LP/2017/783 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súvisiaci proces: Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Energetika a priemysel
Doprava
Geológia, geodézia, kartografia
Kultúra
Lesy a lesné hospodárstvo
Obyvateľstvo a občianstvo
Odpadové hospodárstvo
Ochrana osobných údajov
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Poľovníctvo a rybárstvo
Pošta a telekomunikácie
Stavebníctvo a architektúra
Školstvo a vzdelávanie
Štátna správa
Územná samospráva
Veterinárna starostlivosť
Vodné hospodárstvo
Zdravotníctvo
Životné prostredie
Živnostenské podnikanie
Obchod a podnikanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2397/2017/oLG-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/783
Dátum začiatku MPK: 02.11.2017
Dátum konca MPK: 23.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.11.2017
Ukončenie štádia: 02.11.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)