LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o rybárstve
Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: K § 35
Počet pripomienkovateľov: 11
Pripomienka: Doplniť nový odstavec: V rybníkoch, rybochovných zariadeniach a v malých vodných nádržiach so 4. alebo 5. stupňom ochrany, alebo ak sú súčasťou chráneného vtáčieho územia, Ministerstvo obmedzí hospodársky chov rýb s ohľadom na predmet ochrany územia. Odôvodnenie: V prípade, že je rybník, vodná nádrž alebo iné rybochovné zariadenie súčasťou chráneného územia, je nevyhnutné zosúladiť hospodársku činnosť v území s ohľadom na predmet ochrany v území. Ministerstvo na základe odborného stanoviska ŠOP SR obmedzí alebo úplne zakáže hospodárskych chov v chránených územiach. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožnili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: K §15, odstavec 1, písm. h
Počet pripomienkovateľov: 9
Pripomienka: Požadujeme doplniť písmeno i) s nasledovným znením: Zakazuje sa lov z akýchkoľvek prirodzených a umelých ostrovov. Odôvodnenie: Ostrovy na riekach, vodných plochách predstavujú významné miesto pre výskyt, hniezdenie a úkryt vtáctva. Uskutočňovanie lovu z ostrovov predstavuje negatívny dopad na chránené druhy vtáctva, preto požadujeme obmedzenie tejto činnosti. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožňili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: K § 18, písm. f
Počet pripomienkovateľov: 12
Pripomienka: Požadujeme zmeniť na znenie: zakazuje sa používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. Odôvodnenie: Lov na živé alebo mŕtve nástrahové rybky, alebo ich časti nahradiť umelými návnadami. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožňili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: K §7, odstavec 1
Počet pripomienkovateľov: 7
Pripomienka: Žiadame vypustiť slovo „najmä“. Odôvodnenie: Vyhlasovanie chránenej rybej oblasti výlučne za účelom ochrany pôvodného genofondu rýb. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožnili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: K §21, odstavec 1
Počet pripomienkovateľov: 8
Pripomienka: Žiadame vypustiť slovo „najmä“. Odôvodnenie: Poskytovanie prostriedkov výlučne na ochranu pôvodného genofondu rýb. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožňili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: K § 6, odstavec 1
Počet pripomienkovateľov: 7
Pripomienka: Žiadame doplniť: Hospodárenie v rybárskych revíroch nesmie byť v rozpore s osobitnými predpismi (zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, strategická dokumentácia Štátnej ochrany prírody SR – programy starostlivosti a programy záchrany). Zarybňovacie plány v rybárskych revíroch v chránených územiach schváli Ministerstvo po odbornom posúdení Štátnou ochranou prírody SR, pričom správca revíru upraví zarybňovací plán podľa požiadaviek ŠOP SR alebo Ministerstva s ohľadom na predmet ochrany chráneného územia. Odôvodnenie: Nastavenie hospodárenia v rybárskych revíroch nesmie negatívne vplývať na dosahovanie cieľov ochrany prírody, pri napĺňaní strategických cieľov ochrany prírody, ako aj národnej legislatívy v ochrane prírody, jej zložiek a životného prostredia. Ochrana prírody je celospoločenský záujem nadradený záujmom výkonu rybárskeho práva. Miera zarybňovania rybárskych revírov významne ovplyvňuje biologickú rozmanitosť predovšetkým v kaprových revíroch. Prerybnenie kaprovitými druhmi rýb negatívne vplýva na stav mokrade, rastlinstvo a živočíšstvo. V chránených územiach s predmetom ochrany požadujúcim špecifické charakteristiky biotopov (priehľadnosť vody, výskyt emerznej a submerznej vegetácie a pod.) je nutné zarybňovací plán upraviť na základe požiadaviek ochrany prírody v súlade so zachovaním priaznivého stavu území a populácií organizmov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožňili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: k § 3, odstavec 5
