LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Pridať
ZÁKON
o rybárstve


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad 2 ods. 2 písm. b) zosúladiť s bodom 9.4 prílohy LPV a súčasne v tomto ustanovení vypustiť slovo „oprávnená“ ako nadbytočné, zvážiť vypustenie § 2 ods. 2 písm. s), pretože pojem „zavážacia loďka“ sa v návrhu ďalej nepoužíva, zosúladiť zavedený základný pojem „násada rýb“ uvedený v § 2 ods. 2 písm. w) s pojmom „rybia násada“, ktorý sa používa napríklad v § 6 ods. 4 písm. a), § 10 ods. 3 a § 35 ods. 1 a 3, v § 4 ods. 10 nahradiť slová „odseku 8“ slovami „odseku 9“, v § 4 ods. 11 opraviť vnútorný odkaz, pretože dohoda o finančnom vyrovnaní je súčasťou žiadosti podľa odseku 10 písm. e), v § 4 ods. 12 opraviť vnútorné odkazy, pretože žiadosť o pridelenie výkonu rybárskeho práva je upravená v odsekoch 8 až 10, v § 4 ods. 13 nahradiť slová „odsekov 7 a 8“ slovami „odsekov 9 a 10“, v § 5 ods. 4 vypustiť slová „rybárskych revírov“ ako nadbytočné, v § 6 ods. 8 písm. a) až c) slová „dokladom o získaní“ presunúť na koniec úvodnej vety odseku 8, v § 6 ods. 9 opraviť vnútorný odkaz, pretože podmienka bezúhonnosti je uvedená v odseku 7 písm. c), poznámku pod čiarou k odkazu 20 vypustiť z dôvodu duplicity s poznámkou pod čiarou k odkazu 14, v § 12 ods. 7 opraviť nesprávne vnútorné odkazy na jednotlivé písmená § 39, v § 21 ods. 5 úvodnej vete a v odseku 6 vypustiť slová „rybárskeho revíru“ s ohľadom na legislatívnu skratku zavedenú v § 2 písm. b), ak bude táto legislatívna skratka s ohľadom na bod 9.4 prílohy LPV zachovaná, poznámku pod čiarou k odkazu 32 vypustiť z dôvodu duplicity s poznámkou pod čiarou k odkazu 31, poznámku pod čiarou k odkazu 35 vypustiť z dôvodu duplicity s poznámkou pod čiarou k odkazu 15, § 24 ods. 6 zosúladiť s bodom 6 prílohy LPV, v § 25 písm. c) vypustiť slová „a previneniach“ z dôvodu, že takýto druh deliktu slovenský právny poriadok nepozná, v § 34 ods. 4 písm. i) a § 37 ods. 2 písm. g) slová „v prípade, že“ nahradiť slovom „ak“, v § 44 ods. 3 druhú vetu zosúladiť s bodom 7.3 prílohy LPV, v § 46 ods. 4 časti vety za bodkočiarkou, za účelom spresnenia, pred slovo „určí“ vložiť slová „správny orgán“, v § 47 zvážiť uvedenie odseku 3 ako písmena n) v odseku 1, v § 48 ods. 1, 3, 5 a 6 za slovo „doterajších“ vložiť slovo „právnych“, celý poznámkový aparát návrhu prehodnotiť s cieľom jeho zosúladenia s bodmi 49.2 a 50 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že sa predpokladá pozitívny vplyv návrhu na rozpočet verejnej správy, ktorý sa však nedá kvantifikovať, pretože predpokladané príjmy budú z možných pokút z nových skutkových podstát správnych deliktov a priestupkov, pričom nie je možné predpokladať množstvo a ani druh týchto správnych deliktov a priestupkov. Vzhľadom na uvedené je potrebné upraviť text o vplyve návrhu na rozpočet verejnej správy aj v predkladacej správe a všeobecnej časti dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 4 Odporúčam, s ohľadom na znenie osobitnej časti dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu, v navrhovanom znení uviesť, že pridelenie výkonu rybárskeho práva vo vodných tokoch zákonom určeným subjektom je bezplatné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 V § 1 nadpise nad paragrafom slovo „Úvodné“ nahradiť slovom „Základné“. V § 1 ods. 1 a 2 slovo „upravuje“ nahradiť slovom „ustanovuje“ a obidva odseky zlúčiť. V § 1 ods. 2 slová „pôsobnosť orgánov štátnej správy“ zosúladiť s navrhovaným znením § 38 ods. 2. Odôvodnenie: Vo vzťahu k predmetu úpravy, najmä k pôsobnosti orgánov štátnej správy na úseku rybárstva, k právam a povinnostiam právnych subjektov a zodpovednosti za porušenie povinností je priliehavé slovo „ustanovuje“. Zároveň je vhodné a účelné obidva odseky spojiť do jedného odseku vzhľadom na ich bezprostrednú súvislosť. Slová „pôsobnosť orgánov štátnej správy“ nevystihujú v celom rozsahu navrhovanú