LP/2017/710 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a ruší nariadenie (EÚ) 1077/2011

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2017/005046-010
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Posledná zmena: 25.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/710
Dátum začiatku MPK: 03.10.2017
Dátum konca MPK: 09.10.2017
Dátum ukončenia procesu: 25.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 03.10.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 09.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.10.2017
Ukončenie štádia: 10.10.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.10.2017
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)