LP/2017/693 Dodatok č. 1 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/005943
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu blížiaceho sa schengenského hodnotenia v rokoch 2017 až 2019.
Posledná zmena: 04.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/693
Dátum začiatku MPK: 27.09.2017
Dátum konca MPK: 03.10.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.09.2017
Ukončenie štádia: 27.09.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.09.2017
Ukončenie štádia: 03.10.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)