Počet pripomienkovateľov: 10
Pripomienka: Žiadame doplniť v §3, odstavci 5 nasledovné dôvody obmedzenia výkonu rybárskeho práva, zrušenia rybárskeho revíru: - ohrozenie chránených druhov rastlín, živočíchov a biotopov v rybárskych revíroch - ohrozenie predmetu ochrany chráneného územia, ktorého súčasťou je rybársky revír - výkon rybárskeho práva je v rybárskom revíri nezlučiteľný s realizáciou strategických dokumentov ochrany prírody, ktorých celospoločenský záujem presahuje záujmy výkonu rybárskeho práva Odôvodnenie: V prípade negatívneho vplyvu výkonu rybárskeho práva na chránené druhy rastlín, živočíchov a biotopov, alebo ohrozením predmetu ochrany chránených území Ministerstvo obmedzí výkon rybárskeho práva alebo zruší rybársky revír v záujme zachovania priaznivého stavu území a populácií druhov. Ochrana prírody predstavuje celospoločenský záujem a presahuje záujmy výkonu rybárskeho práva. Výkon rybárskeho práva v územiach významných pre chránené druhy živočíchov a rastlín môže mať negatívny vplyv na populácie druhov v rovine vyrušovania počas obdobia rozmnožovania, migrácie, zimovania, zásahov do biotopov chránených druhov, až po negatívne zmeny v biotopoch v dôsledku intenzívneho rybárskeho využívania a prerybňovania vôd nevhodnými druhmi rýb. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožňili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: K §13, odstavec 3
Počet pripomienkovateľov: 9
Pripomienka: Požadujeme ponechať dobu ochrany rýb na kaprovitých vodách so zákazom lovu v čase od 1. marca do 31. mája kalendárneho roku so zákazom organizovania rybárskych pretekov v období od 1. do 31. mája. Odôvodnenie: Organizovanie hromadných podujatí v máji má negatívny dopad na hniezdne spoločenstvá chránených druhov vtákov v dôsledku intenzívneho vyrušovania na mokradiach a dochádza tým k porušovaniu ustanovení zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožnili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: K § 4, ods. 1
Počet pripomienkovateľov: 12
Pripomienka: §4 odstavec 1 upraviť nasledovne: Ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch občianskemu združeniu, ktoré má v svojich stanovách výkon rybárskeho práva, alebo ochrany prírody. Organizácii spravujúcej lesný majetok štátu ) a organizácii spravujúcej majetok vo vojenských obvodoch ) pridelí ministerstvo výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch nachádzajúcich sa na území, ktoré spravujú. Odôvodnenie: Pôvodné znenie je diskriminačné voči iným občianskym združeniam a organizáciám ochrany prírody so záujmom o realizáciu chovu a ochrany ichtyofauny. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožňili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: K § 6, odstavec 2
Počet pripomienkovateľov: 10
Pripomienka: Žiadame doplniť: O zarybňovacích plánoch vedie Ministerstvo evidenciu. Odôvodnenie: Centrálna evidencia zarybňovacích plánov a ich prípadné zhodnotenie s ohľadom na ochranu životného prostredia a prírody môže dopomôcť k ďalšiemu vylepšeniu zarybňovacích plánov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožnili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: K §15, odstavec 1, písm. h
Počet pripomienkovateľov: 12
Pripomienka: Požadujeme upresniť nasledovne: Zakazuje sa vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu, a to na takýto účel zrealizovanou úpravou terénu miesta lovu, ohraničením miesta lovu, dočasným alebo trvalým záberom miesta lovu, blokovaním miesta lovu vozidlami a plavidlami. Odôvodnenie: Vyhradzovaním miesta lovu dochádza k obmedzovaniu ústavného práva na voľný pohyb v krajine. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožnili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: K § 6, odstavec 3
