LP/2017/592 Riadne predbežné stanovisko k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 22478/2017-4130-32261
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/592
Dátum začiatku MPK: 03.08.2017
Dátum konca MPK: 16.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.08.2017
Ukončenie štádia: 02.08.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 16.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 11.09.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)