LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:
Pridať
Príloha k vyhláške č. /2017 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.9.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.9.2017 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.9.2017 Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) bodu 25. V bode 25 navrhujeme vypustiť pojem „zmena pohlavia“. Odôvodnenie: Otázka zmeny pohlavia a jeho zápisu do matriky je zásadnou zmenou, ktorá by mala byť upravená v zákone o matrikách. Zákon o matrikách však možnosť zmeny pohlavia neupravuje. Keďže vyhláškou nie je možné nahrádzať obsah zákonnej úpravy, preto navrhovanú možnosť zapisovať zmenu pohlavia do matriky výhradne na základe vyhlášky považujeme za predčasnú, pretože by mala nasledovať až po prijatí príslušného zákona. Z meritórneho hľadiska považujeme predmetný návrh postupu pri zmene pohlavia za problematický najmä z toho dôvodu, že pohlavie dieťaťa pri narodení by sa z rodného listu viac nedalo zistiť (nehovoríme teraz o situácii opravy pohlavia, ak sa neskôr zistí, že bolo nesprávne zapísané, ale o zmene pohlavia, ktoré pri narodení bolo správne napísané). Toto môže predstavovať zásadný problém najmä z hľadiska možnosti zistiť pravdu o pohlaví človeka pred tranzíciou v situáciách, keď je takýto údaj dôležité poznať – napríklad pri uzatváraní sobáša druhým manželským partnerom alebo orgánom cirkvi, pri potrebe zistiť pohlavie s ohľadom na ochranu zdravia dotknutej osoby, pri ochrane verejnej bezpečnosti v prípade snahy o úplné zakrytie skutočnej identity páchateľa, a podobne. Prípadná zmena právnej úpravy zmeny pohlavia by mala umožniť také vyhotovenie rodného listu, z ktorého bude možné zistiť pohlavie osoby pred tranzíciou. Zásadná pripomienka Odoslaná 8.9.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2017 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2017 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) bod 25 (§25 ods. 2) V bode 25 navrhujeme vypustiť pojem "zmena pohlavia" Odôvodnenie: Navrhovaná zmena nijako nie je odôvodnená v dôvodovej správe k predloženému predpisu. Navrhovaný § 25 ods. 2 Vyhlášky v časti „zmena pohlavia“ nie je súladný so zákonom 154/1994 Z. z. o matrikách. Podzákonný predpis, ktorým je vyhláška, nemôže ustanovovať inštitút nad rámec zákonnej úpravy. Pokiaľ neexistuje riadna právna úprava na úrovni zákona o matrikách prípadne súvisiacich zákonov, nie je možné v právnom poriadku vykonať zmeny v podzákonných predpisoch a to ani v prípade, že v praxi existujú nezrovnalosti vzhľadom na neúplnú alebo nekompletnú zákonnú úpravu. Podľa § 2 Zákona o matrikách, „matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb“. Zákon o matrikách nepozná inštitút zmeny pohlavia na rozdiel od zmeny mena a priezviska či osobného stavu. Do matriky sa zapisujú skutočnosti, o ktorých sa štát rozhodol ich do matriky zapisovať a sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach zákona o matrikách. Jedným z týchto zapisovaných údajov je "pohlavie dieťaťa", ktoré sa zapisuje pri narodení dieťaťa do knihy narodení; pri úmrtí do knihy úmrtí. V zmysle § 19 Zákona o matrikách rodný list okrem iných informácií obsahuje uvedenie "pohlavie dieťaťa" a rovnako aj úmrtný list. Zmeny či opravy v zapísaných údajoch v rodnom alebo úmrtnom liste je možné vykonať len na základe § 26 Zákona o matrikách "Zmeny zápisov, dodatočné zápisy, dodatočné záznamy a ich opravy v matrike vykonáva matričný úrad na základe verejných listín, iných úradných listín alebo písomných oznámení, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak." Podľa § 16 ods. 2 vyhlášky 302/1994 Z. z. zmena zápisu sa vykonáva z úradnej povinnosti alebo na žiadosť osoby, a to na základe verejnej listiny. Podľa § 25 ods. 2 vyhlášky 302/1994 Z. z V stĺpci 6 sa zapisujú zmeny zapísaných skutočností podľa právoplatných rozhodnutí súdu alebo iného štátneho orgánu. Podľa § 9 ods. 1 Zákona o matrikách matričný úrad vedie zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike. Zákon o matrikách nepredpokladá zmenu niektorých údajov (ak nešlo o chybný zápis), ktoré vedie matrika, a jedným z týchto údajov je aj pohlavie pri narodení (napr. ani dátum narodenia nemožno svojvoľne zmeniť; iba opraviť, ak išlo o chybu). Štátna matrika vedie údaj o pohlaví dieťaťa pri narodení, nie údaj o neskoršej poruche sexuálnej identity, teda nespokojnosť s pohlavím zisteným pri narodení