LP/2017/673 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) k bodu 5 (§ 4 ods. 3 písm. h) Slovenská sieť proti chudobe navrhuje slová "1,2 násobok" nahradiť slovami 4-násobok" Zdôvodnenie: Oceňujeme, že navrhovateľ chce zvýšiť výšku neposudzovaného príjmu žiakov a študentov, no suma rovná 3 násobku ŽM umožňuje študentom brigádovať za minimálnu mzdu (navrhovanú pre rok 2018) len 1,5 mesiaca v roku. Nami navrhovaný 4 násobok by umožnil prácu v trvaní dvoch mesiacov, čo je menej ako rozsah letných, zimných a jesenných prázdnin a nemôže sa teda negatívne odraziť na príprave do školy, no pozitívne ovplyvní materiálnu situáciu študujúceho. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) návrhu zákona Z hľadiska aproximácie práva neuplatňujeme k predloženému návrhu zákona žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Dôvodová správa k čl. I bod 1, druhý odsek a návrhu zákona čl. I, bod 1 pís. d) Slovenská sieť proti chudobe víta a podporuje rozhodnutie samostatne posudzovať plnoletých rodičov s deťmi bývajúcich v domácnosti (pra)rodičov. Domnievame sa, toto rozhodnutie môže zlepšiť finančnú situáciu rodín s deťmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
UKPD (Úrad komisára pre deti) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) k bodom 15 až 21 a k článku 14 odseku 2 Zákona č. 417.2013 Z. z. Slovenská sieť proti chudobe víta rozhodnutie navrhovateľa zvýšiť príspevky k dávke pomoci v hmotnej núdzi, ktoré už neboli 8 rokov valorizované. Zároveň vyjadruje znepokojenie, že navrhovateľ neprikročil aj k zvýšeniu príspevku na bývanie, ktorý je v rovnakej výške už od 1. 9. 2009. Podľa štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR sa priemerné mesačné výdavky za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá na osobu domácnosti zvýšili zo 61,32 eur v roku 2009 na 66,11 eur v roku 2016, t. j. o 7,8 %. Je zrejmé, že súčasná výška príspevku na bývanie (55,8 eur pre jednočlennú a 89,20 euro pre viacčlennú domácnosť) nepostačuje na úhradu všetkých služieb spojených s bývaním a doslova núti domácnosti v hmotnej núdzi k vytváraniu podlžností na povinných platbách a následne znižuje kvalitu ich bývania, čo sa drasticky premieta aj do kvality života členov domácnosti, osobitne detí. Slovenská sieť proti chudobe preto žiada navrhovateľa, aby navrhol zvýšiť aj sumy príspevku na bývanie a to minimálne o 7 %, teda takto: v § 14, odseku2 písm. (a) sa suma "55,80 eura" nahrádza sumou "59,70 eura" v § 14, odseku2 písm. (b) sa suma "89,20 eura" nahrádza sumou "95,40 eura". Táto pripomienka je zásadná. Keďže pre tvrdé podmienky nároku na tento príspevok ho poberá menej ako polovica príjemcov dávky v HN a celkový počet poberateľov klesá, zvýšenie príspevku na bývanie je podľa nás rozpočtovo zvládnuteľné. Pripomíname ešte, že rozhodnutie navrhovateľa nezvýšiť túto existenčne dôležitú dávku nie je nijakým spôsobom zdôvodnené. K prerokovaniu tejto zásadnej pripomienky na rozporovom konaní je zmocnená Zuzana Kusá, tel. 0918 800 039, mail: zuza.kusa@savba.sk Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) k bodu 14 (§ 9 odsek 2) Slovenská sieť proti chudobe má zásadnú pripomienku k navrhovanej zmene. Žiadame buď (a) ponechať súčasné znenie odseku 2 alebo (b) doplniť navrhované znenie takto: "..ak sa najmenej jeden člen domácnosti zdržiava v cudzine dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní, s výnimkou plnoletých zaopatrených detí do 25 rokov, ktoré nie sú rodičmi. Zdôvodnenie: Navrhované opatrenie nie je v dôvodovej správe osobitnej odôvodnené, no podľa nás vychádza z predpokladu, že každý člen domácnosti, ktorý je viac ako mesiac v zahraničí, pracuje, a ak pracuje, prispieva členom domácnosti, ktorí zostali v SR spôsobom, ktorý im zabezpečuje dostatočným spôsobom ich životné podmienky. Tento