Počet pripomienkovateľov: 8
Pripomienka: Žiadame doplniť: Za nepôvodné druhy rýb pre účely tohto zákona, ktorých vysádzanie do prírodne cenných území a území s predmetom ochrany so špecifickými biotopovými podmienkami nezlučiteľnými s chovom druhov rýb s negatívnym dopadom na mokraďovú vegetáciu a kvalitu vodného prostredia, žiadame doplniť aj druhy rýb tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix), tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis), amur biely (Ctenopharyngodon idella). Vysádzanie predmetných druhov rýb s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy požadujeme posudzovať ako kategóriu druhov rýb inváznych nepôvodných. Odôvodnenie: Vysádzanie menovaných bylinožravých nepôvodných druhov rýb negatívne ovplyvňuje mokraďové ekosystémy a to intenzívnym spásaním submerznej a emerznej vegetácie, zhoršením kvality vody, úplnou likvidáciou chránených a ohrozených druhov vodných rastlín a biotopov živočíchov. V susedných krajinách je vysádzanie týchto druhov rýb do prírodných a poloprírodných lokalít obmedzené. Zarybňovanie predmetnými druhmi rýb zhoršuje kvalitu vodného prostredia s negatívnym dopadom na pôvodné druhy živočíchov. Žiadame nakladať s predmetnými druhmi rýb ako s inváznymi nepôvodnými. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožňili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: k § 3
Počet pripomienkovateľov: 7
Pripomienka: Doplniť odstavec 10) s nasledovným znením: Do rybárskych revírov sa nezahŕňajú chránené územia so stupňom ochrany 4. a 5. Odôvodnenie: Účelom vyhlásenia chránených území je celospoločenský záujem ochrany prírody, ktorý je nadradený výkonu práva rybárstva. Navyše výkon práva rybárstva zhoršuje prírodné podmienky chránených území. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožňili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SOS (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko)
Pripomienka k: K §15, odstavec 1, písm. f
Počet pripomienkovateľov: 7
Pripomienka: Požadujeme upraviť výmeru na 60 ha. A doplniť: V prípade potreby obmedzenia lovu z člna vrátane zavážania a zanášania Ministerstvo obmedzí na základe stanoviska ŠOP SR tieto činnosti aj na väčších vodných útvaroch, vrátane vodných tokov v záujme ochrany prírody. Odôvodnenie: Lov z člna a zavážanie návnad predstavuje na vodných plochách významne rušivý vplyv pre chránené druhy vtákov, predovšetkým na lokalitách s malou rozlohou. Negatívny dopad je najzávažnejší počas hniezdneho obdobia a v čase zhromažďovania migrujúcich a zimujúcich kŕdľov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade nevyhovenia pripomienke žiadame v zmysle § 10, ods. 4 zákona č. 400/2015 v znení neskorších predpisov zvolať rozporové konanie s nasledovnými zástupcami verejnosti: Mgr. Ján Gúgh, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, gugh@vtaky.sk, Mgr. Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, ridzon@vtaky.sk. Vytváranie zoznamu osôb, ktorí sa stotožňili s našou pripomienkou prebieha na tomto odkaze: http://www.ekoforum.sk/peticia/rybarsky-zakon

Autor: SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina)
Pripomienka k: § 4 ods. 4
Počet pripomienkovateľov: 71
