LP/2017/597 Návrh revízie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 993/5384/2017/OPS
Podnet: na základe rozhodnutia EK prostredníctvom Oznámenia Komisie Rade a Európskemu parlamentu [COM(2016) 311 final] podľa článku 92 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu plnenia záväzkov vyplývajúcich z legislatívnych predpisov EÚ
Posledná zmena: 17.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/597
Dátum začiatku MPK: 04.08.2017
Dátum konca MPK: 10.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia: 03.08.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.08.2017
Ukončenie štádia: 10.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)