LP/2017/796 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...2017, č. 00463-OL-2017, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ...2017, č. 00463-OL-2017, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s čl. 8 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR (dátum účinnosti návrhu v § 2 upraviť tak, aby bola zachovaná primeraná legisvakančná lehota) a prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (názov návrhu zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v úvodnej vete návrhu slová „§ 7a ods. 13“ nahradiť slovami „§ 8a ods. 13“, pretože splnomocňovacie ustanovenie, na ktorého základe sa vydáva navrhované opatrenie je uvedené v § 8a ods. 13, v prílohe č. 1 bode 23 druhom stĺpci vložiť pred slová „KYSUCKÉ NOVÉ MESTO“ slovo „OKRES“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem, že v tomto prípade nie je potrebné v doložke vybraných vplyvov označovať zabezpečenosť v rozpočte. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohám V prílohe č. 1 riadku 23. a prílohe č. 2 riadku 47. odporúčame doplniť slovo „OKRES“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) úvodnej vete V úvodnej vete odporúčame slová „§ 7a“ nahradiť slovami „§ 8a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) §1 , bod 1 príloha č. 1 Doplnenie do prílohy č.1 Kráľovský Chlmec ako pevný bod pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých pre spádové územie okres Trebišov aj Michalovce. Navrhujeme doplniť nasledovný zdravotný obvod podľa rozhodnutia Úradu Košického samosprávneho kraja č. 3794/2010-RU 20/25885 zo dňa 30.7.2010 : Bačka , Bara , Bieľ, Boľ, Borša, Boťany , Černochov, Čierna, Čierna nad Tisou , Dobra, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad , Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Veľké Trakany , Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín a Zemplín. Okres Michalovce : Beša, Budince, Čičarovce , Čierné Pole, Drahňov , Ižkovce, Kapušianské Kľačany, Krišovská Liesková, Maťovské Vojkovce, Oborín , Ptrukša, Ruská, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence a Vojany. Odôvodnenie pripomienok: Ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci v súčasnosti prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, ktorá je štátnou neziskovou organizáciou a poskytuje zdravotnú starostlivosť v spádovom území pre cca 60 000 obyvateľov regiónu Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany. Z hľadiska dostupnosti zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska geografickej polohy a Schengenských hraníc má strategické postavenie v okrese Trebišov a Michalovce, nakoľko obidve okresné nemocnice sú od nej vzdialené 60-70 km po cestách 2. a 3. triedy s prítomnosťou železničných koľají a závor, čím sa predlžuje časová dostupnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Nemocnica je prvým záchytným bodom pre tri ambulancie rýchlej lekárskej pomoci. Uvedený región patrí k regiónom s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou mierou životnej úrovne. Vizualizácia umiestnenia NsP n.o. Kráľovský Chlmec k stanoveniu dojazdového času do najbližších nemocníc Vzdialenosť a dojazdový čas do najbližších okresných nemocníc ( Trebišov, Michalovce) je nasledovný: Z Do Km Dojazdový čas(min.) Kráľovský Chlmec Trebišov 59,4 61 Kráľovský Chlmec Michalovce 48,7 50 Čierna nad Tisou Trebišov 69,2 75 Čierna nad Tisou Michalovce 58,5 65 Veľké Trakany Trebišov 70,1 80 Veľké Trakany Michalovce 59,5 76 • Cestná komunikácia II. a III. triedy, takisto hustá železničná sieť – predlžuje dojazdový čas • Jazyková bariéra obyvateľstva regiónu – 80% obyvateľstva je maďarskej národnosti • jedná sa o región s vysokou mierou nezamestnanosti, vysokým počtom insolventnej populácie Počet ošetrených pacientov v rámci LSPP ročne je cca 5000. Zhrnutie dôvodov na zachovanie LSPP ako pevného bodu pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v spádovom území ➢ spádová oblasť cca 60 000 obyvateľov, geografická poloha, Schengenské hranice ➢ nemocnica poskytuje lekársku službu prvej pomoci pre dospelých z obvodu 35 obci a pre deti a dorast z obvodu 47 obcí. Pre deti a dorast zabezpečuje LSPP aj pre obce z obvodu Veľké Kapušany a keďže vo Veľkých Kapušanoch je problém so zabezpečením LSPP pre dospelých túto úlohu v súčasnosti preberá takisto naša nemocnica ➢ zánikom LSPP vo Veľkých Kapušanoch sa tiež opodstatňuje zachovanie pevného bodu v Kráľovskom Chlmci . ➢ zánikom LSPP v Kráľovskom Chlmci a vo Veľkých Kapušanoch bude región zabezpečený len dvoma posádkami rýchlej lekárkej pomoci a jednou posádkou rýchlej zdravotnej pomoci, čo bude absolútne nepostačujúce pre potreby akútneho ošetrenia obyvateľov regiónu ➢ vyššie percentuálne zastúpenie marginalizovaných komunít a znevýhodnených občanov, ich ekonomická situácia neumožňuje cestovať do okresných nemocníc ➢ vyššie percentuálne zastúpenie národnostných menšín /národnosť maďarská/ ➢ zaradenie nemocnice do Akčného plánu okresu Trebišov s vysokou mierou nezamestnanosti ➢ Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ako prevádzkovateľ LSPP je zapojená do projektov cezhraničnej spolupráce, a to Slovenská republika-Maďarsko a Maďarsko-Slovesnká republika-Rumunsko-Ukrajina. Táto spolupráca nemocnicu zaväzuje k zabezpečeniu zachovania dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorej prvým záchytným bodom sú práve ambulancie pohotovostnej služby Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 1, bod 2 príloha č. 2 Doplnenie do prílohy č. 2 pre pevný bod pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast súčasný stav k č. 16 Kráľovský Chlmec spádové územie k okresu Trebišov aj okres Michalovce odôvodnenie: V súčasnosti LSPP pre deti a dorast určený nasledovný zdravotný obvod : Rozhodnutia Úradu Košického samosprávneho kraja č. 1277/2011-RU 20/37780 zo dňa 08.12.2011 : Bačka , Bara , Bieľ, Boľ, Borša, Boťany , Černochov, Čierna, Čierna nad Tisou , Dobra, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad , Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Veľké Trakany , Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín a Zemplín. Okres Michalovce : Beša, Budince, Čičarovce , Čierné Pole, Drahňov , Ižkovce, Kapušianské Kľačany, Krišovská Liesková, Maťovské Vojkovce, Oborín , Ptrukša, Ruská, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence a Vojany Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 66. Pevný bod pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých Tvrdošín. Zmeniť pevný bod pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých na „Trstená“. Sídlo HNsP je v Trstenej, kde sa aj LSPP pre dospelých vykonávaná. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Z hľadiska legislatívno- technického v úvodnej vete je potrebné citáciu splnomocňovacieho ustanovenia zákona „§ 7a ods. 13“ nahradiť „§ 8a ods. 13“ Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) celý materiál bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) Všeobecne k materiálu V celom materiáli je potrebné slová „podľa § 7a ods. 13“ a slová „na základe § 7a ods. 13“ nahradiť slovami „podľa § 8a ods. 13“. Odôvodnenie: V celom materiáli sa nesprávne uvádza a cituje § 7a ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako ustanovenie splnomocňujúce ministerstvo na vydanie predmetného opatrenia. Správne má byť však uvedené iné ustanovenie a to § 8a ods. 13 zákona. Ustanovenia § 8a ods. 13 bolo vložené do zákona jeho novelou- zákonom č. 257/2017 z 10. októbra 2017 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. novembra 2017 a to konkrétne článkom I. novelizačný bod 5. Z obsahu ustanovenia § 8a ods. 13 vyplýva, že len toto ustanovenie má povahu splnomocňujúceho ustanovenia k predkladateľom