejná osobná doprava“ sú služby osobnej dopravy všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré sa poskytujú verejnosti na nediskriminačnom a nepretržitom základe. Podľa ustanovení zákona č. 56/2012 Z. Z. o cestnej doprave má každý samosprávny kraj povinnosť zabezpečiť dopravnú obslužnosť na území kraja. Z toho dôvodu samosprávne kraje vo verejnom záujme objednávajú dopravné služby v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti v rámci kraja. Podľa zmlúv o službách vo verejnom záujme sú náklady dopravcov na platenie mýta ekonomicky oprávneným nákladom, ktorý v konečnom dôsledku uhradia rozpočty objednávateľov - samosprávnych krajov čím dochádza k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov. Navyše rozsah spoplatnených úsekov ciest I. triedy nezodpovedá pôvodnej formulácii „súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami“, takže sú spoplatnené cesty I. triedy, ktoré nemajú súbežnú nadradenú dopravnú infraštruktúru a neexistuje iná alternatíva dopravného spojenia prímestskou autobusovou dopravou do okresných miest. Navrhované znenie úprav navrhuje a) nulovú sadzbu pre autobusy, v rozsahu poskytovaných služieb vo verejnom záujme, ktoré UŽÍVAJÚ VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI a spĺňajú emisné normy EURO V, VI a EEV, b) zníženú sadzbu pre autobusy, v rozsahu poskytovaných služieb vo verejnom záujme, ktoré UŽÍVAJÚ VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI a spĺňajú emisné normy EURO III, IV. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.11.2017 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) Príloha č. 1 Navrhujeme v Prílohe č. 1 SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST doplniť dva riadky a vysvetlivky nasledovne: Nákladné vozidlá: "BUS vo VZ***" Kategória vozidla: "3 500 kg - 12 000 kg*" EURO V, VI a EEV: "0,000 Nákladné vozidlá: "BUS vo VZ***" Kategória vozidla: "12 000 kg a viac*" EURO V, VI a EEV: "0,000" "***BUS vo VZ - vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, ktoré vykonávajú služby podľa platných zmlúv o službách vo verejnom záujme podľa § 21 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov" Odôvodnenie: Zaťaženie dopravy vo verejnom záujme nákladmi na mýtne poplatky je v rozpore so zámermi dopravnej politiky SR podporovať verejnú dopravu (konkrétne dokument Dopravná politika do roku 2020, Programové vyhlásenie vlády SR). Oslobodenie je v súlade s platnou legislatívou EÚ a nedochádza k diskriminácii podľa Článku 7 ods. 3 Smernice 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami EÚ. Uvedená smernica sa netýka autobusovej dopravy nakoľko pojem „vozidlo“ znamená motorové vozidlo alebo jazdná súprava, ktoré sú určené alebo používané výlučne na prepravu tovaru po ceste s celkovou max. prípustnou hmotnosťou naloženého vozidla presahujúcou 3,5 tony. V zmysle Nariadenia EP a Rady č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1170/70 v Článku 2 písm. a) „verejná osobná doprava“ sú služby osobnej dopravy všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré sa poskytujú verejnosti na nediskriminačnom a nepretržitom základe. Podľa ustanovení zákona č. 56/2012 Z. Z. o cestnej doprave má každý samosprávny kraj povinnosť zabezpečiť dopravnú obslužnosť na území kraja. Z toho dôvodu samosprávne kraje vo verejnom záujme objednávajú dopravné služby v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti v rámci kraja. Podľa zmlúv o službách vo verejnom záujme sú náklady dopravcov na platenie mýta ekonomicky oprávneným nákladom, ktorý v konečnom dôsledku uhradia rozpočty objednávateľov - samosprávnych krajov čím dochádza k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov. Navyše rozsah spoplatnených úsekov ciest I. triedy nezodpovedá pôvodnej formulácii „súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami“, takže sú spoplatnené cesty I. triedy, ktoré nemajú súbežnú nadradenú dopravnú infraštruktúru a neexistuje iná alternatíva dopravného spojenia prímestskou autobusovou dopravou do okresných miest. Navrhované znenie úprav navrhuje nulovú sadzbu pre autobusy, v rozsahu poskytovaných služieb vo verejnom záujme, ktoré UŽÍVAJÚ VYMEDZENÉ ÚSEKY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST a spĺňajú emisné normy EURO V, VI a EEV. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.11.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti: V materiáli sa nachádza doložka zlučiteľnosti dvakrát, raz v rámci dôvodovej správy a raz samostatne, pričom ich obsah nie je identický. Navrhujeme upraviť obsah v jednom dokumente. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K správe o účasti verejnosti: V zmysle čl. 35 Legislatívnych pravidiel vlády SR sa aj pri nariadení vlády vypracúva Správa o účasti verejnosti (čl. 21 LPV SR). Navrhujeme materiál doplniť aj o tento dokument. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) návrhu nariadenia Z hľadiska aproximácie práva neuplatňujeme k predloženému návrhu nariadenia žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.11.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Uzneseniu vlády V bode B odporúčame slovo "Vykonajú" nahradiť slovom "Vykoná". Odôvodnenie:gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2017 Detail