LP/2017/625 Návrh riadneho predbežného stanoviska k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND), ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 10130 – 0005/2017
Podnet: Uznesenie vlády SR č.627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/625
Dátum začiatku MPK: 21.08.2017
Dátum konca MPK: 05.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.08.2017
Ukončenie štádia: 21.08.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.08.2017
Ukončenie štádia: 05.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia: 11.09.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.09.2017
Ukončenie štádia: 11.09.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)