predpoklad, ako ukázala analýza údajov z výberových zisťovaní pracovných síl (pozri M. Bahna Intra-EU Migration from Slovakia In: European Societies, 15:3, 388-407 - 2013) je podložený len v prípade rodiča pracujúceho v zahraničí, vtedy sa materiálna situácia domácnosti významne zlepšuje, no tento predpoklad neplatí, ak v zahraničí pracujú dospelé deti - tie zjavne neprispievajú domácnosti svojich rodičov. Slovenská sieť proti chudobe vníma prácu dospelých detí v zahraničí ako dôležitú cestu k vymaneniu sa z chudoby a k zaobstaraniu si samostatného bývania. Navrhovaná zmena by drasticky prehĺbila pasivitu a odkázanosť mladých ľudí. Táto pripomienka je zásadná. K účasti na rozporovom konaní je vedením SAPN poverená Zuzana Kusá, tel. 0918 800 039, mail: zuza.kusa@savba.sk Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
KVPŽR (Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku) návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417.2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi... V zákone č. 417/2013 navrhujeme vypustiť § 8 ods. 2 sa písm. b). Dôvod: Cieľom návrhu na túto zmenu zákona je upraviť legislatívny rámec podmienok poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby právny nárok na pomoc v hmotnej núdzi bol založený aj vo vzťahu k jednotlivým členom komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou. Podľa súčasného platného zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len „Zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) sa za fyzickú osobu v hmotnej núdzi nepovažujú dva okruhy subjektov, pričom jedným z nich sú v zmysle § 8 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona práve členovia komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak podľa ich vnútorných predpisov majú zabezpečené základné životné podmienky. Základnými životnými podmienkami sa na účely Zákona o pomoci v hmotnej núdzi rozumejú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. V aplikačnej praxi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (konkrétne odborov sociálnych vecí a rodiny - oddelenie pomoci v hmotnej núdzi) je preukazovanie skutočnosti rozhodujúcej na poskytovanie hmotnej núdze u jednotlivých členov komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou viazané v zmysle § 28 ods. 2 písm. b) Zákona o pomoci v hmotnej núdzi na písomné preukázanie dokladu o tom, či uvedená fyzická osoba je/nie je členom komunity, rehole, spoločnosti alebo odborného spoločenstva založeného cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, a ak áno, či podľa ich vnútorných predpisov má/nemá zabezpečené základné životné podmienky v danom zariadení. Nevyhovenie výzvy členom rehole v určenej lehote, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sankcionuje na základe § 25 ods. 4 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi zastavením poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku. Takáto podmienka, ktorá viaže poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi na preukázanie zabezpečenia základných životných podmienok práve u členov komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou nekorešponduje so samotnou legálnou definíciou hmotnej núdzi (vymedzenou v ustanovení § 2 ods. 1 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi), nakoľko hmotnou núdzou sa rozumie stav, keď príjem členov domácnosti podľa uvedeného zákona nedosahuje sumy životného minima ustanovené zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v platnom znení a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Práve členovia komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou by mali byť pri poskytovaní dávky v hmotnej núdzi posudzovaní ako členovia domácnosti – jednotlivec podľa § 3 ods. 1 písm. a) Zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý by im v