organizáciu verejnej moci na úseku rybárstva a nie sú v súlade s § 38 ods. 2, pretože obec nie je orgánom štátnej správy na úseku rybárstva, aj keď sa jej navrhujú zveriť niektoré úlohy ako tzv. prenesený výkon štátnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 12 V odseku 5 je potrebné za slovo „podlieha“ vložiť slovo „správnemu“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 22) slová „Položka 38 zákona“ nahradiť slovom „Zákon“, pretože pojem „poplatok“ je iba zavedenou legislatívnou skratkou pre „správny poplatok“ podľa zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorého prílohou je Sadzobník správnych poplatkov (vrátane položky 38, ktorá sa vzťahuje na rybárstvo). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 ods. 2 písm. k) V § 2 ods. 2 písm. k) slová „na to určených prostriedkov a náradia“ vyžadujú spresnenie, keďže nie sú jednoznačné a nie je zrejmý rozdiel medzi nimi. Obdobne postupovať aj v ďalších príslušných ustanoveniach návrhu zákona, napríklad v § 2 ods. 2 písm. m), n) a o) a § 26 ods. 1 písm. a). Odôvodnenie: Spresnenie pojmových znakov, ktoré sú súčasťou definície lovu rýb, a to na zamedzenie prípadných interpretačných problémov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 ods. 2 písm. m) V § 2 ods. 2 písm. m) slová „danom povolení“ sú nezrozumiteľné. Odôvodnenie: Uvedené spojenie slov je nejasné, nie je totiž zrejmé, o ktoré povolenie ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 ods. 2 písm. z) V § 2 ods. 2 písm. z) slová „mimoriadnou situáciou“ nahradiť slovami „mimoriadnou udalosťou“. Obdobne v § 3 ods. 5 slová „Pri mimoriadnej situácii“ nahradiť slovami „Počas mimoriadnej udalosti“ a v § 15 ods. 2 písm. a) a § 23 nadpise a odsekoch 1 až 3 slová „pri mimoriadnych situáciách“ nahradiť slovami „počas mimoriadnej udalosti“. Odôvodnenie: Uvedené ustanovenia sú vecne nesprávne, pretože nejde o mimoriadnu situáciu, ale o mimoriadnu udalosť, konkrétne o živelnú pohromu. Mimoriadna situácia totiž nenastáva (nevzniká) priamo zo zákona, čo vyplýva z navrhovaného znenia, ale môže ju vyhlásiť v dôsledku vzniku mimoriadnej udalosti a jej rozsahu príslušný orgán verejnej moci, a to obec, okresný úrad, okresný úrad v sídle kraja alebo vláda. Navrhovanou zmenou sa zabezpečí koncepčný súlad dotknutých ustanovení návrhu zákona so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva, ako aj s viacerými inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to aj v gescii ministerstva životného prostredia, napríklad so zákonom o vodách, ale aj so zákonmi kódexového typu, napríklad s Občianskym zákonníkom či Trestným zákonom. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 5 V § 5 vypustiť odsek 4. Odôvodnenie: Odstránenie nežiaducej duplicity so zákonom o odpadoch, ktorý dostatočným spôsobom reglementuje predmetnú problematiku aj na účel zákona o rybárstve. Každá osoba vykonávajúca výkon rybárskeho práva je povinná dodržiavať platné právne predpisy, a nie je potrebné ani prípustné v návrhu zákona opakovať povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 7 ods. 2 V § 7 ods. 2 a v ďalších príslušných navrhovaných ustanoveniach, napríklad v § 9 ods. 3 a § 11 ods. 5 a 6, slová „je zakázané“ nahradiť slovami „sa zakazuje“. Odôvodnenie: Zjednotenie a použitie gramaticky správnej právnej terminológie v zakazujúcich ustanoveniach návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 26 ods. 1 písm. d) V § 26 ods. 1 písm. d) slovo „podozrivej“ nahradiť slovom „pristihnutej“ a slová „vakov a tašiek“ nahradiť slovami „batožiny a iných predmetov“. Odôvodnenie: Taktiež v navrhovanom znení § 26 ods. 1 písm. c) sa používa slovo „pristihnutej“ pri obmedzení osobnej slobody osoby. Vykonanie prehliadky osobných vecí u každej osoby, ktorá sa rybárskej stráži bude javiť ako podozrivá môže totiž viesť k opakovanému porušovaniu práv občanov. Za určitých okolností by mohla rybárska stráž v intenciách pôvodného návrhu považovať za podozrivú osobu každého, kto sa nachádza v rybárskom revíri s nejakou batožinou. Spomenutý výklad oprávnenia nemožno vylúčiť a z tohto dôvodu je potrebné takýto zásah do osobných práv jednotlivca viazať na pristihnutie pri páchaní protiprávneho konania. Slová „vakov a tašiek“ nahradiť slovami „batožiny a iných predmetov“, nakoľko navrhované znenie nepostihuje všetky druhy predmetov, kde môže mať osoba pristihnutá pri páchaní protiprávneho konania schované ryby, a to napríklad košík či vrece. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 15 ods. 2 písm. c) V § 15 ods. 2 písm. c) na konci pripojiť slovo „alebo“. Odôvodnenie: Výnimky z uvedených zákazov týkajúce sa užívateľa rybárskeho revíru je žiaduce ustanoviť alternatívnym spôsobom, a nie kumulatívne ako sa navrhuje, čo zrejme nie je zámerom predkladateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 4 ods. 6 a poznámke pod čiarou k odkazu 9 V § 4 žiadame navrhovaný odsek 6 v znení: „(6) Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie9) prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody.10)“ nahradiť nasledovným znením: „(6) Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie s piatym stupňom ochrany9) prideliť výkon rybárskeho práva Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky.10)“ Zároveň navrhujeme zmeniť poznámku pod čiarou k odkazu 9 nasledovne: „9) § 16 zákona o ochrane prírody a krajiny“ Odôvodnenie: Žiadame ponechať možnosť pridelenia rybárskeho práva len Štátnej ochrane prírody SR („ŠOP SR“), keďže poznámkou pod čiarou k použitému odkaz 10), použitému v predmetnom ustanovení, je § 65a zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý upravuje iba jej pôsobnosť. Zároveň v poznámke pod čiarou k odkazu 9 navrhujeme uviesť § 16 zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý upravuje 5. stupeň ochrany a nie § 17, ktorý upravuje nielen stupne ochrany, ale aj chránený areál, chránenú krajinnú oblasť, chránené vtáčie územie a pod....., nakoľko ponechanie pôvodného znenia by znamenalo veľmi širokú škálu územia, na ktorých by bolo možné prideliť výkon rybárskeho práva ŠOP SR. Možnosť pridelenia výkonu rybárskeho práva ŠOP SR bude mať negatívny dopad na rybárstvo a možnosť vykonávať rekreačný alebo športový rybolov občanmi SR alebo iných krajín. Zachovanie rekreačného alebo športového rybolovu na základe predloženého návrhu bude tak neisté. Potláča históriu rybárstva, napáda jednotu a súdržnosť SRZ. Športový (rekreačný) rybolov je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou celého odvetia rybárstva. Lov rýb na udicu predstavuje predovšetkým optimálnu formu voľnočasovej aktivity, má významný ekologický aspekt a prínos z hľadiska podporu cestovného ruchu. Záujmom občanov SR je zachovanie rybárstva, rekreačného a športového rybolovu. Predložený návrh je pre občanov SR - členov SRZ neprijateľný. Zároveň je potrebné uviesť, že úlohou Slovenského rybárskeho zväzu je v prvom rade zabezpečenie výkonu rybárskeho práva, patriaceho štátu, vo verejnom záujme. Jedná sa o prenesení výkon verejnej správy. Pre efektívne zabezpečovanie tejto úlohy má na to kvalitatívne aj kvantitatívne určený pracovný a odborný aparát, pričom financie čerpá najmä od samotných členov Slovenského rybárskeho zväzu, ktorých je viac ako 119 500 z toho je vyše 97 600 dospelých, takmer 5 700 členov tvorí mládež od 15-18 rokov a deti je vyše 16 200 (stav k 31.12.2016), čím tvorí najväčšie združenie občanov v rámci Slovenska. Slovenský rybársky zväz hospodári v pridelených rybárskych revíroch, zabezpečuje zarybňovanie, ochranu rýb a iných vodných organizmov, zabezpečuje ochranu rybárskeho práva prostredníctvom ustanovených členov rybárskej stráže, ktorých počet je 2300 a sú verejnými činiteľmi, ale finančne sú zabezpečovaní z prostriedkov zväzu, sleduje čistotu vôd, zabezpečuje vydávanie povolení