LP/2017/582 Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SNAS (Slovenská národná akreditačná služba) §18 ods. 6 Navrhujeme preformulovať znenie § 18 ods. 6 nasledovne: „(6) Podkladom pre vyhotovenie sumáru podľa odseku 3 môžu byť aj zistenia z posudzovania zhody s plnením akreditačných požiadaviek pri poskytovaní akreditačných služieb podľa osobitného predpisu.31)“. Odôvodnenie pripomienky: Slovenská národná akreditačná služba ako akreditačný orgán podľa nariadenia 765/2008 vykonáva posudzovanie zhody, čo je postup preukázania, či boli splnené špecifické požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, služby, systému, osoby alebo orgánu; Podľa zákona č. 505/2009 Z. z. SNAS za účelom plnenia nariadenia 765/2008 poskytuje akreditačné služby a vykonáva dohľad nad plnením požiadaviek zákona o akreditácii a akreditačných požiadaviek. Slovenská národná akreditačná služba nevykonáva kontrolu. Činnosť SNAS spočíva v posúdení zhody s plnením akreditačných požiadaviek, ktoré sú stanovené príslušnými technickými normami. Zároveň nie je možné stotožňovať kontrolu podľa návrhu zákona o posudzovaní zhody s posudzovaním podľa zákona o akreditácii, nakoľko predmet kontroly a predmet posudzovania nemusia byť totožné a v dôsledku toho sa môže líšiť aj rozsah vykonávaného posudzovania. Preto navrhujeme, viď znenie návrhu bodu 6, aby výstupy z posudzovania pri poskytovaní akreditačných služieb boli považované len za jeden z podkladov, resp. zo zdrojov pre vyhotovenie záverov z kontroly Úradu a pre riadne zistenie skutkového stavu za účelom vyhotovenia záverov z kontroly, aby boli zisťované aj ďalšie dôkazy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) K Čl. I - § 26 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb považuje navrhované ustanovenie vzhľadom na cieľ predkladateľa za zmätočné. Vo vzťahu k Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb sa jedná o úplne odlišné postupy pri výkone dohľadu, aké uplatňuje pri výkone dohľadu v rámci svojej kompetencie. Na základe vyššie uvedeného Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb preto považuje predmetnú úpravu, vzhľadom na svoje kompetencie, za nevykonateľnú. Táto pripomienka súvisí so zásadnou pripomienkou k Čl. I - § 25 písm. g). Opätovne upozorňujeme predkladateľa na skutočnosť, že kompetencie orgánom štátnej správy je možné ukladať iba priamo zákonom a nie ich odvodzovať od úprav, ktoré nie sú schopné kompetenciu uložiť. Z uvedeného taktiež vyplýva opodstatnenosť zásadnej pripomienky k Čl. I - § 25 písm. g). Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) K Čl. I - § 28 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb považuje navrhované ustanovenie vzhľadom na cieľ predkladateľa za zmätočné. Vo vzťahu k Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb sa jedná o úplne odlišné postupy pri ukladaní sankcií, aké uplatňuje pri ukladaní sankcií v rámci svojej kompetencie. Na základe vyššie uvedeného Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb preto považuje predmetnú úpravu vzhľadom na svoje kompetencie za nevykonateľnú. Táto pripomienka súvisí so zásadnou pripomienkou k Čl. I - § 25 písm. g). Opätovne upozorňujeme predkladateľa na skutočnosť, že kompetencie orgánom štátnej správy je možné ukladať iba priamo zákonom a nie ich odvodzovať od úprav, ktoré nie sú schopné kompetenciu uložiť. Z uvedeného taktiež vyplýva opodstatnenosť zásadnej pripomienky k Čl. I - § 25 písm. g). Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) K Čl. I - § 25 písm. g) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb požaduje vypustenie predmetného ustanovenia, ktoré ustanovuje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako orgán dohľadu podľa predkladaného návrhu zákona. V danej súvislosti požadujeme taktiež v novom samostatnom článku úpravu ustanovení zákona č. 351/2011 Z. z., ktoré Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo považuje za výkladovo sporné: V samostatnom článku upraviť: Zákon č. 351/2011 Z .z. o elektronických komunikáciách v znení zákonov č. 547/2011 Z. z., 241/2012 Z. z., 352/2013 Z. z., 402/2013 Z. z., 128/2014 Z. z., 139/2015 Z. z., 247/2015, Z. z., 269/2015 Z. z., 391/2015 Z. z., 397/2015 Z. z., 444/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 353/2016 Z. z., 386/2016 Z. z. sa mení takto: 1. V § 36 sa vypúšťa ods. 1 a 2. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 3. 2. V § 38 sa v odseku 2 vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d). 3. V § 38 sa v odseku 6 vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c). 4. V § 73 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 36 ods. 1 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 1“. 5. V § 73 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 38 ods. 6 písm. a), c) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 6 písm. a) a c)“. 6. V § 73 ods. 3 písm. a) sa slová „§ 36 ods. 1 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 3“ a slová „§ 38 ods. 1 šiestej vety a ods. 6 písm. a), c) a d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 1 šiestej vety a ods. 6 písm. a) a c)“. 