LP/2017/582 Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 26 ods. 1 písm. j) V § 26 ods. 1 písm. j) navrhujeme zmeniť znenie: „uložiť pokutu tomu, kto poruší povinnosti podľa § 5 až 9...“ na znenie: „uložiť pokutu tomu, kto poruší povinnosti a zákazy podľa § 5 až 8...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 30 ods.2 V § 30 ods. 2 navrhujeme upraviť jeho znenie, nakoľko v zmysle uvedeného ustanovenia sa všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú o. i. na konania podľa § 23 ods.5, pričom však návrh zákona neobsahuje v ustanovení § 23 aj odsek 5), Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) §28 ods. 2 písm. b) Navrhujeme rozšírenie: nesplní opatrenie uložené orgánom dohľadu podľa § 26 ods. 1 písm. a) až i), k) Odôvodnenie: Orgán dohľadu musí mať zabezpečenú vymožiteľnosť uložených opatrení. Ak si bude hospodársky subjekt vedomý nevymožiteľnosti uložených opatrení bude túto možnosť využívať a nebude plniť uložené opatrenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 30 ods. 2 Zároveň navrhujeme doplniť uvedené ustanovenie aj o § 26 ods.5, ktorý zakotvuje povinnosť kontrolovaného hospodárskeho subjektu uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie zhody určených výrobkov a ďalšie náklady, ktoré vznikli orgánu dohľadu pri dokazovaní tohto stavu a to obdobne, ako je uvedená problematika riešená v § 7 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. otázku úhrady nákladov vzoriek a skúšok riešiť iným vhodným spôsobom tak, aby boli odstránené prípadné aplikačné problémy spojené s vymáhaním tohto typu vzniknutých nákladov; Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) §26 ods. 1 písm. m) Návrh nového písm. m): m) orgán dohľadu môže ukladať opatrenia na základe výsledkov kontroly, Odôvodnenie: V záujme efektívneho výkonu orgánu dohľadu je nutnosťou aby kontrolóri mali možnosť ukladať opatrenia už počas kontroly. Takéto opatrenie bude uložené priamo na mieste kontroly čo bude ma za následok okamžitú ochranu trhu, v opačnom prípade sa zodpovedná osoba zbaví takýchto výrobkov. Považujeme za potrebné však poukázať na to, že orgán dohľadu je právnická osoba, ktorá samotná nevykonáva fyzickú kontrolu, túto vykonávajú zamestnanci preto sme toho názoru, že by malo byť povedané, že takéto opatrenia uložia zamestnanci kontrolného orgánu. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 26 ods. 5 Navrhujeme prepracovať znenie: Ak sa preukáže, že určený výrobok sprístupnený na trhu nie je v zhode s požiadavkami obsiahnutými v tomto zákone alebo v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody, kontrolovaný hospodársky subjekt je povinný uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie zhody určených výrobkov a ďalšie náklady, ktoré vznikli orgánu dohľadu pri dokazovaní tohto stavu. Náklady súvisiace s prijatým opatrením znáša ten, komu je toto opatrenie uložené. Odôvodnenie: Obsahom technického predpisu sú aj informačné povinnosti, ktoré nie sú vlastnosťami výrobku. Avšak tieto informácie sú notifikovanou osobou posudzované v rámci overovania vlastností výrobku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 26 ods. 1 písm. k) Navrhujeme prepracovať znenie: uložiť tomu, kto poruší povinnosti podľa tohto zákona alebo technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, povinnosť účinným spôsobom na svoje náklady bezodkladne informovať o zistených rizikách, ktoré sa týkajú určeného výrobku, osoby, ktoré by mohli byť použitím určeného výrobku vystavené takémuto riziku, Odôvodnenie: Pravdepodobne autor návrhu zákona chcel uviesť odvolávku na uložené opatrenie podľa písmena f), prípadne g), prípadne i). Opatrenia podľa písmena e) sa týkajú dočasného zákazu na dobu vykonania skúšok a v tomto čase nie je opodstatnené informovať verejnosť o nebezpečnosti výrobku ako ani o možnosti jeho vrátenia, nakoľko ešte nebola skúšaním potvrdená rizikovosť určeného výrobku – tá bude potvrdená resp. vyvrátená až skúšaním. Naviac nie je opodstatnené aby toto opatrenie orgánu dohľadu bolo podmienené uložením akéhokoľvek iného opatrenia. Ak je výrobok nebezpečný je nutnosť okamžitého informovania spotrebiteľskej verejnosti o tomto zistení Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 25 ods. a) V odvolávke 44) odstrániť: zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odôvodnenie: tieto výrobky nie sú určené výrobky na účely tohto zákona Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) V odvolávke 44) odstrániť: nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63.2011 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky Odôvodnenie: zrušené zákonom č. 78.2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek V odvolávke 44) odstrániť: nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2011 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky Odôvodnenie: zrušené zákonom č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 26 ods. 1 písm. n) Návrh nového písm. n) Opatrenia orgán dohľadu oznámi ústne kontrolovanej osobe a vyhotoví o nich písomný záznam. Ak kontrolovaná osoba s opatreniami nesúhlasí, môže proti nim podať do troch dní odo dňa ich doručenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne orgán dohľadu do piatich dní od ich doručenia. Rozhodnutie sa doručí kontrolovanej osobe a je konečné. Odôvodnenie: Ide o poučenie kontrolovanej osoby o jej právach v prípade zaujatosti, príp. pochybenia konkrétneho kontrolóra vykonávajúceho samotnú kontrolu. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 25 ods. b) V odvolávke 48) Doplniť: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017) Odôvodnenie: Ak má byť Národný inšpektorát práce46 ) a inšpektorát práce 47) orgánom dohľadu nad zákonom č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov analogicky musí byť orgánom dozoru aj doplneným nariadením EP a Rady (EÚ) 2017/1369. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) §7 ods. 2 písm. a) Navrhujeme prepracovať znenie: a/ pred uvedením určeného výrobku na trh uviesť na určenom výrobku svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to nie je možné, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii určeného výrobku Odôvodnenie: Po prepustení výrobku do colného režimu voľný obeh – na jednotný trh EÚ už nie je možné uvedené skontrolovať a zistiť reálneho dovozcu (osobu zodpovednú za určený výrobok). Takáto požiadavka je už aj v §6 zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 25 ods. b) V odvolávke 48) Doplniť: nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z. Odôvodnenie: Národný inšpektorát práce46 ) a inšpektorát práce 47) by mali byť orgánom dozoru nad ustanoveniami §1 ods. 1 písm. a) NV SR č. 349/2010 Z. z. - prostriedky ľudovej zábavy, ktorými sú strojové zariadenia uvedené do prevádzky a používané ako atrakcia pri príležitostných hodových slávnostiach, napr.:  kolotoče s horizontálnym a/alebo vertikálnymi pohybmi, retiazkové, závesné, s podlahou,  labute,  ruské kolesá,  hojdačky s motorovým pohonom a bez pohonu,  horské dráhy,  rotory,  vozidlové atrakcie,  rotujúce bubny,  pohyblivé plošiny,  otočné plošiny,  kladivo,  vláčiky a ostatné koľajnicami vedené kanálové alebo na koľajnicu upevnené zariadenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 22 ods. 4 Navrhujeme prepracovať znenie poslednej vety: Vyhlásenie o zhode pre určený výrobok, ktorý sa sprístupňuje na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku. Odôvodnenie: EÚ/ES vyhlásenie o zhode je pre orgány dohľadu jeden z najdôležitejších dokumentov potvrdzujúcich posúdenie zhody výrobku s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa naň vzťahujú. Anglický alebo štátny jazyk by mal byť pre orgány dohľadu zrozumiteľný. Prekladom vyhlásenia o zhode dostáva dovozca priestor na manipuláciu s týmto dokumentom pri kontrole výrobkov orgánmi zodpovednými za kontrolu vonkajších hraníc (Colnou kontrolou). Ak výrobca vydá vyhlásenie o zhode v jazyku nezrozumiteľnom pre orgán dozoru, nie je reálne verifikovať správnosť prekladu. V zmysle Rozhodnutia EP a Rady č. 768/2008/ES prílohy č. 1 Článku R10 bodu 2 členský štát môže požadovať preklad do jazykov, ktoré si určí. Zastávame názor, že vydanie vyhlásenia o zhode výrobcom v anglickom jazyku je opodstatnená požiadavka bez zvýšených nárokov na výrobcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 25 ods. a) V odvolávke 44) odstrániť: NV SR č. č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite Odôvodnenie: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „UREKaPS“)je jediným orgánom dohľadu podľa zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a okrem iného je povinný:  v zmysle §38 ods. 2 písm. b) cit. zákona vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok sprístupnenia alebo uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia, na trh a do prevádzky,  kontrolovať obmedzenia uvedené v § 36 ods. 1 cit. zák. na základe ktorého telekomunikačné zariadenia alebo zariadenia, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia, sa nesmú prevádzkovať, sprístupňovať na trhu alebo uvádzať na trh, ak nespĺňajú požiadavky zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. UREKaPS je orgánom trhového dozoru na základe:  jeho účasti v AdCo R&TTE,  §38 ods. 2 písm. b) zák. č. 351/2011 Z. z., má povinnosť kontrolovať výrobky, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia,  do roku 2014 vykonával početné kontroly EMC,  § 19 ods.1 písmena