na rybolov a pod., pričom funguje už od roku 1926. Združuje 122 základných organizácií z celého Slovenska, SRZ je významným producentom vlastných násad kaprovitých a lososovitých druhov rýb. ŠOP SR má inú pôsobnosť a kompetencie, ktoré sú vymedzené napr. vo vodnom zákone, zákone o ochrane prírody a krajiny a pod., pričom jej existencia je len od roku 2000. Pridelenie výkonu rybárskeho práva pod jej záštitu môže mať negatívny dopad na jeho fungovanie, čím sa môže znížiť aj kvalita a kvantita jeho činnosti. Pridelením výkonu rybárskeho práva tomuto subjektu, ktorého nosnou činnosťou a prioritnou úlohou nie sú vyššie uvedené činnosti, dôjde k roztriešteniu a postupnému zániku uvedených činností, čím sa úplne zanedbá výchova a vzdelávanie detí a mládeže, nielen v oblasti rybárstva, ale aj v spoločenskej a ľudskej oblasti. Zároveň dňa 18. októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie na pôde ŠOP SR, na ktorom bolo vydané stanovisko, že požiadavka na výkon rybárskeho práva bude stiahnutá, a zostane v platnosti len 5. stupeň ochrany. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 4 ods. 4 V § 4 žiadame vypustiť odsek 4 a prečíslovať ostatné odseky. Odôvodnenie: Možnosť pridelenia výkonu rybárskeho práva Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. ako správcovi vodných nádrží a vodných tokov bude mať negatívny dopad na rybárstvo a možnosť vykonávať rekreačný alebo športový rybolov občanmi SR alebo iných krajín. Zachovanie rekreačného alebo športového rybolovu na základe predloženého návrhu bude tak neisté. Potláča históriu rybárstva, napáda jednotu a súdržnosť SRZ. Športový (rekreačný) rybolov je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou celého odvetia rybárstva. Lov rýb na udicu predstavuje predovšetkým optimálnu formu voľnočasovej aktivity, má významný ekologický aspekt a prínos z hľadiska podporu cestovného ruchu. Záujmom občanov SR je zachovanie rybárstva, rekreačného a športového rybolovu. Predložený návrh je pre občanov SR - členov SRZ neprijateľný. Zároveň je potrebné uviesť, že úlohou Slovenského rybárskeho zväzu je v prvom rade zabezpečenie výkonu rybárskeho práva, patriaceho štátu, vo verejnom záujme. Jedná sa o prenesení výkon verejnej správy. Pre efektívne zabezpečovanie tejto úlohy má na to kvalitatívne aj kvantitatívne určený pracovný a odborný aparát, pričom financie čerpá najmä od samotných členov Slovenského rybárskeho zväzu, ktorých je viac ako 119 500 z toho je vyše 97 600 dospelých, takmer 5 700 členov tvorí mládež od 15-18 rokov a deti je vyše 16 200 (stav k 31.12.2016), čím tvorí najväčšie združenie občanov v rámci Slovenska. Slovenský rybársky zväz hospodári v pridelených rybárskych revíroch, zabezpečuje zarybňovanie, ochranu rýb a iných vodných organizmov, zabezpečuje ochranu rybárskeho práva prostredníctvom ustanovených členov rybárskej stráže, ktorých počet je 2300 a sú verejnými činiteľmi, ale finančne sú zabezpečovaní z prostriedkov zväzu, sleduje čistotu vôd, zabezpečuje vydávanie povolení na rybolov a pod., pričom funguje už od roku 1926. Združuje 122 základných organizácií z celého Slovenska, SRZ je významným producentom vlastných násad kaprovitých a lososovitých druhov rýb. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má inú pôsobnosť a kompetencie, ktoré sú vymedzené napr. vo vodnom zákone, zákone o ochrane prírody a krajiny a pod., pričom jeho existencia je len od roku 1997. Pridelenie výkonu rybárskeho práva pod jeho záštitu môže mať negatívny dopad na jeho fungovanie, čím sa môže znížiť aj kvalita a kvantita jeho činnosti. Pridelením výkonu rybárskeho práva tomuto subjektu, ktorého nosnou činnosťou a prioritnou úlohou nie sú vyššie uvedené činnosti, dôjde k roztriešteniu a postupnému zániku uvedených činností, čím sa úplne zanedbá výchova a vzdelávanie detí a mládeže, nielen v oblasti rybárstva, ale aj v spoločenskej a ľudskej oblasti. Zároveň dňa 19. októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie na pôde SVP, š.p., na ktorom bolo vydané stanovisko, že požiadavka na výkon rybárskeho práva bude stiahnutá. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 26 ods. 1 písm. c) V § 26 ods. 1 písm. c) slová „predviesť ju na útvar Policajného zboru“ nahradiť slovami „požiadať bezodkladne o súčinnosť Policajný zbor“. Odôvodnenie: Navrhované znenie predstavuje závažnú prekážku pre proces dokazovania pri dokumentovaní trestného činu pytliactva podľa § 310 Trestného zákona. Pri zabezpečovaní dôkazov zásadnej povahy pre tento trestný čin má najväčší význam miesto činu, teda miesto, kde sa osoba protiprávneho konania dopustila. Posúdiť naplnenie všetkých povinných znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu prináleží len orgánu činnému v trestnom konaní a v prípade predvedenia osoby podozrivej zo spáchania trestného činu príde k zmareniu možnosti vykonať najdôležitejší neodkladný a neopakovateľný úkon - obhliadku miesta činu so všetkými relevantnými stopami. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že samotný výkon predvedenia osoby v sebe subsumuje nielen obmedzenie jeho osobnej slobody, ale aj jeho pravdepodobne násilné premiestnenie na iné miesto osobami, ktoré nemajú na takúto činnosť príslušný výcvik a ani napríklad upravené motorové vozidlo. Takýto postup sa javí ako zbytočný a neodôvodnený, a preto je žiaduca uvedená zmena, z ktorej vyplýva, že rozhodovacia právomoc o ďalšom postupe bude na strane Policajného zboru, ktorý je orgánom disponujúcim príslušnými právomocami a výcvikom pre zákonný postup pri oznámení skutočností nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 26 ods. 1 písm. f) V § 26 ods. 1 písm. f) slovo „pomoc“ nahradiť slovom „súčinnosť“. Odôvodnenie: Výraz „súčinnosť“ vystihuje, že v prípade potreby pôjde o spoločnú činnosť rybárskej stráže a Policajného zboru pri riešení situácie, ktorú rybárska stráž nevie vyriešiť svojimi silami. Pôvodne navrhovaný výraz „pomoc“ je v rámci úloh Policajného zboru vymedzených v § 2 písm. m) zákona o Policajnom zbore viazaný na poskytovanie pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 26 ods. 1 V § 26 ods. 1 úvodnej vete slová „v priebehu“ nahradiť slovom „počas“. V § 26 ods. 1 písm. g) za slovom „života“ slovo „a“ nahradiť čiarkou a slová „bránia iné dôležité okolnosti“ nahradiť slovami „bráni iná dôležitá okolnosť“. V § 26 ods. 3 slovo „daných“ nahradiť slovom „ustanovených“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava uvedených ustanovení so zreteľom na legislatívne pravidlá vlády a zabezpečenie jednotnej právnej terminológie návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 38 ods. 1 V § 38 ods. 1 vypustiť písmeno b). Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie je nadbytočné a tiež nevhodné, pretože návrh zákona nezveruje okresnému úradu v sídle kraja nijakú vecnú hmotnoprávnu pôsobnosť na úseku štátnej správy rybárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 45 ods. 1 V § 45 ods. 1 úvodnej vete za slovo „Priestupku“ vložiť slová „na úseku rybárstva“. V § 45 vypustiť odsek 3 a v odseku 4 slová „vzťahujú všeobecné predpisy“ nahradiť slovami „vzťahuje všeobecný predpis“. Odôvodnenie: Subjekt, ktorý prejednáva priestupky na úseku rybárstva, ustanovuje § 41 návrhu zákona. Okrem toho príslušnosť okresného úradu je zrejmá aj zo subsidiárneho ustanovenia § 52 ods. 1 zákona o priestupkoch. Všeobecný predpis o priestupkoch je len jeden; rovnaká formulácia sa používa aj v iných zákonných úpravách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 50 Nad § 50 uviesť nadpis „Záverečné ustanovenia“. Pod § 50 a 51 vypustiť nadpisy. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava s jedným spoločným nadpisom pre obidva paragrafy podľa legislatívnych pravidiel vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.11.2017 Detail