takomto prípade zakladal právny nárok na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Súčasná právna úprava sa vo vzťahu k členom komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou javí ako diskriminačná, vzhľadom k tomu, že jediný príjem týchto členov predstavuje iba mzda za vykonanú prácu, ktorá je však s ohľadom na komunitný spôsob života členov (predpísaný kanonickým právom) príjmom daného cirkevného zariadenia. Obdobný režim zabezpečenia fungovania cirkevnej inštitúcie platí aj pri výdavkoch jednotlivých členov tohto zariadenia. Preto ak nastane situácia, že napr.: rehoľník nemá stále zamestnanie a tým spätý aj stály príjem, tak tento rehoľník žije zo solidarity ostatných členov rehole vykazujúcich stále príjmy. Pokiaľ by väčšina členov komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou nepoberala žiadnu mzdu a zároveň ani dávku v hmotnej núdzi mohla by nastať situácia vedúca k zániku príslušného spoločenstva. Vzhľadom na hore uvedené, Návrh zákona navrhuje vypustiť ustanovenie § 8 ods. 2 písm. b) Zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Uvedené umocňuje aj ten fakt, že zákonodarca pri druhom okruhu subjektu, ktorý sa tiež nepovažuje za fyzickú osobu v hmotnej núdzi [§8 ods. 1 písm. a) Zákona o pomoci v hmotnej núdzi], t.j. osoby vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody alebo tá osoba, ktorá je umiestnená v zariadení na základe rozhodnutia o zaistení podľa osobitného predpisu veľmi jasne v ustanovení § 3 ods. 5 písm. b) Zákona o pomoci v hmotnej núdzi vymedzuje, že tieto osoby sa (na rozdiel od členov komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou) nepovažujú za členov domácnosti. Vyňatie členov komunity, rehole, spoločnosti alebo obdobného spoločenstva založeného cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou z právnej úpravy ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona zároveň potvrdzuje aj tá skutočnosť, že osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi, nakoľko sa na nich vzhľadom na ich protizákonnú činnosť vzťahuje zákon č. 68/2014 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v platnom znení, ktorý im zabezpečuje ich základné životné podmienky. Na rozdiel od členov rehole, nie je preto dôvodné pochybovať, že osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ktoré sa do tohto stavu dostali svojou vlastnou protizákonnou činnosťou sa oprávnené a v súlade s definíciou hmotnej núdzi môžu považovať za fyzické osoby, ktoré nie sú v hmotnej núdzi. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) k materiálu a jeho prílohám ako celku Slovenská sieť proti chudobe je znepokojená skutočnosťou, že v materiáli sa nerieši aj úprava súm príspevku na bývanie a v jeho prílohách sa táto skutočnosť nezdôvodňuje. Predpokladali by sme, že vzhľadom na blížiaci sa termín prípravy návrhu samostatného zákona, ktorý by vyňal príspevok na bývanie z hmotnej núdze a upravil ho ako samostatnú štátnu dávku (pozri Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020) navrhovateľ svoje rozhodnutie nezvyšovať príspevok na bývanie odôvodní týmto legislatívnym plánom. Máme však vážne obavy, že predkladateľ sa chystá rezignovať na prípravu tejto prepotrebnej legislatívnej normy, ktorá môže zásadným spôsobom zlepšiť prístup k bývaniu ale aj mobilitu za prácou. V aktualizovanej NÁRODNEJ RÁMCOVEJ STRATÉGII PODPORY SOCIÁLNEHO ZAČLENENIA A BOJA PROTI CHUDOBE sa k tomuto záväzku stavia vyhýbavo a odvoláva sa na možnosti rozpočtu. Výhľad rozpočtu pre sociálnu inklúziu (Hlavná kniha rozpočtu verejnej správy na roky 2018 - 2020, s. 56) však naznačuje, že MPSVR SR s rozpočtovými dôsledkami takéhoto zákona a teda ani s jeho prípravou neráta. Slovenská sieť proti chudobe žiada dodržanie tohto záväzku a doplnenie príloh navrhovanej novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi o informáciu o vykonaných a plánovaných krokoch prípravy návrhu zákona o príspevku na bývanie. Táto pripomienka je zásadná. K prerokovaniu tejto pripomienky je zmocnená Zuzana Kusá, bytom Zadunajská 7 851 01 Bratislava, tel. 0918800039, mail. zuza.kusa@savba.sk. Splnomocnená bola Dr. Annou Galovičovou, predsedníčkou Slovenskej siete proti chudobe, tel. 0905602993 , Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha 1 Vplyvy na rozpočet verejnej správy - tabuľka č. 1 Slovenská sieť proti chudobe považuje za znepokojujúce, že navrhované zvýšenie rozpočtu pre hmotnú núdzi už nebolo zahrnuté do plánovaného rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020, ktorý počíta s radikálnym znižovaním výdavkov na pomoc v hmotnej núdzi z 201,9 milióna v r. 2017 na 173,3 milióna v r. 2018a ďalším znižovaním v nasledujúcich rokoch (Hlavná kniha, s. 56 http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=11521). Znamená to, že predkladateľ neráta v budúcnosti s úpravami zákona, ktoré by citlivejšie zohľadňovali počet detí v rodine, osobnú autonómiu plnoletých členov rodiny a tiež zásadu ochrany dôstojnosti ľudskej osoby, ktorá je najvyšším princípom Ústavy SR a mala by sa odraziť aj v chápaní pojmu "základné životné podmienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) čl. I nový novelizačný bod 41. (§ 19 ods. 1 a § 28 ods. 2 písm. a)) V čl. I sa za novelizačný bod 40. vkladá nový novelizačný bod 41., ktorý znie: „41. V § 19 ods. 1 a § 28 ods. 2 písm. a) sa slová „zaručeným elektronickým podpisom“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaným elektronickým podpisom“ v správnom gramatickom tvare.“. Doterajšie novelizačné body 41. až 53 sa označujú ako novelizačné body 42. až 54. Odôvodnenie: Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. júla 2016, a podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) bol v slovenskom právnom poriadku pojem „zaručený elektronický podpis“ nahradený pojmom „kvalifikovaný elektronický podpis“. Z dôvodu používania správnej, presnej a jednotnej právnej terminológie odporúčame upraviť ustanovenia návrhu zákona v zmysle uvedenej pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I § 31 V čl. I § 31 žiadam doplniť odsek 6 v tomto znení: „(6) Ministerstvo a ústredie sú povinné predkladať bezplatne na žiadosť Ministerstva financií Slovenskej republiky spôsobom určeným Ministerstvom financií Slovenskej republiky a v ním určenom rozsahu, štruktúre a termíne údaje získané podľa tohto zákona na účely podľa osobitného predpisu51); tieto údaje zahŕňajú aj osobné údaje o fyzických osobách a údaje v neanonymizovanej podobe o právnických osobách.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie: „51) § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Pre prognózovanie výdavkov a hodnotenie efektívnosti a účinnosti sociálnej pomoci sú potrebné kvalitné údaje o poskytovaní dávok a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne 1. V doložke vybraných vplyvov Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu je kvantifikovaný rozpočtovo nezabezpečený vplyv v roku 2018 v sume 5,4 mil. eur, v roku 2019 v sume 15,8 mil. eur a v roku 2020 v sume 16,8 mil. eur. V bode 2.1.1. Financovanie návrhu je uvedené, že je potrebné dodatočné krytie vzhľadom na objem rozpočtovo nekrytého vplyvu. Vzhľadom na to, že návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je rozpočtovo krytý, nemožno súhlasiť s predloženým návrhom. Zároveň považujem zvýšenie výšky dávky v hmotnej núdzi a príspevkov o cca 5 % za neprimerané a upozorňujem, že valorizácia dávok a príspevkov na základe § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je povinná. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Nad rámec predloženého návrhu zákona Vzhľadom na skutočnosť, že financovanie integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou (azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana) sa zabezpečuje najmä prostredníctvom projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie, v súčasnosti z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), pričom takéto financovanie končí v roku 2020, považujeme nielen za vhodné, ale tiež za potrebné uvažovať v budúcnosti o doplnení zákona o pomoci v hmotnej núdzi. V tomto zákone by sa mala osobitne zohľadniť situácia tých osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, ktoré sú v hmotnej núdzi. Osobitné postavenie azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, by bolo pritom obmedzené len na určité obdobie po udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K bodu 14 V § 9 ods. 2 Odporúčame zvážiť vypustenie, resp. úpravu novonavrhovaného znenia § 9 ods. 2. Podľa nášho názoru zdržiavanie sa jedného člena domácnosti v cudzine dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní by nemalo znamenať, že nárok na pomoc v hmotnej núdzi domácnosti nevzniká. Poznamenávame, že osoby môžu byť v cudzine počas uvedeného obdobia aj z iných dôvodov ako je práca alebo brigáda. V prípade ponechania ustanovenia v návrhu odporúčame doplniť jeho odôvodnenie v osobitnej časti dôvodovej správy, nakoľko je nedostatočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne 2. Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I vložiť nový bod v tomto znení: „3. V § 3 ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.“ vzhľadom na vloženie nových odsekov 2 a 3 do § 3, v bode 25 za slovami „ods. 2“ vypustiť duplicitné slovo „písm.“, znenie bodov 26 a 27 zlúčiť do jedného novelizačného bodu, v bode 31 § 11 ods. 3 čiarku za slovami „písm. b)“ vypustiť a vložiť za slovo „dôvodu“, v bode 37 § 12 ods. 9 slovo „dôvodu“ z písmen a) až c) uviesť v úvodnej vete, obsah bodu 52 uviesť na konci bodu 51 a bod 53 označiť ako bod 52). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I body 15 až 20 Novelizačné body 15 až 20 žiadam nahradiť jediným novelizačným bodom novelizujúcim § 10 ods. 2 v ktorého znení žiadam navýšiť hodnotu dávok tak, aby svojou hodnotou zabezpečili naplnenie požiadavky uvedenej v § 2 ods. 2 zákona, súčasne prepočítať navýšenie - preskúmať súlad s poukazom na regulačný okruh zákona č. 601/2003 Z.z. a Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 173/2017 Z. z. o úprave súm životného minima, napríklad v prípadoch vzájomného vylúčenia aktivačného a ochranného príspevku, pre osoby bez akéhokoľvek príjmu. Optimálnosť navrhovaného 5%-né paušálneho zvýšenia nie je dostatočne zdôvodnená vo vzťahu k životným nákladom a príjmom nízkopríjmových domácnosti. Z uvedeného dôvodu preto žiadam preskúmať rozpočtovú možnosť moderácie § 2 ods. 2 zákona v prípade nutného zvýhodnenia nezaopatrených detí a detí do 25 rokov nasledovne: „Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie, to sa nevzťahuje na nezaopatrené deti, deti do 25 rokov bez vlastného príjmu a deti ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia, ktorých základné životné podmienky sú dve teplé jedla denne, tri studené jedla denne, nevyhnutné ošatenie, školské potreby a prístrešie.“. Uvedenú pripomienku predkladám aj vzhľadom ku skutočností, že predkladaným návrhom zákona výška príspevku na bývanie zostáva nedotknutou, pričom ustanovenie § 15 ods. 3 zákona umožňuje zmenu právneho stavu aj nariadením vlády. To znamená žiadam vyhodnotiť a zohľadniť súčasný stav zvýšenia rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností (aj mimo štandardného termínu k 1. júlu bežného roka), pretože z dôvodovej správy napriek čiastočnému zvýšeniu dávky nie je zrejme, či bolo dostatočne zohľadnené opatrenie č. 173/2017 Z. z.