7. V § 73 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 36 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 3“. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) K doložke vybraných vplyvov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v rámci celej prípravy predloženého návrhu zákona upozorňoval predkladateľa, že v prípade, ak sa aj napriek predloženým argumentom rozhodne v návrhu zákona uložiť kompetencie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, je povinný vyčísliť všetky vplyvy v súlade s Jednotnou metodikou posudzovania vplyvov. Preto v prípade, ak Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo neakceptuje zásadnú pripomienku Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb k Čl. I - § 25 písm. g) a súvisiace zásadné pripomienky k Čl. I - § 26, a § 28 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb požaduje vyčíslenie vybraných vplyvov v súlade s Jednotnou metodikou posudzovania vplyvov. Táto pripomienka je zásadná. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb aj naďalej trvá na vypustení navrhovaného ustanovenia Čl. I § 25 písm. g), ktoré taktiež podporil zásadnými pripomienkami k navrhovaným úpravám v Čl. I - §26, § 28. Ak sa navrhovateľ predmetného návrhu rozhodne pripomienky neakceptovať, požaduje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb presne vyčísliť všetky vplyvy tak na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie ako aj na služby verejnej správy pre občana. Podotýkame, že Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nedisponuje tak personálnym, materiálnym, technickým zabezpečením ako aj priestorovými možnosťami, ktoré by boli potrebné pre výkon navrhovaných kompetencií. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K § 30 V § 30 odporúčame upraviť znenie odseku 2 a súčasne doplniť odsek 3 v tomto znení: „(2) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,x) ak tento zákon neustanovuje inak. (3) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na a) rozhodnutia podľa § 4 ods. 5, b) postupy podľa § 12 ods. 1 písm. p), c) výkon kontroly podľa § 18, d) postupy podľa § 20 ods. 5 až 7, e) ukladanie opatrení podľa § 26 ods. 1 písm. e) až i) a k).“. Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: „x) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“. V pôvodnom znení odseku 2 upozorňujeme na nesprávne uvedený vnútorný odkaz „§ 23 ods. 5“, pretože § 23 má iba odseky 1 až 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K § 4 ods. 4 S prihliadnutím na vágnosť navrhovaného ustanovenia navrhujeme konkretizovať pojmy „mimoriadna situácia“ a „dôvod nevyhnutnej ochrany oprávneného záujmu“. V tejto súvislosti odporúčame tiež dopracovať osobitnú časť dôvodovej správy k § 4 ods. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K § 4 ods. 2 písm. b) Slová „§ 2 písm. g)“ odporúčame nahradiť slovami „§ 2 písm. e)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. k) ITAS navrhuje nové znenie ustanovenia § 5 ods. 1 písm. k) zákona nasledovne: „Výrobca je povinný uviesť na určenom výrobku svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, a to v štátnom jazyku, pokiaľ znaky použitého jazyka neumožňujú identifikáciu výrobcu a jeho kontaktného miesta; ak adresa nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania a ak to nie je možné, požadované údaje uviesť na obale.“ alternatívne: „Výrobca je povinný uviesť na určenom výrobku svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť tak, aby znaky použitého jazyka umožnili identifikáciu výrobcu a jeho kontaktného miesta; ak adresa nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania a ak to nie je možné, požadované údaje uviesť na obale.“ Odôvodnenie: Povinnosť uvádzať sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné výrobcu zastihnúť v štátnom jazyku Slovenskej republiky je v rozpore s ustanovením článku R2, bodu 6, prílohy I Rozhodnutia (ES) č. 768/2008 z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh, v zmysle ktorého platí, že „Výrobcovia buď na výrobku, alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V adrese musí byť uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať.“ Vychádzajúc z princípu eurokonformného výkladu právnej normy, rozhodujúce je ustanovenie článku R2, bodu 6, prílohy I predmetného rozhodnutia a preto výrobca nie je povinný uvádzať sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné výrobcu zastihnúť v štátnom jazyku Slovenskej republiky. Okrem uvedeného Komisia Európskej únie v bode 4.2.2.1. svojho Oznámenia č. 2016/C 272/01, Modrá príručka na vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov 2016, uverejneného v úradnom vestníku Európskej únie dňa 26.07.2016, uvádza, že „Adresa ani krajina nemusia byť preložené do jazyka členského štátu, v ktorom je výrobok sprístupnený na trhu, ale znaky použitého jazyka musia umožniť identifikáciu pôvodu a názov tejto spoločnosti.