navrhovanej podzákonnej úprave. Predmetnú legislatívnu nezrovnalosť považujeme za nevyhnutné opraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) Všeobecne k materiálu V celom materiáli je potrebné dôsledne zosúladiť číselné označenie navrhovaného opatrenia. Vo vlastnom návrhu je opatrenie číselne označené ako „č. S00463-2017-OL“, pričom v ostatných častiach materiálu, najmä v dôvodovej správe a v predkladacej správe je opatrenie číselne označené inak, ako „č. S00463-OL-2017“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) Príloha č. 1 Navrhujeme vypustiť bod č. 30 Medzilaborce a okres Medzilaborce priradiť k bodu 16 – Humenné. Odôvodnenie: V Medzilaborciach dlhodobo z dôvodu nedostatku lekárov nie je LSPP prevádzkovaná; pre okres Medzilaborce zabezpečuje LSPP v Humennom. Nemožno očakávať, že v blízkej budúcnosti sa personálna situácia zlepší. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) Príloha č. 1 Navrhujeme vypustiť bod č. 58 Stropkov a okres Stropkov priradiť k bodu 59 – Svidník. Odôvodnenie: V Stropkove dlhodobo z dôvodu nedostatku lekárov nie je LSPP prevádzkovaná; pre okres Stropkov zabezpečuje LSPP vo Svidníku. Nemožno očakávať, že v blízkej budúcnosti sa personálna situácia zlepší. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) Príloha č. 2 Navrhujeme vypustiť bod č. 31 Partizánske a okres Partizánske priradiť k bodu 37 – Prievidza Odôvodnenie: Okres Partizánske má nedostatok pediatrov. Vzhľadnom k tomu podľa nášho názoru APS v pediatrii nebude v Partizánskom prevádzkovateľná. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu odporúčame posunúť dátum účinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K materiálu Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR z ... 2017, č. 00463-OL-2017, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby si Protimonopolný úrad Slovenskej republiky uplatňuje nasledovnú konkrétnu vecnú odporúčaciu pripomienku: V osobitnej časti dôvodovej správy sa uvádza, že spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých ako aj pre deti a dorast boli vypracované na základe dostupných dát, pričom v modeli bola použitá cestná sieť, ktorá sa skladá z ciest 1. a 2. triedy a diaľnic; časové dostupnosti boli stanovené na 30, 45 a 60 minút; pre zjednodušenie analýza ráta s plynulou cestnou premávkou bez svetelnej signalizácie; časová dostupnosť je definovaná ako prepravný čas z miesta lokalizácie ambulancií pevných ambulantných pohotovostných bodov do obcí v Slovenskej republiky; spádové oblasti novej siete ambulantnej pohotovostnej služby sú definované na základe dvoch predpokladov, a to časovej dostupnosti do 45 minút a spádovej oblasti, ktorou je počet obyvateľov vo veku nad 18 rokov (pre dospelých); resp. 0 do 18 rokov (pre deti a dorast); model je definovaný rýchlosťami: Diaľnica 120 km/h, Cesty 1. triedy: 80 km/h; Cesty 2. triedy: 70 km/h, pričom tento model znázorňuje časovú dostupnosť počas celého roka. Výsledkom je iná sieť pevných bodov pre ambulancie pevnej pohotovostnej služby pre dospelých a iná sieť pevných bodov pre ambulancie pevnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Úrad nepovažuje za odôvodnené, aby počet obyvateľov v danej oblasti bol kritériom výberu pevných bodov a ich spádových území. Odporúčame zvážiť možnosť uplatnenia iného kritéria/iných kritérií. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2017 Detail