dieťaťa. V prípade medicínskych prekážok určenia pohlavia pri narodení dodatočne matrika môže vykonať opravu pôvodne chybne zadaného údaju, a to podľa lekárskeho posudku. V prípade, že by sa počas života, aj v dospelosti, zistilo, že pohlavie bolo chybne zadané, tak matrika vykoná opravu (nie zmenu) v súlade so súčasným právnym stavom. Osoby, ktoré prešli psychologickou, či medicínskou zmenou z vlastného rozhodnutia, vystupujú navonok deklaratórne pred štátnymi orgánmi (prostredníctvom občianskeho preukazu, rodného čísla a mena) ako druhé pohlavie, s ktorým sa identifikovali a tieto údaje majú zapísané v príslušných registroch. Aj napriek deklarovaniu nejakého stavu navonok však nedôjde k zmene obsahu stavu, teda že jedinec sa narodil s nejakým pohlavím a tento údaj musí matrika viesť od narodenia až po smrť človeka z dôvodu verejného záujmu a právnej istoty. Ak ide o nezrovnalosť v registroch ohľadne rodného čísla, mena, priezviska a pohlavia, ktoré má osoba zapísané jednak v občianskom preukaze a iné údaje v rodnom liste, je potrebné, aby táto situácia bola adekvátne riešená na úrovni zákona. Súčasnou zmenou vyhlášky bez zákonnej úpravy dochádza k ešte neprehľadnejšiemu právnemu stavu. Ak by malo na základe zmeny občianskeho preukazu, ktorým sa osoba preukazuje k určitému okamihu, dochádzať k zmene rodného listu v časti pohlavie dieťaťa pri narodení, pre určité právne situácie pre štátne orgány dôjde k stavu právnej neistoty. Pre štátne orgány a pre určité právne situácie je potrebné poznať pohlavie pri narodení dieťaťa zapísané v rodnom liste pri narodení. Samotný rozdielny údaj v občianskom preukaze nespôsobuje nezrovnalosť, keďže ide o dva rôzne údaje – pohlavie pri narodení a aktuálna identifikácia s iným pohlavím na základe diagnózy F64. Nakoľko s údajmi v rodnom liste ohľadne pohlavia právny poriadok spája v určitých prípadoch právne dôsledky resp. osobitné postavenie. Napr. § 82 ods. 1 Zákona o rodine deklaruje, že "matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila". Nie je možné pre účely následkov zákona do rodného listu osoby so ženskými reprodukčnými orgánmi zapísať s trvalou platnosťou, že je muž, a následne vyhlásiť, že táto osoba nie je matkou, ale otcom dieťaťa (a to bez ohľadu na súčasnú medicínsku prax). S tým následne súvisia aj ďalšie právne kroky, ako je napríklad určenie otcovstva či materstva, či iné právne inštitúty. Ďalej napríklad zaradenie žien do výkonu väzby alebo trestu, materský príspevok ktorý patrí žene; ochrana zdravia účastníkov (žien) výskumu, pre niektoré ustanovenia príspevku na opatrovanie a podobne. Rovnako môže ísť o údaje potrebné pre orgány činné v trestnom konaní, biometrické údaje v národných či medzinárodných databázach, cez ktoré si príslušné orgány môžu krížovo overovať identitu s databázami napojenými na matriku a tieto orgány musia mať skutočné informácie. Rovnako štát musí pamätať na verejný záujem a zabrániť možnému zneužitiu takéhoto inštitútu cez neúplnú právnu úpravu, pre prípadné získanie novej identity pre človeka, ktorý chce zakryť svoju minulú trestnú činnosť. Čo sa týka samotného zapisovania do stĺpca 6, toto nie je právne možné, nakoľko to nie je súladné s ďalším textom vyhlášky. Podľa § 16 ods. 2 vyhlášky 302/1994 Z. z zmena zápisu sa vykonáva z úradnej povinnosti alebo na žiadosť osoby, a to na základe verejnej listiny. Podľa § 25 ods. 2 vyhlášky 302/1994 Z. z "V stĺpci 6 sa zapisujú zmeny zapísaných skutočností podľa právoplatných rozhodnutí súdu alebo iného štátneho orgánu." Teda stĺpec 6 obsahuje zmeny podľa právoplatných rozhodnutí súdu alebo iného štátneho orgánu Teda zmena pohlavia na základe lekárskeho potvrdenia o diagnóze F64 nesmie byť zapísaná do stĺpca 6, nakoľko tam sa zapisujú zmeny iba na základe rozhodnutia štátnych orgánov. V prípade že zákonodarca chce zaviesť v rodnom liste resp. elektronickej matrike údaj pre zapisovanie diagnózy F64, musí tento stav zabezpečiť v zákone o matrikách (nie v podzákonnom predpise) a musí ho zabezpečiť tak, aby v právnom poriadku nespôsoboval vnútorné rozpory (vyššie uvedené príklady), prípadne nespôsoboval ohrozenie pre verejný poriadok a bezpečnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.9.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.9.