LP/2017/677 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Náhradná starostlivosť
Rodinné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 14953/2017-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/677
Dátum začiatku MPK: 20.09.2017
Dátum konca MPK: 10.10.2017
Novelizované predpisy: 305/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

627/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

576/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 20.09.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 10.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 27.10.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)