LP/2017/671 Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 3 V prvej vete odporúčam slovo „distributívnych“, ktoré znamená „roznásobovanie“ nahradiť slovom „distribučných“, ktoré znamená „rozdeľujúci dodávky k zákazníkom a odberateľom“ tak, ako je to uvedené v § 5 ods. 1 písm. c). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 4 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. g), § 7 ods. 1 písm. a) tretí bod až piaty bod, § 30 ods. 3 Navrhované znenia je potrebné upraviť, pretože sú nesúladné so a) zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov; podľa § 2 ods. 1 tohto zákona je nezisková organizácia právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb, b) zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorý v § 2 ods. 1 definuje nadáciu ako účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu; podľa § 29 ods. 1 tohto zákona nadácia nemôže podnikať s výnimkou prevádzkovania charitatívnej lotérie, prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, c) zákonom č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý v § 2 ods. 1 definuje fond ako neziskovú právnickú osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, pričom § 23 ods. 1 ustanovuje, že prostriedky fondu sa nesmú použiť na podnikanie a na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí. Navrhuje sa, aby sociálne podniky mali rôzne právne formy, ktoré už v súčasnosti existujú. Súčasne však všetky právne formy, ktoré patria medzi mimovládne neziskové organizácie, ktoré v súčasnosti fungujú a poskytujú sociálne služby, sú povinné sa prispôsobiť formám podnikateľským, čiže občianske združenie má fungovať ako družstvo a nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia má fungovať ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V praxi bude pre organizácie, ktoré v súčasnosti pôsobia v neziskovom sektore nejasné, podľa ktorého zákona majú postupovať, keďže viaceré ustanovenia návrhu sú nesúladné so zákonmi, podľa ktorých pôsobia v súčasnosti. Nie je tiež zrejmé, akú skratku majú jednotlivé subjekty vo svojom názve používať. Napríklad nezisková organizácia má vo svojom názve skratku n. o., súčasne podľa predloženého návrhu má mať skratku s. r. o., ale ak chce byť registrovaným sociálnym podnikom, tak bude mať aj skratku r. s. p. Podľa ktorého zákona bude postupovať? Podľa zákona o neziskových organizáciách, Obchodného zákonníka alebo zákona o sociálnej ekonomike? Podobne je to aj pri ostatných subjektoch neziskovej sféry. Žiadam preto zosúladiť návrh s jednotlivými zákonmi, ktoré sú hmotno-právnymi predpismi pre jednotlivé formy mimovládnych neziskových organizácií. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 4 Z navrhovaného textu v odseku 1 písm. a) „štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje“ nie je zrejmé, aká bude možná čiastka financovania štátnym orgánom, resp. z väčšej časti akého celku sa predpokladá financovanie sociálneho podniku. Z navrhovaného slovného spojenia v odseku 2 písm. b) „financovaním nie je poskytovanie podpory ani iné obdobné poskytovanie prostriedkov“ nie je zrejmé, čo sa bude považovať za financovanie subjektu sociálnej ekonomiky. Z uvedeného vyplýva, že ak „poskytovanie podpory“ nie je financovaním, potom aj keď štátny orgán bude financovať celú činnosť sociálneho podniku, nepôjde o financovanie. Tým, že nie je bližšie definované „iné obdobné poskytovanie prostriedkov“, akékoľvek poskytovanie prostriedkov nie je financovanie? Žiadam preto jasne zadefinovať problematiku financovania subjektu sociálnej ekonomiky. V odseku 1 písm. c) žiadam vypustiť slová „nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo“. V navrhovanom texte je odkaz na Obchodný zákonník a živnostenský zákon, ktoré ustanovujú podnikateľskú činnosť za účelom zisku. Už v písmene b) tohto ustanovenia je ustanovená hospodárska činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, ktorá nie je primárne na účel dosiahnutia zisku. Ak budú súčasne tieto sociálne podniky podnikať, cieľ by malo byť dosahovanie zisku, ktorý sa použije na ďalší rozvoj aktivít sociálnej ekonomiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 5 V odseku 4 písm. c) žiadam a) jednoznačnejšiu úpravu spôsobu použitia zisku, pretože z uvedenej formulácie nie je zrejmé, o aký zisk ide a ako je možné ho použiť. Nie je jednoznačne ustanovené, či ide o zisk sociálneho podniku, ktorý sa použije na nákup podielu (potom by ale nebol vyplatený) alebo ide o zisk inej právnickej osoby fyzickej osobe, ktorá ho použije na obstaranie podielu (v tom prípade nie je zrejmé, prečo sa to rieši vo vzťahu k zisku sociálneho podniku). Záver ustanovenia je úplne nejasný vo vzťahu fyzickej osoby nadobúdateľa podielu k „vyplatenému zisku“ sociálneho podniku, b) navrhované znenie preformulovať a doplniť dôvodovú správu; návrh ustanovuje, že sociálnym podnikom je subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50% z neho na dosiahnutie hlavného cieľa, t. j. na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, pričom predmetné ustanovenie zároveň vymedzuje, že podmienka použitia zisku je splnená, ak „vyplatený zisk je použitý len na získanie ďalšieho podielu na registrovanom sociálnom podniku, ktorý zisk vyplatil, od inej osoby, ak ...“, z čoho nie je zrejmé, o aký vyplatený zisk ide, či ide o zisk dosiahnutý sociálnym podnikom použitým na obstaranie podielu iného registrovaného sociálneho podniku alebo ide o zisk vyplatený oprávnenej osobe, ktorá ho použije na obstaranie ďalšieho podielu na registrovanom sociálnom podniku; z dôvodu absencie dôvodovej správy k uvedenému ustanoveniu nie je zrejmý dôvod, prečo by použitím zisku na obstaranie podielu na registrovanom sociálnom podniku mala byť splnená podmienka použitia zisku na dosiahnutie hlavného cieľa – merateľný pozitívny sociálny vplyv. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 5 Z navrhovaného znenia odsekov 2 a 3 nie je zrejmé, aký je rozdiel medzi zamestnancom, ktorý je priamo zainteresovanou osobou a zamestnancom, ktorý je nepriamo zainteresovanou osobou. Súčasne nie je jednoznačne určené, kto je zainteresovanou osobou, keďže v odseku 2 sú zainteresovanými osobami také osoby, ktoré sa z tohto postavenia v odseku 3 vylučujú. Uvedené je potrebné precizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 5 V odseku 1 písm. d) a odseku 6 písm. b) žiadam zadefinovať pojem „oprávnená osoba“ pre účely navrhovaného zákona. Návrh používa pojem „zainteresovaná osoba“, ale nie je zrejmé, či ide o identický pojem aj v prípade oprávnenej osoby. Pripomienka sa vzťahuje aj na § 7 ods. 1 písm. a) piaty bod. V odseku 1 písm. d) sa ustanovuje povinnosť, v prípade dosiahnutia zisku sociálneho podniku zo svojej činnosti, použiť viac ako 50% tohto zisku na dosahovanie hlavného cieľa (dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu). Vychádzam z predpokladu, že „svojou činnosťou“ sa rozumie činnosť ako taká, nielen hospodárska činnosť a nehospodárska činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky. Z ustanovenia však nie je zrejmé, o aký zisk ide, či ide o zisk pred zdanením alebo zisk po zdanení. Na základe uvedeného žiadam jednoznačne zadefinovať o aký zisk ide. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 5 V poznámke pod čiarou k odkazu 40 odporúčam vypustiť citáciu „zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Predmetné ustanovenie upravuje hospodársku činnosť vykonávanú registrovaným sociálnym podnikom, ktorý do spravovania tejto činnosti zapája zainteresované osoby, ktoré sú taxatívne vymenované v odseku 2 tohto ustanovenia. Na činnosť osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo sa vyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska, ktorá zároveň vykonáva nad touto činnosťou aj dohľad. Hospodárska činnosť vykonávaná registrovaným sociálnym podnikom sa výrazne odlišuje od činnosti vykonávanej finančným agentom alebo finančným poradcom, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť distribúciu finančných služieb klientom a poskytovanie informácií, analýz, odborných stanovísk a odporúčaní týkajúcich sa ponúkaných finančných služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 5 V odseku 6 žiadam podmienku použitia 50% (alebo ustanoviť nižšie percento) zisku na dosiahnutie hlavného cieľa vymedziť ako povinnú. Podľa návrhu čiastočne sociálnym podnikom je subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý spĺňa aspoň dve z troch podmienok, pričom jednou z nich [písm. b)] je použitie viac ako 50% z dosiahnutého zisku na dosiahnutie ich hlavného cieľa, čo považujem za jednu z hlavných podmienok, ktoré by sociálny podnik, resp. čiastočne sociálny podnik mal spĺňať a sociálnosť chápem hlavne v zmysle podpory aktivít sociálnej ekonomiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 5 V odseku 9 sa vymedzuje, že hospodárska činnosť vykonávaná registrovaným sociálnym podnikom je sociálnym podnikaním. V tomto zmysle bola doplnená definícia podnikania podľa Obchodného zákonníka. Vzhľadom na špecifickú činnosť daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ktorú vykonávajú, zákon o dani z príjmov osobitne vymedzuje základ dane týchto daňovníkov, pričom príjem plynúci z hlavnej činnosti uvedených daňovníkov vymedzený osobitným predpisom (štatútom, zakladateľskou listinou a pod.) je oslobodený od dane z príjmov, okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním. Upozorňujem, keďže hospodárska činnosť vykonávaná sociálnym podnikom bude od 1. apríla 2018 podnikaním, príjmy plynúce z tejto činnosti budú aj u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie podliehať zdaneniu daňou z príjmov, a to aj u tých daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ktorí už v súčasnosti vykonávajú túto činnosť ako svoju hlavnú činnosť oslobodenú od dane. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 6 Podľa odseku 3 má finančné riaditeľstvo povinnosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva poskytnúť mu informácie potrebné k posúdeniu priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku. Z dôvodu možnosti priameho overovania nedoplatku ministerstvom aj bez súčinnosti finančného riaditeľstva žiadam slová „Finančné riaditeľstvo“ vypustiť. Ministerstvo práce si môže tieto informácie overiť prostredníctvom portálu finančnej správy a Centrálnej správy referenčných údajov prevádzkovaných Ministerstvom financií SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 8 V odseku 4 na konci prvej vety žiadam doplniť slová „rovnakej právnej formy“. Vzhľadom na to, že registrovaný sociálny podnik môže mať rôznu právnu formu, žiadam, aby jeho zlúčenie mohlo byť uskutočnené iba s registrovaným sociálnym podnikom rovnakej právnej formy. Táto požiadavka nadväzuje aj na niektoré hmotno-právne predpisy organizácií v neziskovom sektore (napríklad nadácia môže previesť majetok len na inú nadáciu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 7 Znenie odseku 1 písm. a) prvého bodu, vo väzbe na znenie § 2, žiadam uviesť takto: „1. opis pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom činnosti žiadateľa,“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 6 V odseku 2 písm. f) odporúčam, aby všetci členovia štatutárneho orgánu spĺňali podmienku bezúhonnosti nielen jeden člen, čo by z navrhovaného znenia mohlo vyplývať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 6 V odseku 2 písm. g) žiadam jasne definovať, ktorú zo skratiek má príslušná právna forma používať pri svojom obchodnom mene alebo názve. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 16 V § 16 žiadam znenie písmen c), d) f) a h) upresniť takto: a) v odseku 2 písm. c) vypustiť slovo „ročnú“, b) v odseku 2 písmeno d) uviesť v znení: „d) správu audítora, ak má povinnosť štatutárneho auditu,“, c) v odseku 2 písm. f) vypustiť slovo „rozsahu“, d) v ods. 2 písm. h) upraviť takto: „zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka“. e) v odseku 3 za slovo „uloží“ vložiť slová „účtovnú závierku, správu audítora, ak má povinnosť štatutárneho auditu a“. Ide o zosúladenie s pojmami používanými vo vecne príslušných zákonoch v oblasti účtovníctva a obsahu výročnej správy, ktoré sú v návrhu uvádzané nepresne a uvedenie povinnosti ukladať do registra účtovných závierok osobitne účtovnú závierku, správu audítora a výročnú správu. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 15 a k čl. XII (novela zákona č. 431.2002 Z. z.) V návrhu je potrebné presne zadefinovať, akú účtovnú sústavu je registrovaný sociálny podnik povinný dodržiavať. V nadväznosti na presne ustanovený termín zostavenia a ukladania výročnej správy je potrebné určiť účtovné obdobie u registrovaného sociálneho podniku, ktorým je kalendárny rok. Súčasne je potrebné uviesť povinnosť sledovania jednotlivých činností vykonávaných v sociálnom podniku na analytických účtoch, prípadne v analytickej evidencii a zadefinovať povinnosť štatutárneho auditu pre registrovaný sociálny podnik priamo v návrhu zákona. Zároveň sa navrhuje zjednotiť limity pre povinný štatutárny audit pre celý sektor neziskových organizácií namiesto toho, aby boli subjekty, ktoré budú podnikať zvýhodňované oproti iným neziskovým organizáciám, ktoré podnikateľskú činnosť nevykonávajú. Z uvedených dôvodov žiadam § 15 preformulovať takto: „§ 15 Účtovníctvo (1) Registrovaný sociálny podnik je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu.x) Účtovným obdobím registrovaného sociálneho podniku je kalendárny rok. (2) Registrovaný sociálny podnik je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako sociálny podnik, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je možné v účtovníctve zabezpečiť preukázanie činnosti sociálneho podniku prostredníctvom tvorby analytických účtov, registrovaný sociálny podnik je povinný viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné evidencie. (3) Registrovaný sociálny podnik je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom,y) ak a) príjemz) verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 100 000 eur, alebo b) všetky príjmy registrovaného sociálneho podniku v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 400 000 eur.“ Poznámky pod čiarou k odkazom x) až z) znejú: „x) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. y) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.“. z) § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.“. V nadväznosti na skutočnosť, že navrhovaná novela zákona o účtovníctve bola premietnutá priamo do pripomienok k čl. I § 15 žiadam z návrhu vypustiť čl. XII. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 9 Upozorňujem, že v navrhovanom ustanovení absentuje, ako často má poradný výbor zasadať. Ustanovenie odporúčam doplniť o povinnosť minimálne jedného zasadnutia poradného výboru v nejakom časovom horizonte. V opačnom prípade existuje riziko, že by poradný výbor nezasadal dlhšiu dobu, resp. ani v čase, kedy by to bolo z hľadiska fungovania sociálneho podniku žiadúce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 14 Z navrhovaného znenia odsekov 1 a 2 nie je zrejmé, z akých prostriedkov bude sociálny podnik financovať obnovu bytov, ktorú má zadefinovanú v odseku 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 18 V odseku 1 písm. e) žiadam vypustiť slová „alebo zámeny nehnuteľnosti“, pretože je to v rozpore so samotným inštitútom zámennej zmluvy, resp. čiastočne nahrádza darovaciu zmluvu. Podľa § 11 ods. 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) výmenu majetku štátu je možné uskutočniť vtedy, ak predmetom zámeny je hodnotou porovnateľný majetok, pričom výmenou správca musí získať majetok, ktorý je pre neho výhodnejší. Takisto zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) a zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov neupravujú priamo výmenu majetku, ale umožňujú riešiť tieto právne vzťahy v rámci prevodu majetku samospráv z dôvodov hodných osobitného zreteľa, mimo prevodu majetku súťažnou formou. Z návrhu ustanovenia nie je zrejmé, či sociálnemu podniku vznikne právny nárok na poskytnutie podpory formou prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je všeobecná hodnota majetku, ak o ňu požiada sociálny podnik. Ak by sociálne podniky mali právny nárok na poskytnutie investičnej pomoci podľa § 18 ods. 1 písm. e) návrhu, a to za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota majetku, tento zásah do výkonu vlastníckych práv je potrebné posúdiť z hľadiska jeho súladu s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Žiadam túto skutočnosť v návrhu jednoznačne vyjadriť. Z navrhovaného znenia odseku 1 písm. e) nie je zrejmé, či sa okrem zmluvy o poskytnutí investičnej pomoci bude uzatvárať aj kúpna zmluva ako vkladuschopná listina, aká je časová postupnosť jednotlivých krokov a podobne. Žiadam návrh v tomto smere doplniť. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I; K § 17 V odseku 4 odporúčam zjednotiť uvádzanie podmienky použitia 100% zisku. Pripomienka sa vzťahuje aj na znenie § 24 ods. 5. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.10.2017 Detail