Pripomienka: Pôvodné znenie: Správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobných vodných tokov ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch, ktoré spravujú. Žiadame uvedený odsek vypustiť a ostatné odseky prečíslovať. Možnosť pridelenia výkonu rybárskeho práva Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. ako správcovi vodných nádrží a vodných tokov bude mať negatívny dopad na rybárstvo a možnosť vykonávať rekreačný alebo športový rybolov občanmi SR alebo iných krajín. Zachovanie rekreačného alebo športového rybolovu na základe predloženého návrhu bude tak neisté. Potláča históriu rybárstva, napáda jednotu a súdržnosť SRZ. Športový (rekreačný) rybolov je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou celého odvetia rybárstva. Lov rýb na udicu predstavuje predovšetkým optimálnu formu voľnočasovej aktivity, má významný ekologický aspekt a prínos z hľadiska podporu cestovného ruchu. Záujmom občanov SR je zachovanie rybárstva, rekreačného a športového rybolovu. Predložený návrh je pre občanov SR – členov SRZ neprijateľný. Zároveň je potrebné uviesť, že úlohou Slovenského rybárskeho zväzu je v prvom rade zabezpečenie výkonu rybárskeho práva, patriaceho štátu, vo verejnom záujme. Jedná sa o prenesení výkon verejnej správy. Pre efektívne zabezpečovanie tejto úlohy má na to kvalitatívne aj kvantitatívne určený pracovný a odborný aparát, pričom financie čerpá najmä od samotných členov Slovenského rybárskeho zväzu, ktorých je viac ako 119 500 z toho je vyše 97 600 dospelých, takmer 5 700 členov tvorí mládež od 15-18 rokov a deti je vyše 16 200 (stav k 31.12.2016), čím tvorí najväčšie združenie občanov v rámci Slovenska. Slovenský rybársky zväz hospodári v pridelených rybárskych revíroch, zabezpečuje zarybňovanie, ochranu rýb a iných vodných organizmov, zabezpečuje ochranu rybárskeho práva prostredníctvom ustanovených členov rybárskej stráže, ktorých počet je 2300 a sú verejnými činiteľmi, ale finančne sú zabezpečovaní z prostriedkov zväzu, sleduje čistotu vôd, zabezpečuje vydávanie povolení na rybolov a pod., pričom funguje už od roku 1926. Združuje 122 základných organizácií z celého Slovenska, SRZ je významným producentom vlastných násad kaprovitých a lososovitých druhov rýb. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. má inú pôsobnosť a kompetencie, ktoré sú vymedzené napr. vo vodnom zákone, zákone o ochrane prírody a krajiny a pod., pričom jeho existencia je len od roku 1997. Pridelenie výkonu rybárskeho práva pod jeho záštitu môže mať negatívny dopad na jeho fungovanie, čím sa môže znížiť aj kvalita a kvantita jeho činnosti. Pridelením výkonu rybárskeho práva tomuto subjektu, ktorého nosnou činnosťou a prioritnou úlohou nie sú vyššie uvedené činnosti, dôjde k roztriešteniu a postupnému zániku uvedených činností, čím sa úplne zanedbá výchova a vzdelávanie detí a mládeže, nielen v oblasti rybárstva, ale aj v spoločenskej a ľudskej oblasti. Zároveň dňa 19. októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie na pôde SVP, š.p., na ktorom bolo vydané stanovisko, že požiadavka na výkon rybárskeho práva bude stiahnutá. Zároveň žiadame v rámci vymedzenia pojmov uviesť aký je to významný vodný tok a drobný tok.

Autor: SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina)
Pripomienka k: § 4 ods. 3
Počet pripomienkovateľov: 74
Pripomienka: Pôvodné znenie: Ministerstvo pridelí Slovenskému rybárskemu zväzu výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch. Organizácii spravujúcej lesný majetok štátu7) a organizácii spravujúcej majetok vo vojenských obvodoch8) pridelí ministerstvo výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch nachádzajúcich sa na území, ktoré spravujú. Navrhované znenie: Ministerstvo pridelí Slovenskému rybárskemu zväzu výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch a vo vodných nádržiach. Organizácii spravujúcej lesný majetok štátu7) a organizácii spravujúcej majetok vo vojenských obvodoch8) pridelí ministerstvo výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch nachádzajúcich sa na území, ktoré spravujú. Zdôvodnenie:Žiadame doplniť aj vodné nádrže. Vodná nádrž je vodným tokom v zmysle § 2 ods. 2 písm. c), ale je zároveň samostatne definovaná v § 2 ods. 2 písm. d), a preto je nutné jej zakomponovanie do § 4 ods. 3, aby nedochádzalo k nedorozumeniam.

