LP/2017/587 Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEKRO-82-28/2017
Podnet: Iniciatívny materiál MO SR v súlade s § 6 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 345/2012 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/587
Dátum začiatku MPK: 01.08.2017
Dátum konca MPK: 14.08.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia: 01.08.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.08.2017
Ukončenie štádia: 14.08.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.08.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)