LP/2017/569 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve formou dotácie na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve formou dotácie na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 K § 3: Navrhované znenie § 3 ods. 2 písm. c) je potrebné dať do súladu s § 17 ods. 5 zákona č. 315/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Podľa § 17 ods. 5 zákona o e-Governmente okrem iného, ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb údaje alebo preukázať skutočnosti, orgán verejnej moci je oprávnený takéto údaje alebo preukázanie skutočností požadovať od účastníkov konania, len ak na tento účel nie je možné použiť hodnotu referenčného údaja. S účinnosťou od 16. mája 2016 bol register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vyhlásený za referenčný register. Cieľom zavedenia referenčných registrov bolo umožniť zdieľanie a využívanie údajov medzi informačnými systémami orgánov verejnej moci a ich poskytovanie pre právne účely. Prostredníctvom referenčných registrov má byť zabezpečené, aby fyzické osoby a právnické osoby nemuseli predkladať pre účely konania informácie, ktoré sú už vedené v referenčných registroch (princíp „jedenkrát a dosť“). S účinnosťou od 16. mája 2016 bol register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vyhlásený za referenčný register. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu Je potrebné uviesť do súladu text všeobecnej časti dôvodovej správy a tretieho odseku predkladacej správy so samotným textom návrhu vyhlášky. Odôvodnenie: Návrh vyhlášky obsahuje odkaz na zákon o štátnej pomoci, rovnako na str. 15 dôvodovej správy sa uvádza, že „...podpora bude poskytovaná formou dotácie ako štátna pomoc alebo ako pomoc de minimis.“, takisto osobitná časť dôvodovej správy K § 1 v závere prvého odseku uvádza, že „...dotácia má charakter štátnej pomoci alebo pomoci de minimis.“ V rozpore s uvedeným sa vo všeobecnej časti dôvodovej správy (napr. str. 11) uvádza, že „Tento systém podpory (podľa návrhu vyhlášky) podľa MPRV SR vylučuje prvok štátnej pomoci...“. Taktiež informácie ohľadom služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a kritériá Altmark vo všeobecnej časti je potrebné vypustiť z dôvodu bezpredmetnosti a zmätočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 4 ods. 3 Odsek 3 svojim obsahom konkretizuje § 5 ods. 1. Vzhľadom na navrhovanú platnosť a účinnosť vyhlášky dávame na zváženie vypustenie odseku 3 ako nadbytočného a zároveň opakujúceho sa ustanovenia v rámci jedného predpisu. Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 K § 4: V § 4 ods. 1 je nesprávne uvedený odkaz na § 2 ods. 1 písm. a) a b) a na § 2 ods. 1 písm. c). Ustanovenie § 2 ods. 1 sa nečlení na písmená. Je potrebné uviesť správne odkazy na príslušné ustanovenia vyhlášky. V § 4 ods. 2 a 3 navrhujeme zrušiť členenie odsekov na písmená vzhľadom na rozsah uvedených odsekov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 4 ods. 1 písm. a) a b) V ustanoveniach je potrebné uvádzať správny odkaz v rámci predpisu. Navrhujeme slová "ods. 1" nahradiť slovami "ods. 2". Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 K § 1: V § 1 ods. 1 písm. a) je uvedený odkaz na § 4 ods. 2 a 3, avšak predmetné ustanovenie § 4 neobsahuje ustanovenia, na ktoré sa odkazuje. Navrhujeme predmetný odkaz vypustiť alebo uviesť správny odkaz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 K § 2: Znenie poznámky pod čiarou k odkazu 13 odporúčame dať do súladu s bodom 23. 4 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 4 ods. 1 písm. a) a b) V návrhu vyhlášky v § 4 ods. 1 písm. a) a b) odporúčame slová "ods. 1" nahradiť slovami "ods. 2". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) § 3 ods. 2 písm. e) V § 3 ods. 2 písm. e) je potrebné odkaz pod čiarou č. 27 nahradiť odkazom na odkaz č. 18. Odôvodnenie: Podľa všeobecnej časti dôvodovej správy (str. 15) bude pri vypracovávaní schém štátnej pomoci použitá legislatíva EÚ, a to usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 – 2020 (2014/C 204/01). Odkaz na definíciu podniku v ťažkostiach uvedenú v nariadení č. Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je relevantný len vtedy, ak má byť pomoc poskytovaná podľa tohto nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) k celému materiálu Do návrhu vyhlášky je potrebné zaradiť text, ktorý uvádza, že ustanoveniami tohto predpisu nie sú dotknuté osobitné pravidlá v oblasti štátnej pomoci, s doplnením odkazu najmä na zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), prípadne nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Odôvodnenie: Je potrebné, aby návrh vyhlášky obsahoval odkaz na všetky podmienky poskytovania štátnej, resp. minimálnej pomoci, nielen na vybrané (napr. prehľad o poskytnutej minimálnej pomoci, vyhlásenie týkajúce sa podniku v ťažkostiach), ako uvádza súčasné znenie návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne 1. Z doložky vybraných vplyvov vyplýva, že návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je čiastočne rozpočtovo zabezpečený. V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) je uvedený negatívny vplyv v rokoch 2017 až 2020 v sume 2 000 000 eur ročne, pričom finančné prostriedky sú zabezpečené len v roku 2017 v rámci výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Dotácie“ na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sú súčasťou prioritných výdavkov návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na roky 2018 až 2020. Keďže v súčasnej etape spracovania návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 nie sú tieto výdavky zapracované v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020, žiadam, aby uvedené výdavky boli rozpočtovo zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na roky 2018 až 2020 tak, aby rozpočtovo nezabezpečený vplyv bol 0 eur. V nadväznosti na uvedené žiadam upraviť doložku vybraných vplyvov a tiež analýzu vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne 3. Návrh vyhlášky žiadam prepracovať a zosúladiť s vykonávaným zákonom, ktorý upravuje pôsobnosť príslušných ústredných orgánov štátnej správy pri poskytovaní „podpory“ v lesnom hospodárstve a nie „dotácie“. Navyše takto navrhovaný druh podpory nemá ani oporu v príslušných ustanoveniach zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). Je preto potrebné vypustiť navrhovaný termín „dotácia“, vrátane nevhodných odkazov na zákon o rozpočtových pravidlách. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) §2 ods. 5 Na záver znenia § 2 ods. 5 odporúčame doplniť text v znení: „ to neplatí, ak žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie podľa osobitného predpisu.“, s doplnením odkazu na nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Odôvodnenie: Pomoc de minimis môže byť poskytnutá aj príjemcovi, ktorý je podnikom v ťažkostiach. Všeobecná časť dôvodovej správy (str. 15) počíta s využitím tejto možnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne 4. Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v § 1 písm. a) a § 4 ods. 1 písm. a) a b) uviesť správny odkaz, v § 3 ods. 1 písm. a) na konci za slovo „číslo“ vložiť slovo „organizácie“, v prílohe č. 1 medzinárodný alfabetický kód „EUR“ nahradiť slovom „eur“ v príslušnom tvare a doplniť vysvetlivky k skratkám, v prílohe č. 2 symbol eura „€“ nahradiť slovom "euro“, v prílohe č. 3 doplniť vysvetlivky k skratkám, v prílohe č. 4 slová „resp.“, „napr.“, „t.j.“, „max.“ uviesť v plnom znení, v prílohe č. 5 pri definovaní veličín s1 až ax medzerník nahradiť slovom „je“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne 2. Upozorňujem, že v dôvodovej správe všeobecnej časti sa na str. 15 ods. 5 poslednej vete uvádza, že s poskytnutím „dotácie“ sa v ďalších rokoch (t. j. po roku 2017) zatiaľ neuvažuje, čo je v nesúlade nielen s konštatovaniami uvedenými na iných miestach dôvodovej správy, ale aj v nesúlade s analýzou vplyvov, kde v bode 2.1.1. Financovanie návrhu je uvedené, že financovanie na roky 2018 až 2020 je rozpočtovo nezabezpečené a „dotácie“ na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sú súčasťou prioritných výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na roky 2018 až 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) k § 2 ods. 6 Znenie § 2 ods. 6 odporúčame preformulovať nasledovne: „Ak na porast žiada o dotáciu viac ako jeden žiadateľ, dotácia môže byť poskytnutá len jednému žiadateľovi.“ Odôvodnenie: Pri súčasnom znení sú z možnosti prijať dotáciu vylúčené porasty, na ktoré žiada o dotáciu viac ako jeden žiadateľ, t. j. ani jeden z viacerých žiadateľov nemôže dostať dotáciu, ak zároveň žiada i iný žiadateľ o dotáciu na ten istý porast. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 3 V odseku 2 písm. a) odporúčam za slovo „banky“ vložiť slová „alebo pobočky zahraničnej banky“ a za slová „v banke“ vložiť slová „alebo v pobočke zahraničnej banky“. Podľa § 2 ods. 5 zákona č. 483/2001Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžu na území Slovenskej republiky vykonávať bankové činnosti tiež zahraničné banky prostredníctvom svojich pobočiek; taktiež ide o zosúladenie s prílohou č. 1 návrhu , kde sa v časti II. Údaje o účte vyžaduje Názov banky/pobočka zahraničnej banky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 5 Upozorňujem, že podľa zásady časovosti upravenej v zákone o rozpočtových pravidlách je možné bežné výdavky štátneho rozpočtu použiť len do konca rozpočtového roka, na ktorý boli rozpočtované. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.8.2017 Detail