Autor: SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina)
Pripomienka k: § 4 ods. 6
Počet pripomienkovateľov: 69
Pripomienka: Pôvodné znenie:Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie9) prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody.10) Navrhované znenie:Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie s piatym stupňom ochrany9) prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky.10) Zdôvodnenie:Žiadame uvedený odsek preformulovať a ponechať pôvodné znenie, pričom organizácie nahradiť ŠOP SR, keďže odkaz je na § 65a zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý upravuje iba jej pôsobnosť. Zároveň v poznámke pod čiarou k bodu 9 uviesť § 16 zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý upravuje 5. stupeň ochrany a nie § 17, ktorý upravuje nielen stupne ochrany, ale aj chránený areál, chránenú krajinnú oblasť, chránené vtáčie územie a pod.....a teda by sa jednalo o dosť širokú škálu územia, na ktorých by bolo možné prideliť výkon rybárskeho práva ŠOP SR. Možnosť pridelenia výkonu rybárskeho práva ŠOP SR bude mať negatívny dopad na rybárstvo a možnosť vykonávať rekreačný alebo športový rybolov občanmi SR alebo iných krajín. Zachovanie rekreačného alebo športového rybolovu na základe predloženého návrhu bude tak neisté. Potláča históriu rybárstva, napáda jednotu a súdržnosť SRZ. Športový (rekreačný) rybolov je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou celého odvetia rybárstva. Lov rýb na udicu predstavuje predovšetkým optimálnu formu voľnočasovej aktivity, má významný ekologický aspekt a prínos z hľadiska podporu cestovného ruchu. Záujmom občanov SR je zachovanie rybárstva, rekreačného a športového rybolovu. Predložený návrh je pre občanov SR – členov SRZ neprijateľný. Zároveň je potrebné uviesť, že úlohou Slovenského rybárskeho zväzu je v prvom rade zabezpečenie výkonu rybárskeho práva, patriaceho štátu, vo verejnom záujme. Jedná sa o prenesení výkon verejnej správy. Pre efektívne zabezpečovanie tejto úlohy má na to kvalitatívne aj kvantitatívne určený pracovný a odborný aparát, pričom financie čerpá najmä od samotných členov Slovenského rybárskeho zväzu, ktorých je viac ako 119 500 z toho je vyše 97 600 dospelých, takmer 5 700 členov tvorí mládež od 15-18 rokov a deti je vyše 16 200 (stav k 31.12.2016), čím tvorí najväčšie združenie občanov v rámci Slovenska. Slovenský rybársky zväz hospodári v pridelených rybárskych revíroch, zabezpečuje zarybňovanie, ochranu rýb a iných vodných organizmov, zabezpečuje ochranu rybárskeho práva prostredníctvom ustanovených členov rybárskej stráže, ktorých počet je 2300 a sú verejnými činiteľmi, ale finančne sú zabezpečovaní z prostriedkov zväzu, sleduje čistotu vôd, zabezpečuje vydávanie povolení na rybolov a pod., pričom funguje už od roku 1926. Združuje 122 základných organizácií z celého Slovenska, SRZ je významným producentom vlastných násad kaprovitých a lososovitých druhov rýb. ŠOP SR má inú pôsobnosť a kompetencie, ktoré sú vymedzené napr. vo vodnom zákone, zákone o ochrane prírody a krajiny a pod., pričom jej existencia je len od roku 2000. Pridelenie výkonu rybárskeho práva pod jej záštitu môže mať negatívny dopad na jeho fungovanie, čím sa môže znížiť aj kvalita a kvantita jeho činnosti. Pridelením výkonu rybárskeho práva tomuto subjektu, ktorého nosnou činnosťou a prioritnou úlohou nie sú vyššie uvedené činnosti, dôjde k roztriešteniu a postupnému zániku uvedených činností, čím sa úplne zanedbá výchova a vzdelávanie detí a mládeže, nielen v oblasti rybárstva, ale aj v spoločenskej a ľudskej oblasti. Zároveň dňa 18. októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie na pôde ŠOP SR, na ktorom bolo vydané stanovisko, že požiadavka na výkon rybárskeho práva bude stiahnutá, a zostane v platnosti len 5. stupeň ochrany.

Autor: SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina)
Pripomienka k: § 4 ods. 8
Počet pripomienkovateľov: 67
Pripomienka: Pôvodné znenie: Právnickým osobám podľa odsekov 3 až 6 pridelí ministerstvo výkon rybárskeho práva na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby b) doklad preukazujúci výkon správy vodného toku, vodnej nádrže alebo vodárenskej nádrže, c) stanovisko správcu vodného toku alebo správcu vodnej nádrže, d) geometrický plán alebo mapový podklad vzťahujúci sa k pozemkom, na ktorých sa nachádza vodný tok, vodná nádrž alebo vodárenská nádrž alebo kópiu z katastrálnej mapy. Navrhované znenie:Právnickým osobám uvedených v odsekoch 5 a 6 môže ministerstvo prideliť výkon rybárskeho práva v súlade s odsekmi 5 a 6 na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, b) stanovisko správcu vodného toku alebo správcu vodnej nádrže, c) geometrický plán alebo mapový podklad vzťahujúci sa k pozemkom, na ktorých sa nachádza vodný tok alebo vodná nádrž alebo kópiu z katastrálnej mapy, e) dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom, ak sa žiadosť vzťahuje na vodný tok, vodnú nádrž alebo vodárenskú nádrž, v ktorých už bol výkon rybárskeho práva ministerstvom pridelený. Zdôvodnenie:Žiadame preformulovať navrhované znenie z dôvodu, že pridelenie výkonu rybárskeho práva podľa odseku 3 a 4 je garantované a nie je dôvod, aby tieto právnické osoby podávali žiadosť. Pridelenie výkonu rybárskeho práva je garantované a nemožno ho prideliť inej právnickej osobe, čo uviedol predkladateľ aj v rámci IPK pri pripomienke SVP, š.p. č. 9. Na druhej strane, odsek 5 a 6 hovorí o možnosti pridelenia rybárskeho práva, a preto tieto právnické osoby by mali svoju žiadosť podať. Zároveň je nutné, aby z ustanovenia bolo zrejmé, že takéto pridelenie sa vzťahuje len na právnické osoby v odseku 5 a 6 (po vypustení navrhovaného znenia odseku 4) a nie iné. Vypustiť písm. b) z dôvodu, že správu na vodných tokoch vykonáva SVP, š.p. a predloženie takéhoto dokladu napr. zo strany ŠOP SR alebo škôl sa tak stáva nemožné. S písmena d) vypustiť vodárenskú nádrž. Pridelenie výkonu rybárskeho práva je možné len správcovi. Žiadame doplniť dohodu o finančnom vyrovnaní, tak ako je to v prípade ostatných vodných plôch. Ak má dôjsť k odobratiu výkonu rybárskeho práva na vodných tokoch, nie je dôvod, aby budúci užívateľ neuzatvoril dohodu s doterajším užívateľom, ktorý vynaložil značné finančné prostriedky na predmetný rybársky revír. Alternatívne Do písm. c) uviesť, že stanovisko sa nevyžaduje, ak ide pridelenie právnickým osobám uvedených v odseku 3 a 4.

Autor: SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina)
Pripomienka k: § 4 ods. 7
Počet pripomienkovateľov: 67
Pripomienka: Pôvodné znenie: Ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva aj školám so študijným odborom rybárstvo a vzdelávacím inštitúciám11) na výučbu a plnenie vedeckovýskumných úloh na úseku rybárstva. Zdôvodnenie:Vypustiť pojem „aj“ z dôvodu nadbytočnosti.

Autor: SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina)
Pripomienka k: § 4 ods. 9
Počet pripomienkovateľov: 70
Pripomienka: Pôvodné znenie:Ministerstvo pridelí právnickým osobám podľa odsekov 3 až 5 výkon rybárskeho práva na ostatných vodných plochách s výnimkou vodných plôch, ktoré sú súčasťou vodných útvarov, z ktorých sa odoberá podzemná voda na pitné účely, na základe písomnej žiadosti, preukazujúcej a) väčšinový podiel vlastníctva k pozemkom, na ktorých sa nachádza vodná plocha, alebo b) právo užívania k pozemkom podľa písmena a) na výkon rybárskeho práva počas platnosti nájomnej zmluvy. Navrhované znenie: Ministerstvo môže prideliť právnickým osobám uvedených v odsekoch 3 až 5 výkon rybárskeho práva na ostatných vodných plochách s výnimkou vodných plôch, ktoré sú súčasťou vodných útvarov, z ktorých sa odoberá podzemná voda na pitné účely, na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, b) príslušný geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy, c) dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom, ak sa žiadosť vzťahuje na ostatnú vodnú plochu, v ktorej už bol výkon rybárskeho práva ministerstvom pridelený. Zdôvodnenie: Žiadame preformulovať, aby bolo z ustanovenia zrejmé, že výkon rybárskeho práva možno prideliť len osobám, ktoré sú uvedené v odsekoch 3 a 5. Rybárske právo patrí štátu a pridelenie výkonu rybárskeho práva inej právnickej osobe znamená prenesenie výkonu štátnej správy. Je teda nutné, aby takúto činnosť, ktorá je vykonáva vo verejnom záujem, zabezpečovala právnická osoba, ktorej táto činnosť vyplýva priamo zo zákona a vnútorných predpisov. Tým, že v prípade výkonu rybárskeho práva sa jedná o verejný záujem, nie je dôvod, aby právnická osoba, či už SRZ, ŠOP SR, SVP, š.p.,... preukazovali vlastnícke alebo nájomné vzťahy.