“, prípadne či nie je dôvod na navýšenie súm životného minima novým opatrením vlády; a súčasne žiadam preskúmať možnosti vnútroštátnej implementácie „AGENDY 2030“. Súčasne považujem za nezlučiteľné v systéme právnych aktov EÚ aby základné životné podmienky u detí nevyjadrovali nielen zvýšené nároky na výživu, ale rovnako aj potreby zabezpečenia vzdelávania. Túto pripomienku považujem za zásadnú a uplatňujem ju v rámci svojej pôsobnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod 12 V čl. I žiadam vypustiť novelizačný bod. 12 – novo navrhované znenie § 8 ods.1, osobitne s prihliadnutím na kategóriu osôb uvedených v § 2 písm. b) a d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a rovnako aj s prihliadnutím na možnosť subsumácie štatutárov organizácií tretieho sektora napr. neziskových organizácií (zák. č. 213/1997 Z. z.) a občianskych združení (zák. č. 83/1990 Zb.), ktoré môžu podnikať, osobitne v prípade verejnoprospešného podnikania. Navrhnutým ustanovením môže dôjsť ku kolízií s čl. 13 ods. 3 ústavy k čl. 39 ods., 3 ústavy, podľa ktorého „Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok“. Súčasne navrhovanou právnou úpravou je indikovaná kolízia s čl. 13 ods. 1 revidovanej Európskej sociálnej charty (č. 273/2009 Z.z.), ktorá je podľa čl. 7 ods. 5 ústavy privilegovanou zmluvou. Navrhované znenie § 8 ods. 1 nepovažujem za znenie, ktoré je v súlade s programovým vyhlásením vlády osobitne vo vzťahu k malým podnikateľom. Súčasne poukazujem na čl. II návrhu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý novelizuje § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.- inštitút podnikania o kategóriu účelu dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu. Túto pripomienku považujem za zásadnú a uplatňujem ju v rámci svojej pôsobnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod. 32 V novelizačnom bode 32 žiadam vypustiť jeho druhú časť „a vo štvrtej vete sa slová „2 kalendárnych“ nahrádzajú slovami „4 kalendárnych“ .“. Rozšírenie doby z dvoch rokov na roky, v ktorej sa bude počítať celková doba nepriaznivého zdravotného stavu v trvaní 12 mesiacov, zakladá neprimeranú tvrdosť zákona, vzhľadom ku skutočnosti, že nástrojom ochrany pre zneužívaním zákona nemôžu byť postihnuté odôvodnené prípady. Základná právna regulácia upravujúca poskytovanie zdravotnej starostlivosti a povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy v uvedenej oblasti obsahujú dostatočné kontrolné mechanizmy. Súčasne poukazujem na zlý zdravotný stav príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít - osôb žijúcich v priestorovo separovanej alebo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, ktorá skutočnosť je dostatočne obsiahnutá v Stratégií Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Túto pripomienku považujem za zásadnú a uplatňujem ju v rámci svojej pôsobnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I bod. 13 V čl. I žiadam vypustiť novelizačný bod 13 – novo navrhované znenie podoodseku/písmena c) § 8 ods. 2 z dôvodu absencie kvalifikačných kritérií posúdenia „zabezpečenia základných životných podmienok“ podľa krajiny v ktorej sa program uskutočňuje. Uvedené regulačné pravidlo sa dotýka aj tretích štátov. Navyše zakladá dve rôzne skupiny občanov s rozdielnymi právami, osoby v študijnom programe prvého a druhého stupňa a v študijnom programe tretieho stupňa (zák. č. 131/2002 Z. z.) – doktorandskom štúdiu. Navrhovaná právna úprava podľa môjho názoru nedostatočne reflektuje na regulačnú pôsobnosť § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. odpočet poistného, vylúčenia štipendia na účely určenia súm životného minima. Uvedený návrh predkladám aj napriek rovnakej zásade uvedenej v ustanovení § 12 ods. 3 písm. c) zákona, kde je rovnaký limit druhého stupňa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.10.2017 Detail