“ V zmysle bodu 4.2.2.1. predmetného oznámenia, navrhujeme rozšíriť povinnosť uvádzať na určenom výrobku obchodné meno tak, aby znaky použitého jazyka umožňovali nie len identifikáciu kontaktného miesta výrobcu ale aj samotného výrobcu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. o) ITAS navrhuje nové znenie ustanovenia § 5 ods. 1 písm. o) zákona nasledovne „Výrobca je povinný bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v niektorom z úradných jazykov členských štátov Európskej únie potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziko, ktoré predstavuje určený výrobok, ktorý uviedol na trh.“ Odôvodnenie: Povinnosť poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku Slovenskej republiky predstavuje pre každý hospodársky subjekt neprimerane zvýšenú administratívnu a finančnú záťaž najmä, ak takýto hospodársky subjekt už disponuje požadovanými informáciami a technickou dokumentáciou v úradnom jazyku členského štátu Európskej únie. Okrem uvedeného, navrhovaná právna úprava, t.j. povinnosť poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v niektorom z úradných jazykov členských štátov Európskej únie, je analogicky odvodená od ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 78/2012 Z.z., o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) ustanoveniu § 6 ods. 3 písm. b) ITAS navrhuje nové znenie ustanovenia § 6 ods. 3 písm. b) zákona nasledovne „Splnomocnený zástupca výrobcu je povinný plniť povinnosti výrobcu v rozsahu uvedenom v splnomocnení. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v niektorom z úradných jazykov členských štátov Európskej únie potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku.“ Odôvodnenie: Povinnosť poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku Slovenskej republiky predstavuje pre každý hospodársky subjekt neprimerane zvýšenú administratívnu a finančnú záťaž najmä, ak takýto hospodársky subjekt už disponuje požadovanými informáciami a technickou dokumentáciou v úradnom jazyku členského štátu Európskej únie. Okrem uvedeného, navrhovaná právna úprava, t.j. povinnosť poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v niektorom z úradných jazykov členských štátov Európskej únie, je analogicky odvodená od ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 78/2012 Z.z., o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) ustanoveniu § 7 ods. 2 písm. a navrhuje nové znenie ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) zákona nasledovne Dovozca „Dovozca je povinný uviesť na určenom výrobku svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania, a to v štátnom jazyku, pokiaľ znaky použitého jazyka neumožňujú identifikáciu dovozcu a jeho kontaktného miesta; ak to nie je možné, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii určeného výrobku.“ alternatívne „Dovozca je povinný uviesť na určenom výrobku svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť tak, aby znaky použitého jazyka umožnili identifikáciu dovozcu a jeho kontaktného miesta; ak to nie je možné, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii určeného výrobku.“ Odôvodnenie: Povinnosť uvádzať sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné dovozcu zastihnúť v štátnom jazyku Slovenskej republiky je v rozpore s ustanovením článku R4, bodu 3, prílohy I Rozhodnutia (ES) č. 768/2008 z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh, v zmysle ktorého platí, že „Dovozcovia na výrobku alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať.“ Vychádzajúc z princípu eurokonformného výkladu právnej normy, rozhodujúce je ustanovenie článku R4, bodu 3, prílohy I predmetného rozhodnutia a preto dovozca nie je povinný uvádzať sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je možné dovozcu zastihnúť v štátnom jazyku Slovenskej republiky. Okrem uvedeného Komisia Európskej únie v bode 4.2.2.1. svojho Oznámenia č. 2016/C 272/01, Modrá príručka na vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov 2016, uverejneného v úradnom vestníku Európskej únie dňa 26.07.2016, uvádza, že „Adresa ani krajina nemusia byť preložené do jazyka členského štátu, v ktorom je výrobok sprístupnený na trhu, ale znaky použitého jazyka musia umožniť identifikáciu pôvodu a názov tejto spoločnosti.“ V zmysle bodu 4.2.2.1. predmetného oznámenia, navrhujeme rozšíriť povinnosť uvádzať na určenom výrobku obchodné meno tak, aby znaky použitého jazyka umožňovali nie len identifikáciu kontaktného miesta dovozcu (ak je logo nečitateľne) ale aj samotného dovozcu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) ustanoveniu § 8 ods. 2 písm. d) ITAS návrhuje nové znenie ustanovenia § 8 ods. 2 písm. d) zákona nasledovne Distribútor „Distribútor je povinný bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v niektorom z úradných jazykov členských štátov Európskej únie potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku a poskytnúť súčinnosť orgánu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziko, ktoré predstavuje určený výrobok, ktorý sprístupnil na trhu.