LP/2017/605 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorý zriaďuje orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/15450/2017-61
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Posledná zmena: 15.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/605
Dátum začiatku MPK: 08.08.2017
Dátum konca MPK: 14.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.08.2017
Ukončenie štádia: 07.08.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.08.2017
Ukončenie štádia: 14.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)