LP/2017/608 Návrh riadneho predbežného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Civilná doprava
Hospodárska súťaž
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 20204/2017/SCL/57340-M
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Posledná zmena: 17.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/608
Dátum začiatku MPK: 09.08.2017
Dátum konca MPK: 15.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.08.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR - OS (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - odborné sekcie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.08.2017
Ukončenie štádia: 15.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR - OS (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - odborné sekcie)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR - OS (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - odborné sekcie)