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam zosúladiť s čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „LPV“) (napríklad v čl. I bode 25 § 25 ods. 1 a v bode 34 § 30 ods. 4 vypustiť slovo „najmä“) a s prílohou č. 1 LPV (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad názov vyhlášky zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v úvodnej vete vyhlášky vypustiť legislatívnu skratku ako nadbytočnú, v čl. I bode 1 § 1 ods. 2 úvodnej vete za slová „ods. 2“ vložiť slová „druhej vete“ a v bode 30 § 29 ods. 2 úvodnej vete za slová „ods. 2“ vložiť slová „prvej vete“, bod 32 zosúladiť s bodom 35. 2 prílohy LPV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.9.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (čl. I bod 16 § 17 ods. 3, body 27 a 28 body 37 a 40), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 18 § 18 ods. 2, body 20, 22 a 29, bod 35 § 34 ods. 2 a 3), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.9.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.9.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam zosúladiť s čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „LPV“) (napríklad v čl. I bode 25 § 25 ods. 1 a v bode 34 § 30 ods. 4 vypustiť slovo „najmä“) a s prílohou č. 1 LPV (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad názov vyhlášky zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v úvodnej vete vyhlášky vypustiť legislatívnu skratku ako nadbytočnú, v čl. I bode 1 § 1 ods. 2 úvodnej vete za slová „ods. 2“ vložiť slová „druhej vete“ a v bode 30 § 29 ods. 2 úvodnej vete za slová „ods. 2“ vložiť slová „prvej vete“, bod 32 zosúladiť s bodom 35. 2 prílohy LPV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.9.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 28 Odporúčame v čl. I bode 28 znenie navrhovaného § 28a nahradiť znením: „§ 28a Ak si rodič do dvoch mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa neprevezme rodný list napriek výzvam a predvolaniu zo strany matričného úradu, matričný úrad oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“. Zároveň odporúčame zvážiť skrátenie uvedenej dvojmesačnej lehoty neprevzatia rodného listu dieťaťa. Odôvodnenie: Z dôvodu potreby vecnej a formulačnej úpravy predmetného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) článku I, bodu 2 Z dôvodu zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky odporúčame predkladateľovi vypustiť interpunkčné znamienko (úvodzovky) a bodku na konci odseku 3 a v odseku 4 formulovať druhú vetu v jednotnom čísle. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) článku I, bodu 21 Z dôvodu precizovania textu odporúčame predkladateľovi slová „do času“ nahradiť slovami „do právoplatnosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) článku I, bodu 11 Z dôvodu dosiahnutia lepšej zrozumiteľnosti textu odporúčame predkladateľovi doplniť na konci vety (za slovom „obce“) slová „platným v čase zápisu matričnej udalosti do matriky; v odôvodnených prípadoch sa v poznámke môže uviesť pôvodný názov obce, kde matričná udalosť nastala“, alebo slová s obdobným významom. Predkladateľ síce vysvetľuje v odôvodnení k uvedenému novelizačnému bodu čo je cieľom vypustenia slov „platným v čase keď nastala matričná udalosť“, avšak svoj zámer nepretavil do dikcie. Navyše, po vypustení uvedených slov sa veta v § 12 javí byť ako nedokončená. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) článku I, bodu 28 Z dôvodu dosiahnutia súladu s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky odporúčame predkladateľovi v úvodnej vete vypustiť slovo „nový“ (viď bod 34.3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky). Súčasne z dôvodu precizovania textu odporúčame predkladateľovi vložiť slovo „dieťaťa“ za slovom „narodenia“, resp. vložiť slovo „jeho“ za slovami „odo dňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) článku I, bodu 24 Z dôvodu dosiahnutia súladu s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky odporúčame predkladateľovi v úvodnej vete vypustiť písmeno „V“ a v poznámke pod čiarou doplniť na konci slová „v znení neskorších prepisov“ z dôvodu, že zákon č. 382/2004 Z. z. bol viackrát novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) článku I, bodu 35 Z dôvodu dosiahnutia súladu s pravidlami slovenského pravopisu a precizovania textu odporúčame predkladateľovi v odseku 2 vypustiť čiarku za slovami „do knihy úmrtí“ a za slovami „zapísal úmrtie na základe rozhodnutia súdu“ vložiť slová „o vyhlásení za mŕtveho“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail