LP/2017/708 Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona ... nariaďuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V Prílohe č. 6 Tlačivo Časť B v časti „Kontroloval“ odporúčame za slovo „Meno“ vložiť slová „a priezvisko“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR [napríklad v čl. I bode 2 prílohe č. 6 v tlačivách častiach A, B a D v celom texte slová „Tel.“ nahradiť slovami „Telefónne číslo“, slová „fax“ nahradiť slovami „Číslo faxu“, slová „e-mail“ nahradiť slovami „e-mailová adresa“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Prílohe č. 6 Tlačivo Časť D v bode 1. až 3. odporúčame vypustiť slovo "presná" Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. Do bodu 4. písm. b) doložky zlučiteľnosti, žiadame doplniť lehotu na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhu, a to „31. 10. 2017“, ako to vyplýva z uznesenia vlády SR č. 427/2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody s vykonávacou smernicou (EÚ) 2017.1279: 1. Do záhlavia tabuľky zhody žiadame uviesť „Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K prílohe č. 4 návrhu nariadenia: 4. V prílohe č. 4, časť A, I. kapitola žiadame v ľavom stĺpci bodu 16.6. v slove „zIzraela“ uviesť medzeru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody s vykonávacou smernicou (EÚ) 2017.1279: 2. Pri preukazovaní transpozície čl. 2 žiadame do stĺpca 5 doplniť „Čl. I bod 3.“ a do stĺpca 6 „Príloha č. 14 sa dopĺňa devätnástym bodom, ktorý znie: 19. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2017/1279 zo 14. júla 2017, ktorou sa menia prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2017).“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K prílohe č. 5 návrhu nariadenia: V prílohe č. 5, časť B, I. kapitola žiadame v bode 5., tretia odrážka za slovom „Kórejskej ľudovodemokratickej republike“ vypustiť čiarky „ , , ,“ a za slovom „Mongolsku“ vypustiť medzeru. Následne štvrtú odrážku predmetného bodu žiadame uviesť do správneho gramatického tvaru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame uvádzať iba tie právne záväzné akty Európskej únie, v ktorých je problematika návrhu nariadenia upravená, t. j. návrhom nariadenia sa transponuje vykonávacia smernica (EÚ) 2017/1279. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K prílohe č. 4 návrhu nariadenia: 1. V prílohe č. 4 návrhu nariadenia sa používa v príslušných gramatických tvaroch pojem „Európska únia“ a legislatívna skratka „Únia“ bez toho, aby bola zavedená. Žiadame zosúladiť používanie týchto pojmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: Žiadame publikačný zdroj smernice 2000/29/ES upraviť nasledovne „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29; Ú. v. ES L 169, 10.7.2000)“ a za publikačným zdrojom uviesť dodatok „v platnom znení“, keďže predmetná smernica bola viackrát novelizovaná. Rovnakú pripomienku uplatňujeme pre celý predkladaný materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K prílohe č. 4 návrhu nariadenia: 5. V prílohe č. 4, časť A, I. kapitola je v pravom stĺpci bodu 18.2. žiadame na začiatku posledného odseku vypustiť označenie písmena „a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K prílohe č. 4 návrhu nariadenia: 3. V prílohe č. 4, časť A, I. kapitola je v pravom stĺpci bodu 16.3. použité dvakrát označenie písmena „a)“. Žiadame upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail