LP/2017/725 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 24519/2017-3120-40064
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/725
Dátum začiatku MPK: 11.10.2017
Dátum konca MPK: 30.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 30.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)