LP/2017/761 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: Všeobecne k návrhu vyhlášky
Dátum vytvorenia: 13.11.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V texte návrhu vyhlášky sa odkazuje na plnenie požiadaviek podľa technickej normy. Upozorňujeme, že technické normy nie sú všeobecne záväzné právne predpisy. V poznámke pod čiarou je možné odkázať na technickú normu, ale taký odkaz môže mať iba informatívnu povahu. Nie je možné v texte vyhlášky odkazom doplniť právnu normu textom v technickej norme. Technické normy nie sú adresátovi vyhlášky prístupné zadarmo, a preto sa môže stať, že ako adresát právnej normy ustanovenej v technickej norme nebude môcť byť z obsahom právnej normy oboznámený. Žiadame prepracovať odkazy na technické normy tak, aby z textu vyhlášky nevyplývala povinnosť byť oboznámený s obsahom technickej normy.