b) zákona č. 250/2007 Z. z. je orgánom dozoru a súčasne aj iným príslušným orgánom podľa osobitných predpisov. Naviac UREKaPS sa pravidelne zúčastňuje medzinárodných projektov so zameraním na kontrolu plnenia EMC&RTTE Dovoľujeme si poukázať aj fakt, že URERaPS je vybavený technickými zariadeniami a odborne spôsobilými zamestnancami čo mu umožňuje vykonávať napr. merania zdroja rušenia EMC a šetriť tak nemalé finančné prostriedky štátneho rozpočtu, ktoré by iný orgán trhového dozoru musel vynaložiť na skúšanie náhodne odobratých vzoriek prostredníctvom akreditovaných laboratórií pričom UREKaPS môže zabezpečiť skúšanie v akreditovaných laboratóriách len cielene odobratých vzoriek. Výročné správy samotného UREKaPS až do roku 2014 v časti „Oblasť štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami – Trhový dohľad“ uvádzajú počty kontrol dodržiavania podmienok uvádzania na trh telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia. V roku 2015 sa UREKaPS zúčastnil medzinárodného projektu organizovaného AdCo R&TTE (administratívna spolupráca orgánov trhového dohľadu EÚ) so zameraním na kontrolu „dronov“. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) Čl. V. § 5a ods. 1 Navrhované znenie Čl. V. ods. 1. presahuje rámec zákonných kompetencií SOI. Námorné lode nie sú výrobkom určeným pre spotrebiteľa, nakoľko ide o plavidlá určené na prepravu nákladu alebo cestujúcich, alebo nákladu a cestujúcich plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky. Okrem toho, námorné lode sa nenachádzajú na vnútornom trhu, pretože o prevádzkovaní námorných lodí možno hovoriť výlučne v súvislosti s morom a ostatnými vodnými cestami, pre ktoré platí právny režim mora alebo ktoré sú s morom spojené (prípadne v súvislosti s ich pobytom v prístave alebo v miestach ich kotvenia a uviazania). Slovenská obchodná inšpekcia tak nemôže poskytovať pri dohľade nad vybavením námorných lodí súčinnosť a odbornú pomoc. Z uvedeného dôvodu navrhujeme vypustiť ustanovenie, týkajúce sa poskytovania súčinnosti a potrebnej odbornej pomoci ministerstvu a upraviť Čl. V nasledovne: „(1) Ministerstvo vykonáva dohľad nad vybavením námornej lode podľa osobitného predpisu,1bj) umiestneným na námornej lodi, ktorá je zapísaná v námornom registri Slovenskej republiky a je v prevádzke. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 26 ods. 1 písm. b), d) Oprávnenie orgánu dohľadu pri výkone dohľadu uvedené v § 26 ods. 1 písm. b), d) návrhu zákona navrhujeme upraviť text tak, že sa vypustí slovné spojenie „ak je to potrebné“. Boli by tak stanovené jednoznačné oprávnenia orgánu dohľadu bez akéhokoľvek spochybňovania opodstatnenosti využitého oprávnenia, t.j. b) vstupovať do priestorov výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu alebo distribútora, c) zničenie alebo znefunkčnenie určeného výrobku, ktorý predstavuje závažné riziko, Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 26 ods. 1 písm. d) Navrhujeme prepracovať znenie na znenie: nariadiť zničenie alebo znefunkčnenie určeného výrobku, ktorý predstavuje závažné riziko, Odôvodnenie: Navrhovanou zmenou sa prenesie finančné krytie zničenia, alebo znefunkčnenia na hospodársky subjekt, ktorý je zodpovedný za výrobok, príp. s ním obchoduje a súčasne je potrebné poukázať nato, že dozorný orgán nemá technické prostriedky na vykonanie takého opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 26 ods. 1 písm. f) Navrhujeme prepracovať znenie: uložiť opatrenie výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi výrobcu, dovozcovi alebo distribútorovi na zabezpečenie zhody určeného výrobku s týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, zakázať alebo obmedziť sprístupňovanie určeného výroku na trhu, stiahnutie určeného výrobku z trhu a na vykonanie tohto opatrenia určiť lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak na základe hodnotenia podľa písmena c) zistí, že určený výrobok nespĺňa požiadavky ustanovené v tomto zákone alebo v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody, Odôvodnenie: Na základe tohto opatrenia príslušný orgán dozoru uloží opatrenia ak sa skúšaním odobratých vzoriek potvrdí nezhoda. Pri nebezpečných výrobkoch ukladá orgán dozoru opatrenia podľa písm. i) Zásadná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) Poznámka pod čiarou 44) V poznámke pod čiarou „44) odporúčame vypustiť text v znení: „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z.,“ Odôvodnenie: Hluk je rušivý jav, znečisťujúci životné prostredie a nepriaznivo ovplyvňujúci zdravie ľudí, ktorí sú vystavení úrovni environmentálneho hluku vyššej ako 70 dB(A), alebo aj nižšej. Navrhovaný odkaz vymedzuje kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.8.2017 Detail