LP/2017/644 Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2017-12239-1-350M
Podnet: na základe rozhodnutia EK prostredníctvom Oznámenia Komisie Rade a Európskemu parlamentu [COM(2016) 311 final] podľa článku 92 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu plnenia záväzkov vyplývajúcich z legislatívnych predpisov EÚ.
Posledná zmena: 25.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/644
Dátum začiatku MPK: 18.09.2017
Dátum konca MPK: 22.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.09.2017
Ukončenie štádia: 18.09.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.09.2017
Ukončenie štádia: 22.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)