LP/2017/574 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Príroda a krajina
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7151/2017-9
Podnet: § 27 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Európska komisia identifikovala v rámci prípadu EU Pilot-u č. č. 8936 (2016) ENV nedostatočné vyhlasovanie lokalít európskeho významu zo zoznamu lokalít európskeho významu uvedených v prílohe rozhodnutia Komisie č. 2008/26/ES z 13. novembra 2007, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v Panónskej biogeografickej oblasti, čomu na národnej úrovni zodpovedá ich vyhlásenie za chránené územie alebo zónu chráneného územia podľa § 27 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ďalším dôvodom pre skrátené pripomienkové konanie je blížiaci sa termín ukončenia projektu LIFE10 NAT/SK/083 pre program starostlivosti o navrhované chránené územie.
Posledná zmena: 06.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/574
Dátum začiatku MPK: 03.08.2017
Dátum konca MPK: 11.08.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.07.2017
Ukončenie štádia: 03.08.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia: 11.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.08.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)