LP/2017/663 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k návrhu zákona ako celku 1. Zákon č. 463/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov má šesť paragrafov, pričom predkladateľ predkladanou novelou zasahuje do pôvodného znenia a najmä dopĺňa znenie zákona rozsiahlymi ustanoveniami. Z tohto dôvodu dávame na zváženie predkladateľovi, či by nebolo vhodné vypracovať nové znenie zákona. (V tejto súvislosti mimo znenia navrhovanej novely by sme chceli obrátiť pozornosť predkladateľa na ustanovenie § 3a ods. 2 platného znenia, kde nie je uvedený rodič ako blízka osoba zosnulej osoby, ktorá by mala právo podať žiadosť na začatie konania o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam. Takáto osoba by prichádzala do úvahy u osôb podľa § 2 ods. 2 písm. a) a rodičia môžu mať záujem o priznanie postavenia vojnového veterána svojho dieťaťa in memoriam. Dávame na zváženie aj osoby osvojenca a osvojiteľa.) Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 5a 2. Ustanovenie § 5a navrhujeme zosúladiť s čl. 6 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR, najmä čo sa týka prehľadného usporiadania právneho predpisu. Ustanovenia § 5a navrhujeme podrobnejšie rozčleniť podľa obsahovej príbuznosti jednotlivých ustanovení do jednotlivých paragrafov a to z dôvodu, že navrhované znenie § 5a je veľmi dlhé a neprehľadné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k §5a ods. 1 písm. a 3. V bode 5 v § 5a ods. 1 písm. a) sa podmienka nepriaznivej životnej situácie na prijatie do penziónu viaže len na nezabezpečené bývanie či ubytovanie. Nie je zrejmé, čo sa pod nezabezpečením bývania či ubytovania myslí. Ani dôvodová správa bližšie túto podmienku nevysvetľuje, dokonca s ňou ani neráta, pretože uvádza len „nepriaznivú životnú situáciu“ ako podmienku na prijatie do penziónu a bližšie ju ani nevymedzuje. Nie je zrejmé, čo sa považuje za dostatočné zabezpečenie ubytovania, či sa za zabezpečené ubytovanie považuje aj nájom nehnuteľnosti, ubytovanie v ubytovacích zariadeniach (ubytovňa a pod.), prípadne bývanie u rodičov, či iných osôb bez vlastníckeho práva či iného práva vojnového veterána k nehnuteľnosti, v ktorej býva. Môže ísť aj o situáciu, keď vojnový veterán nemá zabezpečené ubytovanie či bývanie (čo podľa návrhu zákona napĺňa pojem nepriaznivej životnej situácie) napriek tomu, že má dostatok prostriedkov aj na kúpu nehnuteľnosti na bývanie. Je otázne, či aj v takomto prípade ide o nepriaznivú životnú situáciu. Je otázne aj to, či posudzovateľ žiadosti bude skúmať majetkové pomery predkladateľa a ako ich bude vyhodnocovať. Návrh zákona v podmienkach na prijatie do penziónu neráta ani so situáciou, keď vojnový veterán nemá zabezpečené bývanie či ubytovanie vlastným zavinením a to napríklad z dôvodu nespoľahlivosti (patologické hráčstvo, alkoholizmus pod.). Návrh zákona síce používa v predvetí odseku 1 slovo „najmä“, teda ide len o demonštratívny výpočet dôvodov, ale z dôvodu právnej istoty žiadateľa by bolo vhodné uviesť všetky vylučujúce dôvody, na ktorých bude posudzovateľ žiadosti pri posudzovaní každej žiadosti trvať. V prípade pozitívnych dôvodov by bolo možné takéto rozširovanie využitím slova „najmä“ aj o dôvody, ktoré návrh zákona výslovne neuvádza (napr. v záujme uprednostňovania jednotlivých žiadateľov). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k 5a ods. 1 až 3 4. V § 5a ods. 1 až 3 predkladateľ rieši osobnú pôsobnosť predkladaného návrhu zákona. Nie je zrejmé, prečo sa osobná pôsobnosť nevzťahuje aj na nezaopatrené deti vojnového veterána a to z dôvodu, že v prípade vojnových veteránov podľa § 2 ods. 2 písm. a) môže ísť aj o osoby, ktoré majú nezaopatrené deti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 5a ods. 5 6. § 5a ods. 5 obsahuje vymedzenie pojmu „penzión“ v rámci ustanovenia o predkladaní žiadosti. Vhodnejšie by bolo daný pojem vymedziť v samostatnom paragrafe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 5a ods. 3 5. V § 5a ods. 3 návrhu zákona vyžaduje na prijatie druha či družky vojnového veterána do penziónu ich žitie v domácnosti. Dôvodová správa v tejto súvislosti uvádza, že sa vyžaduje bývanie v spoločnej domácnosti deklarované čestným vyhlásením. V tejto súvislosti upozorňujeme, že Občiansky zákonník pri pojme domácnosť hovorí, že ho „tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby“. Domácnosť teda vzniká splnením dvoch kumulatívnych podmienok. Fyzické osoby musia spolu trvale žiť a spoločne uhrádzať náklady na svoje potreby. Tieto pojmové znaky možno vymedziť ako trvalé spotrebné spoločenstvo. Trvalé spolužitie spravidla predpokladá spoločné bývanie. Nie je to však bezvýnimočná podmienka (napr. ak žijú v oddelených ubytovniach) a to najmä pri súčasnom nedostatku bytov a finančných možností, preto sa táto podmienka skúma diferencovane. Dokonca sa nevyžaduje ani reálne spolužitie, postačuje, ak sa nepochybne preukáže, že fyzická osoba po určitý čas mala úmysel trvale žiť v spotrebnom spoločenstve s inými osobami. Preukazovanie spoločného bývania týchto osôb by v určitých prípadoch bolo aj v protiklade so snahou riešiť ich nezabezpečené bývanie. V tejto súvislosti by bolo vhodnejšie slová „žije v domácnosti“ nahradiť slovami „tvorí domácnosť“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 5a a § 5b 9. Upozorňujeme predkladateľa, že ustanovenia § 5a od znenia odseku 10 písm. b) a § 5b sa už nevzťahujú na druha, družku vojnového veterána. Tieto subjekty je potrebné výslovne doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 5a ods. 6 písm. e) 7. K § 5a ods. 6 písm. e) uvádzame, že pojem „kontaktná osoba“ by bolo vhodnejšie vymedziť v rámci samostatného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 5a ods. 7 písm. b) 8. V § 5a ods. 7 písm. b) chcel predkladateľ zrejme odkázať na odsek 8. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k návrhu vyhlášky § 2 16. Ustanovenie § 2 návrhu vyhlášky nie je potrebné uvádzať, nakoľko vyhláška neustanovuje svoju osobnú pôsobnosť, týka sa len zoznamu chorôb a osobnú pôsobnosť vo vzťahu k chorobám, ktoré vylučujú pobyt v penzióne ustanovuje návrh zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 5a ods. 21 12. V § 5a ods. 21 je možné namiesto primeraného použitia citovaných ustanovení použiť tieto ustanovenia rovnako. Pojem „primerane“ je neurčitý a nie je pri použití tohto pojmu zrejmé, kde je možné sa z daných ustanovení odchýliť a ako postupovať v odlišných prípadoch. V súvislosti s opakovaným predĺžením pobytu výsluhového dôchodcu nie je zrejmé, či sa nanovo skúmajú podmienky, za ktorých je možné pobyt prideliť. Nie je tiež zrejmé, ako sa postupuje v prípade, ak vojnový veterán nezíska pobyt v penzióne z dôvodu, že pobyty boli udelené výsluhovým dôchodcom a neuplynuli pre nich lehoty dvoch rokov, t. j. či je pre výsluhových dôchodcov výpovedným dôvodom aj záujem vojnových veteránov o pobyt, ktorým je pobyt v penzióne prioritne určený. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k čl. II 14. V čl. II návrhu zákona, predkladateľ zvolil neskorý termín nadobudnutia účinnosti takmer celého návrhu zákona. Predkladané predpisy by mali odzrkadľovať aktuálne spoločenské potreby. Nadobudnutie účinnosti zákona je potrebné v predkladacej správe podľa čl. 18 ods. 1 písm. f) Legislatívnych pravidiel vlády SR odôvodniť a to nie len konštatovaním termínu nadobudnutia účinnosti. Takéto odôvodnenie má byť aj súčasťou osobitnej časti dôvodovej časti, kde sa odôvodňujú jednotlivé ustanovenia návrhu zákona, pričom odôvodnenie nespočíva v prebratí textu návrhu zákona (čl. 19 ods. 4 Legislatívnych pravidiel vlády SR a § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z.)). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 5b ods. 4 13. V súvislosti s § 5b ods. 4 nie je zrejmé, aký rozdiel má doplácať ministerstvo obrany, keď návrh zákona neráta so skutočnými nákladmi na ubytovanie a stravovanie, ale ráta s modelom pohyblivej náhrady podľa príjmu posudzovaných osôb. Preto nie je zrejmé, či aj štandard ubytovania a stravovania bude pohyblivý a prispôsobí sa možnostiam ich úhrady ubytovanou osobou. V tejto súvislosti by bolo vhodné skúmať aj majetkové pomery ubytovaných osôb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 5a ods. 13 písm. g) 10. V § 5a ods. 13 písm. g) nie je zrejmé, čoho sa vrátenie má týkať, ani kto má byť subjektom, ktorý bude určité plnenie vracať, ani kedy takéto vracanie plnenia prichádza v úvahu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) návrhu vyhlášky 17. V súvislosti s navrhovanou účinnosťou uvádzame, že nie je prípustné, aby vykonávací predpis nadobudol účinnosť skôr ako ustanovenia zákona, na vykonanie ktorých slúži. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k návrhu vyhlášky k § 1 15. Do § 1 návrhu vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov navrhujeme za slovo „v penzióne“ doplniť slová „pre vojnových veteránov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k § 5a ods. 16 11. V § 5a ods. 16 navrhujeme lehotu „jeden mesiac“ nahradiť lehotou „30 dní“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) je kvantifikovaný negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv. V roku 2019 sú kvantifikované výdavky v sume 6 000 eur a v roku 2020 v sume 147 200 eur, ktoré sa týkajú pilotného projektu na zriadenie penziónu (prebudovanie časti ubytovne v rezorte obrany). Na roky 2021 a 2022 sú predpokladané, rozpočtovo zabezpečené výdavky vo výške 12 000 eur ročne, ktoré súvisia s prípadným doplácaním rozdielu pri nepostačujúcom príjme vojnového veterána. Analýza vplyvov však neobsahuje predpokladané výdavky súvisiace s prevádzkou penziónu, ani odhadované príjmy za poskytované ubytovanie a služby s tým spojené. Pripomienka na doplnenie kvantifikácie bola predložená v rámci predbežného pripomienkového konania. V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že predpokladané príjmy za poskytované ubytovanie a služby by mali v plnej miere pokrývať výdavky súvisiace s prevádzkou penziónu, ale kvantifikácia v analýze vplyvov uvedená nie je. Žiadam preto o jej doplnenie. Zároveň upozorňujem, že štát od roku 2018 výrazne navýšil zdroje v oblasti sociálnych služieb. Vláda schválila novelu zákona o sociálnych službách, ktorá navyšuje príspevok štátu na miesta v domovoch dôchodcov. Zvýši sa tak aj dostupnosť domovov dôchodcov pre všetky časti obyvateľstva. Poberatelia dôchodku zo systému ozbrojených zložiek patria medzi časť populácie s nadpriemernými príjmami v starobe. Ich priemerný dôchodok dosahoval 790 eur mesačne v roku 2016, teda takmer dvojnásobok priemerného starobného dôchodku z prvého piliera (417 eur). Zásadná pripomienka Odoslaná 4.10.2017 Detail