LP/2017/58 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov.

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona ... nariaďuje:


Zoznam subjektov bez pripomienok

ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2017 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Všeobecne Všeobecne: Odporúčame návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky doplniť o tabuľky zhody. Podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh právneho predpisu predkladaný do pripomienkového konania obsahuje doložku zlučiteľnosti a pri preberaní alebo vykonávaní právne záväzného aktu Európskej únie aj tabuľku zhody návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie. Predloženým návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky sa preberá do právneho poriadku Slovenskej republiky časť požiadaviek vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2016/2109 z 1. decembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o zahrnutie nových druhov a botanického názvu druhu Lolium × boucheanum Kunth (Ú. v. EÚ L327, s. 59 - 75, 2.12.2016). Súlad návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie sa preukazuje doložkou zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie a tabuľkou zhody návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 6 K čl. I bodu 6: V úvodnej vete odporúčame slovo „tretejčasti“ nahradiť slovami „tretej časti“ alebo slovami „časti s názvom OBCHODNÉ OSIVO“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 5 K čl. I bodu 5: V úvodnej vete odporúčame slová „II. časti“ nahradiť slovami „druhej časti“ obdobne ako v predchádzajúcich bodoch alebo nahradiť slovami „časti s názvom ZÁKLADNÉ OSIVO“. V prípade druhej alternatívy treba urobiť zmenu aj v ostatných úvodných vetách jednotlivých bodov. V úvodných vetách jednotlivých bodov by mala byť použitá rovnaká legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I K čl. I označeniu bodov poradovými číslami: V čl. I chýba bod s poradovým číslom „7.“ Preto je treba čl. I doplniť bodom s poradovým číslom „7.“, prípadne body „8. až 10.“ označiť ako body „7. až 9.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad v čl. I bod 2 zosúladiť s bodom 14 prílohy LPV, úvodnú vetu v bodoch 3 a 5 zosúladiť s bodom 30. 3 prílohy LPV, v bode 6 úvodnej vete za slovo „siedmy“ vložiť slovo „bod“, v bode 8 úvodnej vete deviateho bodu slová „deviatym bodom“ nahradiť slovami „odsekom 9“ a text označený ako deviaty bod označiť ako odsek 9, bod 10 zosúladiť s bodom 62. 9 prílohy LPV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Prílohe č. 3 Odporúčame poslednú vetu preformulovať nasledovne: "Maximálna hmotnosť dávky sa môže zvýšiť na 25 ton so súhlasom kontrolného ústavu.". Ide o Legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Dôvodovej správe - B. osobitnej časti Odporúčame v odôvodnení k bodu 1 slová "lebo sa mení botanický" nahradiť slovami "z dôvodu zmeny botanického". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 5 Odporúčame slová "II. časti" nahradiť slovami "druhej časti". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 6 Odporúčame slovo "tretejčasti" nahradiť slovami "tretej časti". Ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bodu 4 Odporúčame za slovami "vrátane pelušky" vypustiť čiarku. Ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bodu 7 návrhu nariadenia: V čl. I návrhu nariadenia absentuje novelizačný bod 7, preto odporúčame upraviť číslovanie novelizačných bodov čl. I návrhu nariadenia a aj dôvodovú správu, osobitná časť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2017 Detail