LP/2017/789 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ........2017 č. MF/14776/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení nesko
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: MF/14776/2017-74
Podnet: novela Obchodného zákonníka
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/789
Dátum začiatku MPK: 06.11.2017
Dátum konca MPK: 27.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.11.2017
Ukončenie štádia: 03.11.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)