“ Odôvodnenie: Povinnosť poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku Slovenskej republiky predstavuje pre každý hospodársky subjekt neprimerane zvýšenú administratívnu a finančnú záťaž najmä, ak takýto hospodársky subjekt už disponuje požadovanými informáciami a technickou dokumentáciou v úradnom jazyku členského štátu Európskej únie. Okrem uvedeného, navrhovaná právna úprava, t.j. povinnosť poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v niektorom z úradných jazykov členských štátov Európskej únie, je analogicky odvodená od ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 78/2012 Z.z., o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) ustanoveniu § 7 ods. 2 písm. i) ITAS navrhuje nové znenie ustanovenia § 7 ods. 2 písm. i) zákona nasledovne „Dovozca je povinný bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v niektorom z úradných jazykov členských štátov Európskej únie potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziko, ktoré predstavuje určený výrobok, ktorý uviedol na trh.“ Odôvodnenie: Povinnosť poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku Slovenskej republiky predstavuje pre každý hospodársky subjekt neprimerane zvýšenú administratívnu a finančnú záťaž najmä, ak takýto hospodársky subjekt už disponuje požadovanými informáciami a technickou dokumentáciou v úradnom jazyku členského štátu Európskej únie. Okrem uvedeného, navrhovaná právna úprava, t.j. povinnosť poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v niektorom z úradných jazykov členských štátov Európskej únie, je analogicky odvodená od ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 78/2012 Z.z., o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
ITAS (IT Asociácia Slovenska) ustanoveniu § 22 ods. 4 ITAS návrhuje nové znenie ustanovenia § 22 ods. 4 zákona nasledovne Vyhlásenie o zhode „Minimálny rozsah vyhlásenia o zhode je ustanovený v osobitnom predpise. Vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody a je pravidelne aktualizované. Vyhlásenie o zhode pre určený výrobok, ktorý sa sprístupňuje na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v niektorom z úradných jazykov členských štátov Európskej únie alebo sa na základe riadne odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu preloží do štátneho jazyka.“ Odôvodnenie: V zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh, sa sprístupnením na trhu rozumie „každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne“. V prípade, ak hospodársky subjekt so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, avšak v rámci územia Európskej únie, sprístupňuje určený výrobok na trhu v Slovenskej republike, zákonná povinnosť vyhotoviť vyhlásenie o zhode pre určený výrobok limitovaná len na štátny jazyk Slovenskej republiky predstavuje zbytočnú administratívnu záťaž najmä, ak takýto hospodársky subjekt disponuje vyhlásením o zhode pre určený výrobok vyhotoveným v jazyku krajiny pôvodu výrobcu alebo určeného výrobku vyrobeného na území Európskej únie. Pokiaľ však ide o dovozcu, t.j. fyzickú alebo právnickú osobu usadenú v Európskej únii, ktorá ako prvá uvádza výrobok z tretej krajiny určený na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Slovenskej republiky v rámci svojej obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne, jeho zákonná povinnosť vyhotoviť vyhlásenie o zhode pre určený výrobok v štátnom jazyku členského štátu Európskej únie alebo v štátnom jazyku Slovenskej republiky je legitímna. Okrem uvedeného, navrhovaná právna úprava, t.j. povinnosť poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v niektorom z úradných jazykov členských štátov Európskej únie, je analogicky odvodená od ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 78/2012 Z.z., o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SLM,n.o. (Slovenská legálna metrológia,n.o.) § 3 písm. f) Nahradiť slovo "kontroluje" slovom "posudzuje" Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SLM,n.o. (Slovenská legálna metrológia,n.o.) § 2 Za písmeno i) vložiť nové písmeno s textom „sprístupnenie na trhu je každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne“. Odôvodnenie: V texte zákona sa vyskytuje pojem „sprístupnenie na trhu“ a chýba jeho definícia. Navrhovaná definícia je v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008 , ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93, článok 2, bod 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SLM,n.o. (Slovenská legálna metrológia,n.o.) § 20 odsek 9 V texte navrhujeme nahradiť slová „odseku 7“ slovami „odseku 8“. Odôvodnenie: Dané ustanovenie sa týka organizačnej zložky autorizovanej osoby alebo subdodávateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SLM,n.o. (Slovenská legálna metrológia,n.o.) § 22 odsek 4 Za text „ustanovený v osobitnom predpise36)" navrhujeme doplniť text „ alebo v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody.“ Odôvodnenie: V súčasnosti už aj niektoré Nariadenie vlády obsahujú rozsah vyhlásenia o zhode napr. NV č.145/2016 (2014/32/EÚ) a NV č. 126/2016 (2014/31/EÚ). Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail