LP/2017/631 Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Príroda a krajina
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 3541/2017-6.1
Podnet: § 27 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Formálne oznámenie – porušenie 2016/2091
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Záväzok Slovenskej republiky v súvislosti s formálnym oznámením Európskej komisie k porušeniu č. 2016/2091, ktoré sa týka nesplnenia povinnosti vymedziť pre určené biotopy a druhy európskeho významu nové lokality, predložiť aktualizovanú databázu území európskeho významu do konca septembra 2017.
Posledná zmena: 20.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/631
Dátum začiatku MPK: 28.08.2017
Dátum konca MPK: 05.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.08.2017
Ukončenie štádia: 28.08.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.08.2017
Ukončenie štádia: 05.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia: 20.10.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)