LP/2017/660 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 44300/2017/110
Podnet: Zákon č. 377/2016 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/660
Dátum začiatku MPK: 08.09.2017
Dátum konca MPK: 29.09.2017
Dátum ukončenia procesu: 20.10.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 08.09.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 29.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.09.2017
Ukončenie štádia: 03.10.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.10.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.10.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.10.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)