LP/2017/600 Správa o stave koordinácie tvorby stanovísk a realizácie politík Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 009784/2017-OVZI-0104697
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe charakteru materiálu (informatívny materiál, ktorý vláda vezme na vedomie) je v zmysle čl. 10, odsek 7 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky v rámci medzirezortného pripomienkového konania využitý zjednodušený postup.
Posledná zmena: 09.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/600
Dátum začiatku MPK: 03.08.2017
Dátum konca MPK: 09.08.2017
Dátum ukončenia procesu: 09.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 03.08.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.08.2017
Ukončenie štádia: 09.03.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.03.2018
Ukončenie štádia: 09.03.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.03.2018
Ukončenie štádia: 09.03.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)