LP/2017/582 Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o sprístupňovaní určených výrobkov na trhu
Súvisiaci proces: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2017/300/010842/01971
Podnet: úloha C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/582
Dátum začiatku MPK: 31.07.2017
Dátum konca MPK: 18.08.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.07.2017
Ukončenie štádia: 31.07.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.07.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)