LP/2017/705 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 11. stretnutí Konferencie strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a 29. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanom v Montreale, Kanada, v dňoch 20. - 24. novembra 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 8318/2017-3.3
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Blížiaci sa termín stretnutia strán a nutnosť čo najskoršieho predloženia materiálu na rokovanie vlády SR v súvislosti so schválením delegácie vládou SR a následného vystavenia poverovacích listín pre delegáciu.
Posledná zmena: 03.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/705
Dátum začiatku MPK: 05.10.2017
Dátum konca MPK: 13.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 05.10.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.10.2017
Ukončenie štádia: 13.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.10.2017
Ukončenie štádia: 16.10.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 19.10.2017
Ukončenie štádia: 03.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.10.2017
Ukončenie štádia: 03.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)