ANS (Asociácia nemocníc Slovenska) §1 , bod 1 príloha č. 1 Doplnenie do prílohy č.1 Kráľovský Chlmec ako pevný bod pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých pre spádové územie okres Trebišov aj Michalovce. Navrhujeme doplniť nasledovný zdravotný obvod podľa rozhodnutia Úradu Košického samosprávneho kraja č. 3794/2010-RU 20/25885 zo dňa 30.7.2010 : Bačka , Bara , Bieľ, Boľ, Borša, Boťany , Černochov, Čierna, Čierna nad Tisou , Dobra, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad , Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Veľké Trakany , Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín a Zemplín. Okres Michalovce : Beša, Budince, Čičarovce , Čierné Pole, Drahňov , Ižkovce, Kapušianské Kľačany, Krišovská Liesková, Maťovské Vojkovce, Oborín , Ptrukša, Ruská, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence a Vojany. Odôvodnenie: Odôvodnenie pripomienok: Ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci v súčasnosti prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, ktorá je štátnou neziskovou organizáciou a poskytuje zdravotnú starostlivosť v spádovom území pre cca 60 000 obyvateľov regiónu Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany. Z hľadiska dostupnosti zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska geografickej polohy a Schengenských hraníc má strategické postavenie v okrese Trebišov a Michalovce, nakoľko obidve okresné nemocnice sú od nej vzdialené 60-70 km po cestách 2. a 3. triedy s prítomnosťou železničných koľají a závor, čím sa predlžuje časová dostupnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Nemocnica je prvým záchytným bodom pre tri ambulancie rýchlej lekárskej pomoci. Uvedený región patrí k regiónom s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou mierou životnej úrovne. Vizualizácia umiestnenia NsP n.o. Kráľovský Chlmec k stanoveniu dojazdového času do najbližších nemocníc Vzdialenosť a dojazdový čas do najbližších okresných nemocníc ( Trebišov, Michalovce) je nasledovný: Z Do Km Dojazdový čas(min.) Kráľovský Chlmec Trebišov 59,4 61 Kráľovský Chlmec Michalovce 48,7 50 Čierna nad Tisou Trebišov 69,2 75 Čierna nad Tisou Michalovce 58,5 65 Veľké Trakany Trebišov 70,1 80 Veľké Trakany Michalovce 59,5 76 • Cestná komunikácia II. a III. triedy, takisto hustá železničná sieť – predlžuje dojazdový čas • Jazyková bariéra obyvateľstva regiónu – 80% obyvateľstva je maďarskej národnosti • jedná sa o región s vysokou mierou nezamestnanosti, vysokým počtom insolventnej populácie Počet ošetrených pacientov v rámci LSPP ročne je cca 5000. Zhrnutie dôvodov na zachovanie LSPP ako pevného bodu pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v spádovom území ➢ spádová oblasť cca 60 000 obyvateľov, geografická poloha, Schengenské hranice ➢ nemocnica poskytuje lekársku službu prvej pomoci pre dospelých z obvodu 35 obci a pre deti a dorast z obvodu 47 obcí. Pre deti a dorast zabezpečuje LSPP aj pre obce z obvodu Veľké Kapušany a keďže vo Veľkých Kapušanoch je problém so zabezpečením LSPP pre dospelých túto úlohu v súčasnosti preberá takisto naša nemocnica ➢ zánikom LSPP vo Veľkých Kapušanoch sa tiež opodstatňuje zachovanie pevného bodu v Kráľovskom Chlmci . ➢ zánikom LSPP v Kráľovskom Chlmci a vo Veľkých Kapušanoch bude región zabezpečený len dvoma posádkami rýchlej lekárkej pomoci a jednou posádkou rýchlej zdravotnej pomoci, čo bude absolútne nepostačujúce pre potreby akútneho ošetrenia obyvateľov regiónu ➢ vyššie percentuálne zastúpenie marginalizovaných komunít a znevýhodnených občanov, ich ekonomická situácia neumožňuje cestovať do okresných nemocníc ➢ vyššie percentuálne zastúpenie národnostných menšín /národnosť maďarská/ ➢ zaradenie nemocnice do Akčného plánu okresu Trebišov s vysokou mierou nezamestnanosti ➢ Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ako prevádzkovateľ LSPP je zapojená do projektov cezhraničnej spolupráce, a to Slovenská republika-Maďarsko a Maďarsko-Slovesnká republika-Rumunsko-Ukrajina. Táto spolupráca nemocnicu zaväzuje k zabezpečeniu zachovania dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorej prvým záchytným bodom sú práve ambulancie pohotovostnej služby Ing. Klára Hencelová Riaditeľka nemocnice V y h l á s e n i e primátorov a starostov regiónu Medzibodrožia a Použia zo dňa 9.11.2017 k zachovaniu Lekárskej služby prvej pomoci pri Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ako pevného bodu pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých Pripomienka k materiálu – Opatrenie MZ SR č. S00463-2017-OL, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby Podpísaní primátori a starostovia regiónu Medzibodrožia a Použia týmto žiadajú MZ SR o zachovanie ambulancie LSPP pre dospelých ako pevného bodu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých v regióne. K zachovaniu uvádzame nasledovné dôvody : Ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci v súčasnosti prevádzkuje Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, ktorá je štátnou neziskovou organizáciou a poskytuje zdravotnú starostlivosť v spádovom území pre cca 60 000 obyvateľov regiónu Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany. Z hľadiska dostupnosti zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska geografickej polohy a Schengenských hraníc má strategické postavenie v okrese Trebišov a Michalovce, nakoľko obidve okresné nemocnice sú od nej vzdialené 60-70 km po cestách 2. a 3. triedy s prítomnosťou železničných koľají a závor, čím sa predlžuje časová dostupnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Nemocnica je prvým záchytným bodom pre tri ambulancie rýchlej lekárskej pomoci. Uvedený región patrí k regiónom s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou mierou životnej úrovne. Vizualizácia umiestnenia NsP n.o. Kráľovský Chlmec k stanoveniu dojazdového času do najbližších nemocníc Vzdialenosť a dojazdový čas do najbližších okresných nemocníc ( Trebišov, Michalovce) je nasledovný: Z Do Km Dojazdový čas(min.) Kráľovský Chlmec Trebišov 59,4 61 Kráľovský Chlmec Michalovce 48,7 50 Čierna nad Tisou Trebišov 69,2 75 Čierna nad Tisou Michalovce 58,5 65 Veľké Trakany Trebišov 70,1 80 Veľké Trakany Michalovce 59,5 76 • Cestná komunikácia II. a III. triedy, takisto hustá železničná sieť – predlžuje dojazdový čas • Jazyková bariéra obyvateľstva regiónu – 80% obyvateľstva je maďarskej národnosti • jedná sa o región s vysokou mierou nezamestnanosti, vysokým počtom insolventnej populácie Počet ošetrených pacientov v rámci LSPP ročne je cca 5000. Zhrnutie dôvodov na zachovanie LSPP ako pevného bodu pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v spádovom území ➢ spádová oblasť cca 60 000 obyvateľov, geografická poloha, Schengenské hranice ➢ nemocnica poskytuje lekársku službu prvej pomoci pre dospelých z obvodu 35 obci a pre deti a dorast z obvodu 47 obcí. Pre deti a dorast zabezpečuje LSPP aj pre obce z obvodu Veľké Kapušany a keďže vo Veľkých Kapušanoch je problém so zabezpečením LSPP pre dospelých túto úlohu v súčasnosti preberá takisto naša nemocnica ➢ zánikom LSPP vo Veľkých Kapušanoch sa tiež opodstatňuje zachovanie pevného bodu v Kráľovskom Chlmci . ➢ zánikom LSPP v Kráľovskom Chlmci a vo Veľkých Kapušanoch bude región zabezpečený len dvoma posádkami rýchlej lekárkej pomoci a jednou posádkou rýchlej zdravotnej pomoci, čo bude absolútne nepostačujúce pre potreby akútneho ošetrenia obyvateľov regiónu ➢ vyššie percentuálne zastúpenie marginalizovaných komunít a znevýhodnených občanov, ich ekonomická situácia neumožňuje cestovať do okresných nemocníc ➢ vyššie percentuálne zastúpenie národnostných menšín /národnosť maďarská/ ➢ zaradenie nemocnice do Akčného plánu okresu Trebišov s vysokou mierou nezamestnanosti ➢ Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ako prevádzkovateľ LSPP je zapojená do projektov cezhraničnej spolupráce, a to Slovenská republika-Maďarsko a Maďarsko-Slovesnká republika-Rumunsko-Ukrajina. Táto spolupráca nemocnicu zaväzuje k zabezpečeniu zachovania dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorej prvým záchytným bodom sú práve ambulancie pohotovostnej služby Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2017 Detail