LP/2017/675 Aktualizácia Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 17919/2017-M_OPVA
Podnet: uznesenie vlády SR č. 301 z 3.júna 2015
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: dodržanie termínu predloženia návrhu materiálu na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 23.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/675
Dátum začiatku MPK: 20.09.2017
Dátum konca MPK: 28.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 20.09.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2017
Ukončenie štádia: 28.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.09.2017
Ukončenie štádia: 16.11.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 21.11.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)