Autor: SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina)
Pripomienka k: § 4 ods. 10
Počet pripomienkovateľov: 67
Pripomienka: Pôvodné znenie: Žiadosť podľa odseku 8 musí obsahovať a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, b) výpis z listu vlastníctva podľa odseku 8 písm. a) alebo výpis z listu vlastníctva a nájomnú zmluvu podľa odseku 8 písm. b), c) príslušný geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy, d) informáciu okresného úradu, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či do neho nezasahuje, e) dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom, ak sa žiadosť vzťahuje na ostatnú vodnú plochu, v ktorej už bol výkon rybárskeho práva ministerstvom pridelený. Navrhujeme celý odsek vypustiť pre jeho zakomponovanie do odseku 8.

Autor: SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina)
Pripomienka k: § 4 ods. 11
Počet pripomienkovateľov: 71
Pripomienka: Pôvodné znenie: Dohodou o finančnom vyrovnaní podľa odseku 9 písm. e) sa rozumie finančné vyrovnanie medzi doterajším užívateľom podľa § 2 ods. 2 písm. b) a budúcim užívateľom za objekty a zariadenia a ďalšie účelne vynaložené náklady priamo súvisiace s užívaním rybárskeho revíru a za obsádku rýb nachádzajúcu sa v ostatnej vodnej ploche. Navrhované znenie: Dohodou o finančnom vyrovnaní podľa odseku 8 písm. e) a 9 písm. c) sa rozumie finančné vyrovnanie medzi doterajším užívateľom podľa § 2 ods. 2 písm. b) a budúcim užívateľom za objekty a zariadenia a ďalšie účelne vynaložené náklady priamo súvisiace s užívaním rybárskeho revíru a za obsádku rýb nachádzajúcu sa v ostatnej vodnej ploche.

Autor: SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina)
Pripomienka k: § 4 ods. 14
Počet pripomienkovateľov: 74
Pripomienka: Pôvodné znenie: Ministerstvo môže výkon rybárskeho práva dočasne obmedziť, zrušiť, alebo previesť výkon rybárskeho práva na iného užívateľa pri mimoriadnej situácii alebo z dôvodu verejného záujmu alebo pri opakovanom závažnom porušení povinností súvisiacich s výkonom rybárskeho práva alebo ochranou kvality vôd v dotknutých vodných útvaroch užívateľom. Žiadame navrhovaný odsek 14 vypustiť z dôvodu, že je v rozpore s § 3 ods. 5, v ktorom sa uvádza, že pri mimoriadnej situácii alebo z dôvodu verejného záujmu môže ministerstvo zmeniť členenie vôd alebo hranice rybárskeho revír, nie obmedziť alebo zrušiť. Previesť výkon rybárskeho práva na iného užívateľa je fakticky nemožné. V prípade výkonu rybárskeho práva sa jedná o systematickú, dlhodobú činnosť, pričom užívateľ zabezpečuje zarybňovanie, ochranu a pod. Odňatie rybárskeho práva z dôvodu porušenia povinností by viedlo k značným komplikáciám aj v súvislosti so samotným lovom, pretože odňatím rybárskeho práva by automaticky stratili platnosť povolenia na rybolov vydané užívateľom. Porušenie povinností je možné postihovať aj iným spôsobom. Zároveň zákon nedefinuje, čo sa rozumie opakovaným závažným porušením povinností, a preto navrhujeme, aby bol tento pojem alternatívne doplnený. Ostatné odseky prečíslovať.