LP/2017/656 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 1 ods. 3 Ustanovenie § 1 ods. 3 presahuje rámec splnomocňovacieho ustanovenia. Splnomocňovacie ustanovenie umožňuje ustanoviť podrobnosti o systéme hodnotenia rizikovosti. Na základe tohto splnomocňovacieho ustanovenia nie je možné vo vykonávacom predpise ustanoviť, že informácie zo systému hodnotenia rizikovosti sa používajú na to, aby sa dopravné podniky s vysokým stupňom rizikovosti kontrolovali podrobnejšie a častejšie. V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky „vykonávacím právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené“. Ustanovenie § 1 ods. 3 žiadame z návrhu vypustiť. Zároveň upozorňujeme, že vypustením uvedeného ustanovenia môže dôjsť pokračovaniu stavu transpozičného deficitu vo vzťahu k ustanoveniu tretej vety čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES v platnom znení aj po nadobudnutí účinnosti navrhovanej vyhlášky. Odporúčame ustanovenie doplniť do zákona, ktorý je ešte v legislatívnom procese (tlač 751). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe V predkladacej správe sa uvádza, že účinnosť vyhlášky sa navrhuje dňom 20. mája 2018 vzhľadom na povinnú transpozíciu smernice (EÚ) č. 2014/47 ako aj vzhľadom na účinnosť návrhu zákona. Táto informácia je zavádzajúca, pretože lehota na povinnú transpozíciu smernice uplynula 20. mája 2017. Z tohto dôvodu sa tiež v bode 4 písm. c) doložky zlučiteľnosti návrhu uvádza, že dňa 19. júla 2017 bolo Slovenskej republike doručené formálne oznámenie C(2017) 4800/26 final zo dňa 18. júla 2017 (porušenie č. 2017/0434), ktorým Európska komisia začala proti Slovenskej republike nové konanie o porušení zmlúv podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní EÚ z dôvodu nesplnenia povinnosti vykonať potrebné opatrenia za účelom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES. Domnievame sa, že zámerom informácie v predkladacej správe bolo spojiť navrhovaný dátum účinnosti vyhlášky s dátumom začiatku povinného uplatňovania ustanovení smernice 2014/47/EÚ. Žiadame informáciu upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 3 ods. 1 Navrhované ustanovenie § 3 ods. 1 žiadame z návrhu vypustiť. Nejde o podrobnosti o obsahu a metódach počiatočnej cestnej technickej kontroly ako to ustanovuje splnomocňovacie ustanovenie. Nie je možné ani potrebné vo vyhláške ustanovovať povinnosť vozidlám vybraným podľa § 2 vyhlášky podrobiť sa cestnej technickej kontrole. Povinnosť sa samozrejme nepriamo viaže na držiteľa/vlastníka vozidla a je už explicitne vyjadrená v zákone. V tabuľke zhody k smernici 2014/47/EÚ je následne potrebné k ustanoveniu prvej vety ods. 1, čl. 10 smernice uviesť ustanovenia zákona, ktoré zabezpečujú, že sa vozidlo (ktoré bolo vybraté spôsobom spresneným v § 2 vyhlášky) podrobí cestnej technickej kontrole. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 5 ods. 3 V navrhovanom ustanovení § 5 ods. 3 žiadame vypustiť slová „v rámci ktorého pracujú kontrolní technici cestnej technickej kontroly spôsobilí na vykonávanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly“. Nie je dôvod na navrhované doplnenie definície transponovaného pojmu „určené zariadenie cestnej technickej kontroly“ nenormatívnym textom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke vybraných vplyvov Bod 7 doložky vybraných vplyvov žiadame vypracovať v súlade s jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov tak aby bolo z popisu transpozície zrejmé, či došlo k rozšíreniu pôsobnosti smernice na subjekty nad rámec minimálnych požiadaviek smernice, navýšeniu požiadaviek smernice, nevyužitiu možnosti výnimky, ktorá by udržala požiadavky na minime, zachovaniu existujúcich národných štandardov, ktoré sú vyššie ako minimálne požiadavky EÚ prípadne či došlo k skoršej implementácii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 5 ods. 4 Navrhované ustanovenie § 5 ods. 4 žiadame z návrhu vypustiť. Nejde o podrobnosti o kontrolnom zariadení ako to ustanovuje splnomocňovacie ustanovenie. V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky „vykonávacím právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené“. Zároveň upozorňujeme, že vypustením uvedeného ustanovenia môže dôjsť pokračovaniu stavu transpozičného deficitu vo vzťahu k ustanoveniu ods. 2 , čl. 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES v platnom znení aj po nadobudnutí účinnosti navrhovanej vyhlášky. Odporúčame ustanovenie doplniť do zákona, ktorý je ešte v legislatívnom procese (tlač 751). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem, že v tomto prípade sa v doložke vybraných vplyvov časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu, neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) uvedenej vyhláške bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) § 19 ods. 3 V § 19 ods. 3 úvodnej vete odporúčame za slovom „testov“ vypustiť čiarku a slová „ktorú tvoria“ a v písmenách a), b) a d) vypustiť slovo „testy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v úvodnej vete právneho predpisu presunúť slovo „podľa“ za prvú zátvorku, v § 1 ods. 1 slová „a prípadne“ nahradiť slovom „alebo“, v § 5 ods. 3 nahradiť slová „ktorá môže byť takisto vybavená“ slovami „ktoré môže byť vybavené“, v § 5 ods. 5 druhej vete vložiť za slovo „počiatočnej“ slová „cestnej technickej“, v § 6 ods. 1 a § 7 ods. 2 za slovo „je“ vložiť slovo „uvedený“, v § 8 ods. 1 vypustiť slovo „zhromaždené“ ako nadbytočné, v § 9 ods. 1 nahradiť slová „Kontroly sa vykonávajú“ slovami „Kontrola sa vykonáva“ a slovo „náklad“ z písmen a) a b) uviesť v úvodnej vete, v § 9 ods. 2 slovo „kontroly“ nahradiť slovom „kontrola“, v poznámke pod čiarou k odkazu 4 uviesť § 8 ako konkrétne ustanovenie zákona č. 142/2000 Z. z, ktoré upravuje určené meradlá, v § 11 nahradiť slovo „pokiaľ“ slovom „ak“, v § 16 ods. 1 písm. d) slovo „požiadavky“ nahradiť slovom „predpisy“ a v tejto súvislosti prehodnotiť opodstatnenosť písmena a) v odseku 2, v § 16 ods. 3 nahradiť čiarku a slová „ako je uvedené v“ slovom „podľa“, v § 16 ods. 4 písm. f) a § 19 ods. 2 písm. g) slová „technickej kontrole“ nahradiť slovami „technickej kontroly“, v nadpise § 17 nahradiť slovo „školení“ slovom „školenia“, v nadpise § 19 nahradiť slovo „Skúšky“ slovom „Skúška“ a slovo „ich“ slovom „jej“, v § 19 ods. 2 úvodnej vete a v odsekoch 4 až 9 za slovo „skúšky“ vložiť slová „z odbornej spôsobilosti“, v § 19 ods. 5 slová „vykonania cestnej technickej kontroly“ z písmen a) a b) uviesť v úvodnej vete, v § 19 ods. 8 nahradiť slová „v opačnom prípade“ slovom „inak“, v § 19 ods. 9 nahradiť slovo „skúšok“ slovom „skúšky“, v § 20 ods. 1 úvodnej vete, v písmenách d) až f) a j) a v odseku 3 písm. c) a d) za slovo „skúšky“ vložiť slová „z odbornej spôsobilosti“, v § 24 slovo „Tento“ nahradiť slovom „Táto“, v prílohe č. 1 časti II. odseku 7 slová „keď sa týka“ nahradiť slovami „ktoré sa týkajú“, v časti III. odseku 1 za slovom „prostredia“ vypustiť čiarku, v prílohe č. 1 tabuľke v stĺpci „Položka“ časti 9.4.1. za slovom „deti“ doplniť zátvorku, v prílohe č. 2 časti II. oddiele II.1 Klasifikácia chýb odseku 1 písm. b) za slovom „upevnený“ vypustiť čiarku a na konci písmena bodku nahradiť čiarkou, v prílohe č. 3 odseku 4 uviesť správne označenie jednotlivých písmen a odsek 7 označiť ako odsek 5, v prílohe č. 7 slová „Ú. v. ES“ nahradiť slovami „Ú. v. EÚ“, v prílohách skratku „napr.“ uviesť v plnom znení, vypustiť skratku „atď.“ a slová „alebo“ nahradiť vhodnejším výrazom]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v úvodnej vete právneho predpisu presunúť slovo „podľa“ za prvú zátvorku, v § 1 ods. 1 slová „a prípadne“ nahradiť slovom „alebo“, v § 5 ods. 3 nahradiť slová „ktorá môže byť takisto vybavená“ slovami „ktoré môže byť vybavené“, v § 5 ods. 5 druhej vete vložiť za slovo „počiatočnej“ slová „cestnej technickej“, v § 6 ods. 1 a § 7 ods. 2 za slovo „je“ vložiť slovo „uvedený“, v § 8 ods. 1 vypustiť slovo „zhromaždené“ ako nadbytočné, v § 9 ods. 1 nahradiť slová „Kontroly sa vykonávajú“ slovami „Kontrola sa vykonáva“ a slovo „náklad“ z písmen a) a b) uviesť v úvodnej vete, v § 9 ods. 2 slovo „kontroly“ nahradiť slovom „kontrola“, v poznámke pod čiarou k odkazu 4 uviesť § 8 ako konkrétne ustanovenie zákona č. 142/2000 Z. z, ktoré upravuje určené meradlá, v § 11 nahradiť slovo „pokiaľ“ slovom „ak“, v § 16 ods. 1 písm. d) slovo „požiadavky“ nahradiť slovom „predpisy“ a v tejto súvislosti prehodnotiť opodstatnenosť písmena a) v odseku 2, v § 16 ods. 3 nahradiť čiarku a slová „ako je uvedené v“ slovom „podľa“, v § 16 ods. 4 písm. f) a § 19 ods. 2 písm. g) slová „technickej kontrole“ nahradiť slovami „technickej kontroly“, v nadpise § 17 nahradiť slovo „školení“ slovom „školenia“, v nadpise § 19 nahradiť slovo „Skúšky“ slovom „Skúška“ a slovo „ich“ slovom „jej“, v § 19 ods. 2 úvodnej vete a v odsekoch 4 až 9 za slovo „skúšky“ vložiť slová „z odbornej spôsobilosti“, v § 19 ods. 5 slová „vykonania cestnej technickej kontroly“ z písmen a) a b) uviesť v úvodnej vete, v § 19 ods. 8 nahradiť slová „v opačnom prípade“ slovom „inak“, v § 19 ods. 9 nahradiť slovo „skúšok“ slovom „skúšky“, v § 20 ods. 1 úvodnej vete, v písmenách d) až f) a j) a v odseku 3 písm. c) a d) za slovo „skúšky“ vložiť slová „z odbornej spôsobilosti“, v § 24 slovo „Tento“ nahradiť slovom „Táto“, v prílohe č. 1 časti II. odseku 7 slová „keď sa týka“ nahradiť slovami „ktoré sa týkajú“, v časti III. odseku 1 za slovom „prostredia“ vypustiť čiarku, v prílohe č. 1 tabuľke v stĺpci „Položka“ časti 9.4.1. za slovom „deti“ doplniť zátvorku, v prílohe č. 2 časti II. oddiele II.1 Klasifikácia chýb odseku 1 písm. b) za slovom „upevnený“ vypustiť čiarku a na konci písmena bodku nahradiť čiarkou, v prílohe č. 3 odseku 4 uviesť správne označenie jednotlivých písmen a odsek 7 označiť ako odsek 5, v prílohe č. 7 slová „Ú. v. ES“ nahradiť slovami „Ú. v. EÚ“, v prílohách skratku „napr.“ uviesť v plnom znení, vypustiť skratku „atď.“ a slová „alebo“ nahradiť vhodnejším výrazom]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (§ 2 ods. 1, § 19 ods. 6, 7 a 10, § 20), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem, že v tomto prípade sa v doložke vybraných vplyvov časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu, neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (§ 2 ods. 1, § 19 ods. 6, 7 a 10, § 20), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V názve vyhlášky odporúčame slová „ktorou sa ustanovujú podrobnosti o“ nahradiť slovami „o podrobnostiach“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.12.2017 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 2 Odseku 1 chýba normatívny obsah, odporúčame ustanovenie upraviť napr. takto: „Na počiatočnú cestnú technickú kontrolu príslušník Policajného zboru alebo technik vyberá najmä vozidlá s vysokým rizikovým profilom.“. Súčasne odporúčame v odseku 2 úvodnú vetu upraviť tak, aby vyjadrovala kto uskutočňuje výber vozidiel, alebo ustanovenie upraviť do jedného odseku a v písmenách upraviť jednotlivé možnosti určovania výberu vozidiel na počiatočnú cestnú technickú kontrolu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 17 V nadpise ustanovenia odporúčame slová „školení a kurzu“ nahradiť slovami „základného školenia a doškolovacieho kurzu“ v súlade s § 102 ods. 8 zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2017 Detail