LP/2017/784 Návrh revízie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 (verzia 3.0) z dôvodu navýšenia alokácie na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 993/2017/OPS-24
Podnet: na základe prehodnotenia viacročného finančného rámca a rozhodnutia o dodatočnej alokácii pre Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba schválenia Návrhu revízie PD SR na roky 2014-2020 zo strany Európskej komisie do konca 2017. Predkladaný materiál sa týka zosúladenia PD SR s revíziou OP ĽZ v nadväznosti na dodatočné navýšenie finančných prostriedkov pre SR z osobitných zdrojov Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí na roky 2017-2020. Uvedené zmeny boli zároveň prekonzultované s RO OP ĽZ a EK.
Posledná zmena: 10.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/784
Dátum začiatku MPK: 02.11.2017
Dátum konca MPK: 08.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.11.2017
Ukončenie štádia: 02.11.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2017
Ukončenie štádia: 08.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)