LP/2017/611 Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 4.0) v súvislosti s úpravou finančného plánu operačného programu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 05473/2017/SRP/60234-M
Podnet: na základe rozhodnutia EK prostredníctvom Oznámenia Komisie Rade a Európskemu parlamentu [COM(2016) 311 final] podľa článku 92 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: skrátený postup - 5 pracovných dní z dôvodu plnenia záväzkov vyplývajúcich z legislatívnych predpisov EÚ
Posledná zmena: 08.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/611
Dátum začiatku MPK: 21.08.2017
Dátum konca MPK: 25.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.08.2017
Ukončenie štádia: 21.08.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.08.2017
Ukončenie štádia: 25.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.08.2017
Ukončenie štádia: 28.08.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 28.08.2017
Ukončenie štádia: 08.09.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)