LP/2017/652 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ŽU, KCMD (ŽU v Žiline, FPEDAS, Katedra Cestnej a Mestskej Dopravy) § 9 ods. 19 písm. a) Odporúčame prehodnotiť použitie saní aj na prepravu osôb. Odôvodnenie: V severských krajinách sa bežne v saniach prepravujú aj ľudia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v poznámke pod čiarou k odkazu 2 slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2013 Z. z.“, v § 2 ods. 4, § 10 ods. 5, § 15 ods. 1 a § 18 ods. 1 vypustiť slová „a podobne“ ako nadbytočné, v poznámke pod čiarou k odkazu 5 vložiť za slovo „vyhláška“ slová „ministra zahraničných vecí“, v § 4 ods. 1 slová „technické požiadavky na“ z písmen a) až af) uviesť v úvodnej vete, v § 5 ods. 1 slová „technické požiadavky na“ z písmen a) až x) uviesť v úvodnej vete, v § 8 ods. 11 písm. b) vypustiť slová „vozidiel všetkých kategórií“ ako nadbytočné, v § 14 ods. 3 nahradiť slová „v takej miere“ slovom „tak“, v § 16 ods. 2 vypustiť slovo „legislatívne“ ako nadbytočné, v § 17 ods. 3 nahradiť slovo „automobilu“ slovom „vozidla“, v § 21 ods. 1 a § 24 ods. 1 nahradiť slová „V opačnom prípade“ slovom „Inak“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 123 (§ 3 ods. 1 a 12, § 6 ods. 1 a 2, § 8 ods. 12, § 9 ods. 1 a 15), pretože by mohol byť nad rámec splnomocňovacieho ustanovenia vykonávaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v tomto prípade sa v doložke vybraných vplyvov neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V § 14 odporúčame „protisklzové reťaze“ nahradiť bežne používaným pojmom „snehové reťaze“, pod ktorým sa tieto reťaze aj predávajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V názve vyhlášky odporúčame vypustiť slová „ktorou sa ustanovujú podrobnosti“ ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. Požiadavky na vlečné tyče a laná podľa § 13 písm. a) a b) považujeme za nadbytočné, keďže tieto náležitosti vyplývajú z pravidiel ich používania podľa § 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odporúčame legislatívne vyjadrenie ako je v obdobnej veci použité v § 20 ods. 3 a 4 (ak je vôbec potrebné). Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. Podľa § 9 ods. 19 písm. a) môžu byť sane za snežné skútre určené iba na prepravu nákladu. Upozorňujeme, že Horská záchranná služba pri záchrannej činnosti, ale aj iní prevádzkovatelia lyžiarskej trate, používajú sane za snežnými skútrami aj na prepravu zranených osôb pri ich záchrane z lyžiarskych svahov alebo z voľného horského terénu, čo je potrebné zahrnúť do predmetného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčame materiál upraviť podľa bodu 3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (používať jednotné číslo, napr. v § 3 ods. 9, 10 a 13). Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 2 ods. 3 Odporúčame vylučovaciu spojku „alebo“ nahradiť zlučovacou spojkou „a“ v nadväznosti na predchádzajúce odseky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K celému mateiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 3 ods. 4 návrhu vyhlášky: V ustanovení § 3 ods. 4 sa ustanovuje spôsob merania s odkazom na postup, ktorý nie je ustanovený v texte návrhu vyhlášky, ale odkazuje sa na jeho znenie textu v zdroji, ktorý nie je všeobecne záväzným právnym predpisom. Upozorňujeme, že právnu normu je potrebné vyjadriť priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu. Žiadame návrh v súlade s týmto upozornením upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: Žiadame do doložky zlučiteľnosti doplniť nariadenie (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2016/1628, smernicu (EÚ) 2015/1535 a prípadne ďalšie, keďže problematika návrhu právneho predpisu je v nich upravená, a v zmysle uvedeného upraviť celú doložku zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 25 ods. 2 návrhu vyhlášky: Ustanovenie navrhovaného § 25 ods. 2 presahuje rámec splnomocňovacieho ustanovenia zákona. Vyhláška má na tomto mieste obsahovať iba technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo dovezené vozidlo spĺňať (§ 29 ods. 2 zákona) a nie ustanovovať, za akých podmienok sa na jednotlivo dovezené vozidlo tieto podmienky uplatňujú. Žiadame ustanoviť iba technické požiadavky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou: Žiadame pri citovaní v poznámke pod čiarou č. 4 vypustiť z nariadenia (EÚ) 2016/1628 poznámku „v platnom znení“, keďže uvedený právne záväzný akt Európskej únie nemá žiadnu novelizáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému zneniu návrhu vyhlášky Žiadame v celom texte návrhu vyhlášky preformulovať text uvádzajúci odkazy na technické normy v poznámkach pod čiarou tak, aby použitie technickej normy na splnenie základných požiadaviek vyhlášky nebolo jediným možným riešením, teda aby nedochádzalo k zozáväzneniu technických noriem uvedených v poznámkach pod čiarou. Odôvodnenie: Dosiahnutie súladu s priamo účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii, v ktorom sa norma definuje ako technická špecifikácia prijatá uznaným normalizačným orgánom, s ktorou súlad nie je povinný. Riešenie obsiahnuté v technickej norme má byť len jednou z možností ako dosiahnuť súlad s právnym predpisom, nie jediným. Technické normy sa považujú za minimálne odporúčané technické riešenie a ich dodržanie zabezpečuje používateľovi splnenie požiadaviek, ktoré z nich vyplývajú. Pokiaľ ide o medzinárodné normy ISO nezavedené do sústavy slovenských technických noriem, upozorňujeme na skutočnosť, že ani pravidlá ISO neumožňujú, aby sa status dobrovoľného používania medzinárodných noriem v prípade ich použitia na podporu technických predpisov menil na záväzný. Vzhľadom na to, že ide o vnútroštátny predpis, považujeme za smerodajné výsledky vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 21 návrhu vyhlášky: K § 21 návrhu vyhlášky: Ustanovenie § 21 ods. 2 návrhu vyhlášky upravuje kompetencie typového schvaľovacieho orgánu, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. V prípade, že ide o výnimku podľa § 161 návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751), odporúčame znenie ustanovenia za bodkočiarkou vypustiť. V prípade, že ide o iné výnimky než tie, ktoré sú uvedené v § 161 návrhu zákona, upozorňujeme na čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Pripomienku uplatňujeme aj k § 24 ods. 2 návrhu vyhlášky. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) poznámkam pod čiarou Znenie poznámok pod čiarou odporúčame upraviť v súlade s úpravami, ktoré sú vyznačené priamo v texte návrhu vyhlášky v režime revízie. Nakoľko Slov-Lex neumožňuje pripomienkovať materiál v revízii, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zašle predkladateľovi znenie návrhu vyhlášky v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Odôvodnenie: Dosiahnutie súladu s platnou sústavou slovenských technických noriem a s pravidlami uvádzania odkazov na technické normy v technických predpisoch v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2017 Detail